Bibliografické citace a citování

 

 

Proč citovat?

Nedílnou součástí Vašeho studia je i psaní seminárních a závěrečných prací, ve kterých je nutné řádně ocitovat publikace, které jste k psaní využili. Citováním též dokážete vlastní znalost tématu a schopnost práce s literaturou. A v neposlední řadě citováním dodržíte autorské právo a zásady citační etiky.

Bibliografické citace se jeví jako nezáživná a obtížná problematika. Tato webová stránka by Vám měla být rádcem, jak při citování postupovat. Budeme rádi za Vaši zpětnou odezvu a případné užitečné připomínky, které nám můžete psát na

 

Jaké jsou zásady citování?

Než se pustíme do citování, je zapotřebí si zopakovat několik důležitých zásad:

 • při citování dbejte na přehlednost údajů v citacích a v seznamu použité literatury, dodržujte u všech citací shodná pravidla a shodnou formální úpravu
 • uvádějte dokumenty, které jste ve své práci skutečně využili
 • údaje pro tvorbu citací přebírejte vždy z primárního dokumentu (tj. pracujte s knihou či jiným informačním pramenem v ruce)
 • zapisujte údaje v jazyce citovaného dokumentu
 • u citování online zdrojů je důležité, aby bylo možné použitý zdroj zpětně dohledat
 • pokud při své práci používáte k tvorbě citací některý z pomocných nástrojů, výsledek si vždy překontrolujte

A dále nezapomeňte, že:

 • převezmete-li do textu své práce nějaký text, obrázek, graf, tabulku, atd. = citujte autora
 • pokud k tvorbě své tabulky nebo grafu použijete data jiného autora/instituce = uveďte jejich zdroj
 • přeberete-li do textu své práce něčí myšlenku, názor, výsledek práce = citujete autora
 • použijete-li při psaní část ze své vlastní publikované práce = citujte i sebe

 

Jak vypadá citace?

Citace je odkaz v textu, který umožňuje v soupisu literatury nalézt záznam publikace (bibliografická citace), z níž bylo při psaní práce čerpáno. Citace může mít formu např. příjmení autora a rok vydání nebo formu číselného odkazu (v horním indexu, v závorkách apod.). Záleží na použité metodě citování.

Pokud přebíráte doslova text (citujete přímo), je dobré jej graficky odlišit. Pokud parafrázujete, je nutné dát si pozor, abyste text napsali skutečně jinými a hlavně svými slovy. Pokud text převezmete a jen upravíte nějaké slovo, dopouštíte se plagiátorství.

 

Vzor odborného textu:

 

Soupis literatury (seznam bibliografických citací)

 1. PRIMACK, Richard B., Pavel KINDLMANN a Jana JERSÁKOVÁ. Úvod do biologie ochrany přírody. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-595-0.
 2. AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY a KRAJINY ČR. Záchranné programy ohrožených druhů [online]. AOPK ČR, © 2007 [vid. 2016-04-27]. Dostupné z: http://www.zachranneprogramy.cz/index.php?docId=2223.
 3. CHMELÍK, Jan. Ekologická kriminalita a možnosti jejího řešení: vysokoškolská učebnice. Praha: Linde Praha, 2005, s. 42. ISBN 80-7201-543-5.

 

Kde si vyhledat publikace pro svou práci?

Tuto otázku si zřejmě kladete vždy před psaním své práce nebo již při hledání tématu své práce. Na stránkách Informačního centra a Ústřední knihovny můžete využít:

Pokud hledané publikace nejsou dostupné ani na naší univerzitě, ani v elektronických informačních zdrojích, je možné projít také katalogy jiných knihoven, případně si zažádat o meziknihovní výpůjční službu.

 

Jak citovat publikace ve své práci?

V dokumentu Bibliografické citace a citování naleznete obecné zásady citování, informace k tvorbě citací, vzory a příklady bibliografických citací a metody citování.

V dokumentu Bibliografické citace elektronických dokumentů jsou obsaženy vzory a příklady pro tvorbu bibliografických citací webových stránek, e-mailů, počítačových programů, elektronických časopisů, článků a knih, facebooku, videa na youtubu, apod.

V dokumentu Bibliografické citace specifických dokumentů se dozvíte více o citování norem, patentů, zákonů, firemní literatury, závěrečných prací apod. K dispozici jsou zde opět vzory a příklady.

V dokumentu Formy citací, které norma neřeší jsou uvedeny vzory a příklady citací publikací, kterými se norma ČSN ISO 690 nezabývá, ale které také bývá potřeba ocitovat, např. archivní dokumenty a rukopisy, konference, výstavy, přednášky, metodiky, výzkumné zprávy, apod..

 

Jak spravovat záznamy bibliografických citací? Citační manažery

Bibliografické citace lze spravovat pomocí tzv. bibliografických (citačních) manažerů, které umožňují jednoduše a přehledně spravovat bibliografické citace dokumentů, vytvářet jejich seznamy, popř. propojovat s plnými texty. Bibliografické manažery nabízejí velké množství citačních stylů pro různě typy dokumentů, umožňují import záznamů z databází, internetu či externích zdrojů apod.

 • Zotero - bezplatný nástroj pro generování a správu citací. Nabízí různé typy citačních stylů, umožňuje tvorbu vlastních citačních stylů, import záznamů z databází, internetu či externích zdrojů. V návodu Nástroj Zotero - správa bibliografických citací jsou pro Vás připraveny informace o stahování citací do ZOTERA, vkládání citací do MS Wordu, vkládání dalších citačních stylů, sdílení citací, apod. S případnými dotazy k ZOTERU se můžete obrátit na .
 • Mendeley - bezplatný referenční manažer umožňujicí správu, čtení, sdílení, anotovaní a citování vašich vědeckých dokumentů. Nabízí také síť akademických pracovníků, která obsahuje 3 miliony uživatelů a umožňuje propojení vědců pracujících na podobných projektech. Manažer sleduje i výzkumné trendy a statistiky. Návod na instalaci a práci s Mendeley zde (o produktu)
 • EndNote - citační nástroj pro generování a správu citací dostupný na všech počítačích Mendelovy univerzity v Brně a vzdáleným přístupem připojením k proxy(o produktu)
 • .

 

Jak psát závěrečné práce?

Jednotlivé fakulty naší univerzity vydaly na základě vyhlášek děkanů fakult návody/příručky ke psaní závěrečných prací. V nich se dozvíte, jak má závěrečná práce vypadat po formální stránce a jaké náležitosti má obsahovat. Návody naleznete na stránkách svých fakult.

 

Doporučené zdroje a odkazy

BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011. Brno, 2011. 27 s. Dostupné z  http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf

ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Třídící znak 01 0197.

KRATOCHVÍL, Jiří. Jak citovat. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita. Knihovna univerzitního kampusu, ©  2014. Dostupné z: https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/citace.php

KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. 1. vyd. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1.

Citační rozcestník Knihovny univerzitního kampusu MU – obsahuje kompletní textové, interaktivní a audiovizuální pomůcky k problematice citování.

 

Kontakt pro Vaše dotazy a připomínky

Bc. Lukáš Konečný