Hlavní zajišťovaná agenda Oddělení vědy a výzkumu

 

  • Organizačně-technické a administrativní zabezpečení Komise rektora pro tvůrčí činnost a Mezinárodního evaluačního panelu
  • Příprava analytických, syntetických a metodických materiálů z oblasti tvůrčí činnosti v oblasti vědy a výzkumu
  • Monitoring výzkumné, vývojové, inovační a umělecké činnosti na univerzitě
  • Zpracování zprávy o vědecko-výzkumné a umělecké činnosti univerzity
  • Administrace nominací zástupců univerzity do hodnoticích panelů poskytovatelů finanční podpory včetně RVVI
  • Zveřejňování údajů o vědecko-akademických kvalifikacích na MŠMT
  • Metodická podpora a administrace habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem
  • Organizačně-technické zabezpečení promocí absolventů doktorského studia, předávání dekretů nově jmenovaným docentům a udělování čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa