Podpora vědy a výzkumu

 

Prostřednictvím této webové stránky se snažíme poskytovat pro aktivně publikující vědecké pracovníky informace o hodnocení vědy a výzkumu, výsledcích vědeckých organizací, nástrojích pro správu bibliografických citací a otevřeném přístupu k vědecké literatuře.

Centrální zadávání publikační činnosti a výsledků vědy a výzkumu v systému OBD

Podrobné informace naleznete ZDE

 

 

 

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a jeho databáze CEA, CEP, RIV, VES nově přístupné na adrese https://www.rvvi.cz/

 • Centrální evidence aktivit - CEA
  Informace o příjemcích, poskytovatelích a výši podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
 • Centrální evidence projektů - CEP
  Informace o projektech výzkumu, vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků
 • Rejstřík informací o výsledcích - RIV
  Informace o výsledcích projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků
 • Evidence veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích - VES
  Informace o veřejných soutěžích ve výzkumu a vývoji

 

 

Hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovací

 • Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2017 č. 107) ZDE
Vláda schválila nové zásady hodnocení výzkumných organizací (VO) od roku 2017 – Metodika 17.
 • fixace finančních prostředků dlouhodobého koncepčního rozvoje (RVO) na tříleté období (2017-2019),
 • rozdělení VO na stupnici A-D, přičemž první dlouhodobé škálování proběhne v roce 2019,
 • hodnocení úrovně mezinárodní spolupráce jednotlivých VO,
 • posuzování kvality VO pomocí pěti základních modulů (Kvalita vybraných výsledků, Výkonnost výzkumu, Společenská relevance výzkumu, Životaschopnost (Viabilita) a modul Strategie a koncepce).

 

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice platný pro rok 2015

 

 

Výsledky výzkumných organizací

 

2014 Hodnocení výsledků Prohlížení výsledků
2013 Hodnocení výsledků Prohlížení výsledků
2012 Hodnocení výsledků Prohlížení výsledků
2011 Hodnocení výsledků Prohlížení výsledků
2010 Hodnocení výsledků Prohlížení výsledků
2009 Hodnocení výsledků Prohlížení výsledků
2008 Hodnocení výsledků
2007 Hodnocení výsledků

Srovnání se světem

Porovnávání vědeckých výstupů univerzit v celosvětovém měřítku je hlavním úkolem projektu SIR - SCImago Institutions Rankings, jehož cílem je tvorba analytických nástrojů, které budou vědeckýcm institucím pomáhat v monitoringu svých vědeckých výsledků. hodnoceny všechny instituce, jež v průběhu roku 2011 publikovaly alespoň 100 výstupů, které se dostaly do databáze SCOPUS.

 

 

Světově uznávané databáze pro hodnocení výsledků

Web of Science Core Collection
Výsledkem druhu Jimp jsou články publikované v časopisech, které jsou zařazeny do databáze Web of Science a kterým je dle Journal Citation Reports (Thomson Reuters) stanoven Impact Factor.
SCOPUS
ERIH PLUS
Mezioborová databáze s větším zaměřením na společenské a humanitní vědy, jsou stanovena kritéria pro zařazení časopisů do databáze. Není databází v klasickém pojetí, ale seznamem časopisů. Rozdělení časopisů je založené na názoru odborných komisí složených z odborníků na daný obor. Od r. 2011 seznam obsahuje následující kategorie:
 • INT 1 - časopisy mezinárodní úrovně, které jsou citovány po celém světě
 • INT 2 - mezinárodní publikace s významnou viditelností a vlivem v různých oblastech výzkumu v různých zemích
 • NAT - odborné časopisy zaměřené především na domácí akademickou komunitu
 • Výše zmíněné kategorie byly změněny za international, national nebo local Authorship, více informací ZDE
Vyhledávání v seznamu časopisů

 

 

Identifikujte se ve vědecké komunitě

 

 • ResearcherID je jednoznačný identifikátor, který si může vytvořit každý autor. Lze tak snadno předcházet nesrovnalostem plynoucím z někdy obtížné odentifikace autora v případě např. shodného jména a příjmení. ResearcherID je vyvíjen producentem Web of Science, společností Thomson Reuters. Největší výhodou ResearcherID je jednoznačná identifikace dokumentů určitého autora v databázi Web of Science Core Collection. Návod na založení a použití ResearcherID
 • Návod na aktualizaci ResearcherID
 • Návod na opravu nesprávně uvedených dat ve Scopusu. Stává se, že vědci mají ve Scopusu několik ID díky různým variantám uvedení jména autora, affiliace a diakritiky. Prostřednictvím WIZARDu lze jednoduše údaje opravit a tím pozitivně ovlivnit prezentování vědeckých pracovníků Mendelovy univerzity v Brně.
 • ORCID - mezinárodní jedinečný identifikátor výzkumníka, je implementován v databázi Scopus a propojen s ResearcherID. Jde o snahu propojit více vědeckých identifikátorů. Návod na založení a použití ORCID

 

 

Praktické rady pro RIV

 

 • Údaje k publikacím uvádějte do OBD až po vydání, v okamžiku kdy se k danému dokumentu fyzicky dostanete.
 • U článků v odborném periodiku doporučujeme vyplňovat pole URL, Digital Object Identifier (DOI) a Kód UT WoS podle Web of Science Core Collection, a to přesto, že jsou nepovinná. Usnadní to fyzickou kontrolu existence výsledku ze strany poskytovatelů podpory.
 • Kód UT WOS, dříve UT ISI najdete jako Accession Number v záznamu článku ve Web of Science Core Collection pod Abstraktem. Do OBD uvádějte (kopírujte) pouze čísla za druhou dvojtečkou počínající třemi nulami. Jedná se o jedinečný identifikátor článku.
 • Dbejte na to, aby všichni spoluatoři z různých institucí uváděli správné údaje.
 • Své publikace ve Foliích Universitatis pro zisk bodů je nutné vykazovat v RIV do řádku "Druh výsledku" jako odbornou knihu (B). Název Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis uvádějte do řádku "Název edice a číslo svazku resp. verze:".
 • Jako druh výsledku "článek ve sborníku" je hodnocen článek, který je evidován v databázi SCOPUS nebo Web of Science Core Collection ve zdrojích ("Sources") typu Conference Paper, Proceedings Paper nebo Conference Proceedings a který má celkový rozsah minimálně 2 strany.
 • Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikovaným metodikám dostupné ZDE
 • Zařazování knih českých autorů do hodnocení výsledků výzkumných organizací (RIV) - Pokyny ZDE

 

 

Užitečné odkazy

 

 

Dotazy - kontakt

V případě nejasností, otázek nebo přípomínek, prosím, kontaktujte vedoucí ÚVIS Ing. Věru Svobodovou na email: