Novela zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků

 

Novela zákona č. 130/2002 Sb. transponuje směrnici EU o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru. Změna platí pro všechny veřejné soutěže, mezinárodní výzvy a veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlášené po 1. 9. 2022.

Nejdůležitější dopady novely zákona

Smlouva o poskytnutí podpory na projekt musí nově obsahovat následující informace (§ 9):

  • Způsob správy výzkumných dat
  • Informace o dostupnosti a způsobu šíření výsledků výzkumu a výzkumných dat, pokud byly vytvořeny za podpory z veřejných prostředků podle tohoto zákona, zásada, že výsledky výzkumu a výzkumná data nejsou zveřejňovány pouze v odůvodněných případech,

Povinnost publikovat v IS VaVaI také informace o výzkumných datech (§ 12 odst. 1). Povinnost publikovat tzv. Metadata, ne samotná výzkumná data.
Výjimky pro nezveřejnění informací o datech (§ 12 odst. 3):

  • pokud by „došlo k nepřiměřenému zásahu do práva na ochranu soukromí a osobních údajů,
  • práva na ochranu obchodního tajemství,
  • bezpečnosti státu nebo jiných oprávněných zájmů příjemce“.

Příjemce má povinnost nejméně jednou za rok po dobu pěti let od ukončení poskytování podpory přezkoumat, zda-li důvody pro nezveřejnění trvají.

Příjemci mají povinnost bezplatně poskytnout výzkumná data na základě žádosti (§ 12a).

Povinnost se týká všech výzkumných dat, která “nejsou chráněna podle zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti nebo která jsou chráněna toliko zvláštním právem pořizovatele databáze podle jiného právního předpisu, jehož je příjemce vykonavatelem.”

Povinnost se týká výzkumných dat vytvořených nebo užitých ve výzkumu nebo vývoji podporovaných podle tohoto zákona, které byly hrazeny z veřejných prostředků, a od ukončení poskytování podpory uplynulo nejméně 12 měsíců.

Výjimky pro odmítnutí: viz výjimky výše § 12 odst. 3. Příjemce může odmítnout poskytnutí výzkumných dat také v případech, kdy výzkum nebyl plně financovaný z veřejných prostředků.

Podmínky poskytovatelů v rámci ČR

 

TAČR


Příjemci projektů TAČR mají nově povinnost zpracovávat Plán správy dat u všech veřejných soutěží a mezinárodních výzev vyhlášených po 1. 9. 2022. Povinnost se týká všech projektů, a to včetně těch, které tuto povinnost nemají explicitně stanovenou ve Smlouvě/Rozhodnutí o poskytnutí podpory (dle směrnice SME-12).

V Plánu správy dat bude uveden způsob správy výzkumných dat a informace o dostupnosti a způsobu šíření výsledků výzkumu a výzkumných dat. Plán správy dat a jeho pravidelnou aktualizaci bude třeba odevzdat jako přílohu průběžné/závěrečné zprávy.

Neznamená to, že by platila povinnost otevírat všechna data a výsledky, ale je povinnost informovat o výzkumných datech. Informace TAČR: https://www.tacr.cz/zmena-zakona-130-2002-sb/.

GAČR


V zadávací dokumentaci pro rok 2023 se objevuje požadavek: stručný popis dat (na str.17 bod j), která v rámci projektu vzniknou a způsobů nakládání s nimi.

Do nákladů na ostatní služby lze zahrnout mimo jiné:

  • náklady na publikování výsledků formou Open Access (APC poplatky)
  • náklady na správu výzkumných dat a vytvoření Data Management Plan (DMP);

Informace GAČR: https://gacr.cz/zadavaci-dokumentace/

V případě dotazů kontaktujte:

Zdroje