Často kladené dotazy

 

Odpovědi na otázky, které vás nejčastěji zajímají k citování použitých literárních zdrojů.
Pokud zde nenajdete to, co hledáte, pište na adresu .

 

 

 

Jak mám ocitovat osobní sdělení?

Norma ČSN ISO 690 neřeší formu citace v případě osobního sdělení. V praxi je možné použít následující způsob citování.

Struktura / příklad citace ústního sdělení

(osobní sdělení) [Citovaná osoba] [Název a adresa pracoviště] [Datum]
 • podle ústního sdělení Václava Nováka (studenta Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, Brno) dne 21. dubna 2016….

nebo

 • podle ústního sdělení Václava Nováka (studenta LDF Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, Brno) dne 21. dubna 2016

V seznamu použitých pramenů se doporučuje uvést citaci obdobným způsobem, např.:
NOVÁK, Václav. Osobní sdělení studenta (Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno) dne 21. dubna 2016.

Je však možné citaci osobního sdělení v seznamu literatury vynechat a uvést jej pouze v textu. Případně také prokonzultovat tuto otázku z vedoucím práce.

Co mám dělat, když nejsou známé všechny údaje o dokumentu, který chci citovat?

Pokud některý údaj chybí a není možné jej dohledat, tak se v bibliografické citaci vynechává. Byl-li chybějící údaj nalezen v jiném zdroji, uvádí se do bibliografické citace v hranatých závorkách.

Jak mám vytvořit citaci obrázku?

Použití obrázku v textu norma neřeší. Pokud se autor práce rozhodne umístit do textu nějaký obrázek, cituje se obrázek v textu tak, že se pod něj napíše jeho číslo, např. (Obr. 1) a k němu se doplní příslušný popisek nebo vysvětlivka.
Soupis použitých obrázků se umisťuje za soupis literatury na konci práce nebo do příloh.

Struktura / příklad citace tištěného obrázku

Autor. Název obrázku. In: Autor zdrojového dokumentu. Název: podnázev zdrojového dokumentu. Označení vydání. Místo vydání: Vydavatel, rok. Dostupnost. Poznámky.
 • ZAPLETAL, F. Půdorys čmeláčího úlku. In: VESELÝ, Vladimír. Včelařství. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Brázda, 2003, s. 175. ISBN 80-209-0320-8.

Pozn.: pokud obrázek nemá název, je možné jej vymyslet, ale potom je nutné jej v citaci uvést do hranatých závorek [].

Struktura / příklad citace elektronického obrázku

Autor. Název obrázku. In: Autor webu. Název: podnázev webu [nosič]. Místo: Vydavatel, rok nebo datum vydání [datum citování]. Dostupnost. Poznámky.
 • WERENSKIOLd, Nils Erik. Rabbit digestive circulation In: BUSETH, Marit Emilie a Richard SAUNDERS. Rabbit behaviour, health and care [online]. Wallingford: CABI, 2015, s. 133. 6. Rabbit nutrition [vid. 2016-04-21]. ISBN 9781780641904. Dostupné z: http://www.cabi.org/cabebooks/FullTextPDF/2014/20143414052.pdf

nebo doi: 10.1079/9781780641904.0000

Příklad citace fotografie z knihy

 • Borovice zlomená losem. In: ŠUSTR, Pavel. Jelenovití na Šumavě. 1. vyd. Vimperk: Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, 2013. ISBN 978-80-87257-18-0.

Příklad citace obrázku z webu

Jak mám vytvořit citaci přednášky?

Norma ČSN ISO 690 neřeší formu citace v případě osobního sdělení. V praxi je možné použít tento způsob citování.

Struktura / příklad citace ústní přenášky (prezentace z konference)

Autor (lektor). Název přednášky [typ média]. Místo, pořadatel a datum konání (pokud jsou k dispozici).
 • SRŠEŇ, Radim. Programové období 2014 - 2020: Operační programy - základní přehled pro zástupce obcí aneb Jak číst mezi řádky? [přednáška]. Brno: Workshop a konference projektu SMS ČR. MAS jako nástroj spolupráce obcí, 9. 10. 2015.

Struktura / příklad citace online přenášky (prezentace, webináře)

Autor (lektor). Název přednášky [typ média]. Místo, pořadatel a datum konání (pokud jsou k dispozici). In: Název zdroje, kde je přednáška zveřejněna [typ média]. [datum citování]. Dostupnost.
 • BUREŠOVÁ, Iva. Poselství a síla příběhů v kontextu psychologie [přednáška]. Brno: Filozofická fakulta MU. KISK, 23. 2. 2012. In: Vimeo.com [online]. [vid. 27. 4. 2016]. Záznam dostupný z: https://vimeo.com/37378202

Jak mám vytvořit citaci e-mailu?

Rozlišujeme osobní komunikaci a komunikaci veřejnou, která je dostupná prostřednictvím e-mailové korespondence. Osobní komunikaci není možné ověřit třetí osobou, proto je dobré ji využívat jen, je-li to nutné. Norma ČSN ISO 690 neřeší formu citace v případě e-mailu. V praxi je možné použít následující způsoby citování.

Příklad citace v textu

 • Jak píše Jan Novák ve svém e-mailu z 20. 2. 2017 "Je jen otázkou času, kdy..."

nebo

 • Jak vyplývá z e-mailu Jana Nováka z 20. 2. 2017 "Je jen otázkou času, kdy..."

Struktura / příklad citace e-mailu z osobní komunikace

Jméno odesílatele. Název zprávy [typ média]. Message to: příjemce zprávy. Datum odeslání [datum citování]. Poznámky.
 • NOVÁK, Jan. Citace dopisu [elektronická pošta]. Message to: . 20. února 2017 10:24 [cit. 2017-03-06]. Osobní komunikace.

Struktura / příklad citace e-mailu z veřejné komunikace

Jméno odesílatele. Název zprávy. In: Název portálu [typ média]. Datum odeslání [datum citování]. Dostupné z:

Jak citovat text převzatý z cizojazyčného zdroje?

Přebíráte-li do své práce text z nějakého cizojazyčného zdroje a chcete jej převzít doslovně (tj. citovat přímo ten text, který se snažíte doslova přeložit), pak tento převzatý a přeložený text uvedete v uvozovkách, kurzívou a připojíte poznámku, že jde o Váš vlastní překlad (např. za tu přímou citaci a bibliografický odkaz můžete napsat „(překlad vlastní)“; „(překlad autora), apod).
Původní verzi v cizím jazyce se hodí uvést do poznámky (do poznámky pod čarou). Pokud v textu své práce parafrázujete, nemusí se již psát původní verze textu, ani jinou poznámku, že jste parafrázovali. Stačí opět citovat.

Jak citovat v závěrečné práci interní materiály nějaké firmy?

Pokud autor závěrečné práce čerpal údaje z materiálů nějaké firmy, měly by být tyto materiály také ocitovány. Jedná se o interní a nepublikované zdroje, na jejichž citování norma ISO 690 přímo návod neuvádí. Důležité však je, aby citace takového materiálu obsahovala údaje jako: jméno firmy, sídlo, název materiálu, rok vydání (vzniku), případně počet stran.

Kde se v textu u Harvardského způsobu citování uvádí odkaz na použitý zdroj?

Přímá citace

 • „…. se názory liší.“ (Svoboda 2014, s. 26) nebo (Svoboda, 2014, s. 26)*
 • Svoboda (2014, s. 26) uvádí
 • Podle Svobody (2014, s. 26) je ….

Parafráze

 • Podle Svobody (2014, s. 26) je možné…. rozdělit skupiny….
 • Jak uvádí Svoboda (2014, s. 26)….
 • Touto problematikou se zabývali také Svoboda (2014, s. 26) a Pokorný (2015).
 • Výsledky výzkumu poukázaly na značný …. (Svoboda 2014; Pokorný 2015).

Parafráze oddělená odstavcem

 • Výsledky výzkumu poukázaly na značný…. (Svoboda 2014, s. 71-76)

Příklady zaznamenávání odkazů v Harvardském systému

Ke stažení ve formátu pdf naleznete zde

*Je možné používat oba způsoby s čárkou i bez. Ale způsob, který si zvolíme, musíme dodržet v celé práci.