Plán managementu dat

Data Management Plan (DMP): dokument popisující jaká data a jakým způsobem budou během výzkumu vytvářena, dokument zahrnuje informace o dostupnosti a využití těchto dat. Data management plan je pravidelně aktualizován v průběhu výzkumu, aby reflektoval skutečnou práci s daty.

FAIR data: pro opětovnou využitelnost výzkumných dat je důležité používat tzv. principy FAIR, aby data byla vyhledatelná (Findable), dostupná (Accessible), interoperabilní (Interoperable) a opětovně využitelná (Reusable).

Hlavní body DMP

 1. Administrativní data
  • základní informace o výzkumu (např. název projektu, poskytovatel financí, partneři projektu), abstrakt výzkumu.
 2. Sběr dat, znovuvyužití dat
  • jaká data a jakým způsobem budou vytvářena, zda budou využita již existující data (užití standardů a metodik, formát dat, objem dat, použitý software, pojmenování a struktura dat/souborů, kontrola kvality dat).
 3. Dokumentace a metadata
  • jak budou data zdokumentována pro budoucí čtení a použití (příloha s metadaty a dokumentací, metadatové standardy, informace o použité metodologii, použité perzistentní identifikátory např. DOI, kontrola kvality dat).
 4. Etické a právní otázky
  • souhlas s uchováváním a sdílením dat, citlivá data, anonymizace/pseudonymizace dat, licence dat, existující embargo, zda budou data sdílena.
 5. Ukládání a zálohování dat
  • kde budou data ukládána (datový repozitář, objem dat, kdo bude zodpovídat za zálohování a obnovení dat, zabezpečení dat).
 6. Dlouhodobá ochrana
  • existující smluvní/právní podmínky pro uchování dat, náklady dlouhodobého uchování a sdílení dat.
 7. Sdílení dat
  • s kým budou data sdílena, jakým způsobem budou data sdílena, restrikce, podmínky sdílení dat, jak se o datech dozví potenciální uživatelé.
 8. Zodpovědnost a zdroje
  • role a odpovědnost za DMP, další expertíza, použití software a hardware, finanční a lidské zdroje.

Online nástroje pro vytváření DMP

 • DMP online: lze se přihlásit pod institucí MENDELU, lze vyhledat již vytvořené plány na stránce Public DMPs. Základní šablona je DCC, také existuje šablona pro Horizon, po vyplnění Funder: H2020.
 • Argos Open AIRE
 • Data Stewardship Wizard

Požadavky na přípravu a odevzdání DMP:

Horizon 2020: Vytvořit a aktualizovat DMP, odevzdat první verzi DMP během prvních 6 měsíců projektu. Obsah DMP je uveden v příloze materiálu "Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020"

Projekty Horizon Europe mají podmínku do 6 měsíců od začátku projektu předložit DMP. DMP se aktualizuje kdykoli dojde k významné změně vztahující se k výzkumným datům a při odevzdání průběžných a závěrečných zpráv projektů. Použití FAIR principů. Povinnosti vztahující se k Open Science.
Portál OpenAIRE: portál publikací a zpřístupněných dat vzniklých v rámci projektů Horizon.

Datové repozitáře

Důvěryhodný datový repozitář: 1) poskytuje persistentní identifikátory, 2) obsahuje metadata, 3) má licence pro užití dat, 4) dlouhodobě zachovává data.


Projektové oddělení MENDELU: https://optc.mendelu.cz/projektove-centrum/25063-agenda-projektoveho-centra

Zdroje a další informace

DCC. ©2013. Checklist for a Data Management Plan. v.4.0. Edinburgh: Digital Curation Centre [online]. [cit. 2021-06-30]. Available at: http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans

Univerzita Karlova. ©2021. Plán managementu dat. Centrum pro podporu open science [online]. [cit. 2021-06-30]. Dostupné z: https://openscience.cuni.cz/OSCI-63.html

Univerzita Karlova. ©2021. Online kurzy. Centrum pro podporu open science [online]. [cit. 2021-06-30]. Dostupné z: https://openscience.cuni.cz/OSCI-112.html

OpenAIRE. ©2021. A Research Data Management Handbook. OpenAIRE [online]. [cit. 2021-06-30]. Available at: https://www.openaire.eu/rdm-handbook

Science Europe. ©2021. Practical guide to the international alignment of research data management. Science Europe [online]. [cit. 2021-06-30]. Available at:
https://scienceeurope.org/media/4brkxxe5/se_rdm_practical_guide_extended_final.pdf

The University of Edinburgh. ©2021. MANTRA. [online]. [cit. 2021-06-30]. Available at: https://mantra.edina.ac.uk/

University of Leeds. ©2021. Data management planning. Library [online]. [cit. 2021-06-30]. Available at: https://library.leeds.ac.uk/info/14062/research_data_management/62/data_management_planning