Predátorské časopisy

 

 

Základní charakteristika

Pojem „Predatory Journals“ zavedl poprvé Jeffrey Beall, knihovník z University of Collorado.

Základní charakteristika tzv. predátorských časopisů a jejich vydavatelů:

 • Parazitování na jménech prestižních časopisů - názvy titulů se jmény velmi podobnými k jejich kvalitním protějškům. To platí i pro vzhled webových stránek těchto časopisů
 • Na svých webových stránkách často uvádějí nepravdivé údaje:
  • o recenzním řízení (peer review), ale při ověřování jeho procesu zjistíme, že neprobíhá podle obvyklých pravidel, má podezřele krátký průběh, často v řádu několika dní, nebo neprobíhá vůbec;
  • o hodnotě Impakt faktoru, která je buď nesprávně uvedena (záměrně nadhodnocena), je neplatná nebo časopis Impakt faktor podle JCR (Journal Citation Reports) nemá;
  • o indexaci časopisu ve vybraných databázích;
  • o členech redakční rady, kdy se často jedná o fiktivní osoby nebo jde o uvedení jména bez souhlasu dané osoby.
 • Webové stránky těchto časopisů mohou obsahovat překlepy a gramatické chyby.
 • Zveřejňují na svých webových stránkách hodnocení v Index Copernicus, ale ne všechny časopisy, které tento index uvádějí, patří mezi tzv. predátory.
 • Umožňují publikovat snadno, rychle, za poplatek.
 • Velmi nízká kvalita příspěvků s malým přínosem pro vědeckou obec.
 • Vydavatelé predátorských časopisů často neřeší kvalitu vydaných článků.
 • Často chybí informace o způsobu digitálního uchovávání článků.
 • Dovolují autorovi publikovat a jeho článek uvolnit v otevřeném přístupu (Open Access); za poplatek.
 • Jediným cílem predátorů je zisk.

Praktický příklad časopisu s predátorskými znaky - ZDE

Prezentace z webináře Elsevier na téma "Není všechno zlato, co se třpytí" dne 4.6.2021 - PDF

 

Zdroje pro hledání predátorských časopisů

Beallův seznam predátorských vydavatelů a časopisů byl vytvořen z důvodu vyvarování se publikování v těchto podezřelých časopisech a sbornících. Bylo identifikováno přes 800 predátorských vydavatelství. Od ledna 2017 byl pan Beall nucen svůj blog zrušit a původní Beallův seznam bez aktualizací je k dispozici ZDE.

Ve vědecké komunitě se našel v roce 2018 anonymní pokračovatel práce Jeffrey Bealla. Také tyto stránky byly ukončeny a dále neaktualizovaný seznam predátorských vydavatelů a časopisů naleznete ZDE.

Cabells Scholarly Analytics - placená databáze predátorských časopisů. Knihovna má k dispozici seznam Predatory Reports, pomocí kterého provádí prověřování časopisů. Své požadavky na prověření zasílejte na . Služba je poskytována JEN zaměstnancům MENDELU. Informace k novému zdroji ZDE.

 

Možné příčiny vzniku problémů s tzv. predátory

 • Publikování v prestižních časopisech, je podmíněno kvalitním recenzním řízením, které probíhá poměrně dlouho.
 • Poplatky za publikování v prestižních časopisech jsou poměrně vysoké a to, zda bude článek přijat, je nejisté.
 • Poplatky za publikování u predátorů jsou nižší.
 • Proces publikování u predátorů je rychlejší a snadnější.
 • Predátorské časopisy využívají otevřený přístup (Open Access) k plným textům ve svůj prospěch.
 • Predátoři lákají autory k publikování prostřednictvím e-mailů.
 • Vědci mají zájem publikovat v otevřeném přístupu (Open Access), nebo je to povinné v rámci projektu (Horizont 2020 a projekty 7. Rámcového programu).
 • Autoři vědeckých článků potřebují získat ohlas pro svoje publikace.
 • Hlavně začínající vědci neznají tyto nekalé praktiky predátorů a mohou podlehnout nabídce.
 • Nejprve vznikly problémy s plagiáty, nyní s kompiláty a nekvalitními publikacemi, které znehodnocují vědu a její výstupy.

 

Postup při volbě neznámého časopisu k publikování

Při ověřování serióznosti časopisu ověříme buď následující body

 1. Pečlivě si ověřit údaje o vydavateli a časopise samotném. Jeho kontaktní údaje, které nemusejí být úplné, informace o recenzním řízení, složení redakční rady, informace o platbě
 2. Zkontrolovat si Impakt faktor časopisu v databázi Journal Citation Reports (JCR)
 3. Jedná-li se o časopis v režimu Open Access a je to uvedeno na webových stránkách, podívat se, jestli je časopis uveden v rejstříku DOAJ (Directory of Open Access Journals)
 4. Prověřit si, jestli je uveden časopis nebo vydavatel v seznamu databáze Sherpa Romeo a jaké má uvedeny podmínky pro archivaci článků, jaké aktuální informace jsou uvedeny
 5. Podívat na články, které již v časopise vyšly,

nebo se zeptáme v knihovně na e-mailu:

Vím, kde publikuji - stránka s radami pro publikující vědce

 

Příklady praktik predátorských vydavatelů

Základním ukazatelem je rozesílání spamů s nabídkami k publikování v časopisech nebo nabídek na účast na konferencích s příslibem, že sborník z této konference bude evaluován ve Web of Science Core Collection nebo ve Scopusu. Nabízejí také, že vydají Vaši habilitační práci a jiné publikace, které jsou výsledkem vědy a výzkumu.

Příklady znění těchto spamů:

 • pro publikování v časopise používají predátoři nejčastěji tyto předměty zprávy: Call for Articles, Call for Papers, Publish with…
 • nabídky k účasti na konferencích mají nejčastěji tyto předměty zprávy: Call for Sessions, Conference Invitation…
 • predátoři se chlubí Impakt faktorem časopisu a indexací v řadě databází a uvádí tyto informace v e-mailech
 • predátorské časopisy se chlubí tím, že vydavatel vydává celou řadu časopisů a lze si vybrat dle nejrůznějších oborů

 

Predátorské konference

Existence predátorských konferencí a publikování v konferenčních sbornících v rámci těchto podezřelých konferencí je další problém, se kterým se můžete setkat. Může se stát, že u neznámých konferencí jejich sborníky s přijatými články nejsou indexovány v databázi Web of Science nebo databázi Scopus a sborníky nejsou recenzovány. Nové konference mohou avizovat, že budou sborníky indexovány v databázích, ale nemusí to být zaručená informace. Další informace naleznete v příspěvku zveřejněném magazínem vysokých škol Universitatis. Tipy, jak rozpoznat predátorské konference a dále znaky predátorských konferencí naleznete na stránce.

Doporučení: Před účastí a publikováním v rámci vědeckých konferenci můžete k jejich prověření využít webové stránky Think Check Attend

Kontakt na vaše dotazy:

 

Informace o vydavateli MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute), Switzerland

 • Kritika vydavatele MDPI je spojována s publikováním v případě dvou časopisů: Land (ISSN 2073-445X) a Sustainability (ISSN 2071-1050), jejichž archiv obsahoval kromě obvyklých čísel nadměrné množství speciálních čísel. (Zdroj)
 • V aktuální tiskové zprávě Slovenskej ekonomickej spoločnosti ze dne 22.04.2021, bylo uvedeno, aby členové společnosti zvážili publikování v časopisech vydavatele MDPI, i když mají časopisy vysoký impakt faktor.
 • Speciální čísla časopisů MDPI nejsou neobvyklá a stále jejich objem narůstá. Dále je diskutabilní kvalita peer review u speciálních čísel, proto by bylo lepší se speciálním číslům raději vyhnout. (Zdroj)
 • Informace o MDPI na blogu Ústřední knihovny VŠB-TUO
 • Akademie věd České republiky v usnesení z 8. zasedání Vědecké rady dne 21. 04. 2022 uvedla doporučení ve věci publikování v časopisech vydavatelství MDPI:

Vědecká rada AV ČR

 1. doporučuje pečlivě zvažovat publikování v časopisech společnosti MDPI z důvodu snižující se kvality recenzního řízení,
 2. se obrací na rady výzkumných organizací, aby se zabývaly otázkou hodnocení publikací v časopisech a monografiích svých oborů, zejména u těch nakladatelství, která při open access přístupu upřednostňují kvantitu a rychlost publikování před kvalitou a nezávislosti recenzního řízení.
 3. upozorňuje, že publikace vydavatelství MDPI by nemusely být v evaluačních řízeních považovány za plnohodnotné publikační výstupy.

Resume prověření knihovny k MDPI:

U vydavatele MDPI nebyly nalezeny podezřelé znaky v souvislosti s klamnou indexací časopisů v databázích WoS nebo Scopus. Co se týká recenze, na základě rozhovoru s autory i recenzenty recenze opravdu probíhají a recenzent má stanovenu dobu na recenzi 7 až 10 dní, stejně tak, jak vydavatel deklaruje na webových stránkách. Vyskytly se však i případy, kdy recenzent článek nedoporučil a přesto článek vyšel (zveřejněno na webu), což není v pořádku. Na webu časopisů jsou uvedeny informace o vyřazení článků, což je dobrá informace, že vydavatel některé články zamítá. Na základě nových informací zjištěných v roce 2021 je třeba zvážit publikování v ekonomických časopisech a ve speciálních číslech.

Časopisy tohoto vydavatele, které jsou indexovány v databázích Scopus nebo WoS a prošly evaluací a jejich kvalita, co se týká citací, je zatím v pořádku. Před publikováním je třeba si nejprve ověřit, zda je časopis indexovaný v databázi WoS nebo databázi Scopus a jaké má metriky, aby výsledek byl v rámci metodiky M17+ hodnocen.

 

Užitečné odkazy

Newsletter přihlášení