Soutěže a ceny

Oddělení vědy a výzkumu poskytuje informace o vyhlášených soutěžích a výzvách k návrhu na ocenění. Cíle soutěží jsou různorodé: ocenění významné tvůrčí činnosti v dané vědní oblasti, celoživotní přínos k rozvoji vědního oboru, zdůraznění významných inovací a příkladů dobré praxe.

V případě zájmu o další vyhlášené výzvy a zajištění administrativní podpory pro nominaci nás prosím kontaktujte v dostatečném předstihu.

 

Vyhlášené soutěže

Cena předsedy RVVI za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2024

Ocenění propagace nebo popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací se uděluje fyzické osobě za významné dílo v oblasti rozvoje výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, včetně jeho propagace nebo popularizace, nebo fyzické osobě, která se významnou měrou zasloužila o propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací tím, že publikovala, předávala nebo jinak populárně naučně šířila poznatky a znalosti v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovací.

Laureátka / laureát získá spolu s oceněním finanční odměnu až do výše 400 000 Kč.

Při výběru kandidáta na ocenění předseda Rady posuzuje počet, rozsah a kvalitu popularizačních veřejných vystoupení a počet, rozsah a kvalitu psaných popularizačních příspěvků vč. popularizace ve sdělovacích prostředcích a různých přednášek pro veřejnost s tím, že bere v úvahu dopad na veřejnost, a to zejména z hlediska podpory dlouhodobých perspektiv výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Návrh na udělení ocenění obsahuje:

 1. životopis,
 2. popis (počet, rozsah) popularizačních veřejných vystoupení, popis (počet, rozsah) popularizačních příspěvků, včetně popularizace ve sdělovacích prostředcích, přednášek pro veřejnost apod. (v rozsahu do 5 stran).

Podklady k nominacím zasílejte formou formuláře.

Za MENDELU bude probíhat centrální sběr návrhů, který bude mít na starosti Mgr. Kamila Vašíčková z Oddělení vědy a výzkumu. Termín pro zaslání nominací je do 19. srpna 2024.

Veškeré podmínky soutěže jsou dostupné zde.

Národní cena vlády Česká hlava

Rada pro výzkum, vývoj a inovace společně se společností Česká hlava vyhlašuje každý rok soutěž Česká hlava oceňující celoživotní úspěšné a excelentní působení ve výzkumné, vývojové a inovační oblasti, mezinárodní význam výsledků a aktivitu kandidáta v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. O výherci rozhoduje nezávislá porota složená ze zástupců vysokých škol, Akademie věd a odborníků z praxe. Ceny jsou vítězům předávány na slavnostním galavečeru, který přenáší ČT v hlavním vysílacím čase.

Laureát získá spolu s oceněním finanční odměnu ve výši 1 000 000 Kč.

Návrh na udělení ocenění obsahuje:

 1. jméno a příjmení kandidátky/kandidáta,
 2. datum narození,
 3. adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
 4. životopis,
 5. pracovní zařazení a adresu pracoviště,
 6. název a adresu navrhovatele, vč. uvedení kontaktní osoby navrhovatele,
 7. popis dosažených výsledků práce kandidátky / kandidáta a ohlasy doma a v zahraničí,
 8. u osob v zaměstnaneckém poměru potvrzení pracoviště osvědčující správnost údajů uvedených v přihlášce,
 9. doporučující posudek dvou odborných či vědeckých pracovníků o významu a přínosu práce přihlašované kandidátky/kandidáta, přičemž jeden z nich nesmí být v době podání přihlášky pracovníkem stejné organizace jako přihlašovaný.

Podklady k nominacím zasílejte formou formuláře.

Za MENDELU bude probíhat centrální sběr návrhů, který bude mít na starosti Mgr. Kamila Vašíčková z Oddělení vědy a výzkumu. Termín pro zaslání nominací je do 10. července 2024.

Veškeré podmínky soutěže jsou dostupné zde.

Cena Františka Běhounka

MŠMT vyhlašuje Cenu Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA).

Cena se uděluje vědecké osobnosti, která splňuje následující podmínky:

 • působí v základním či aplikovaném výzkumu, ve vývoji nebo v akademické sféře,
 • vystudovala na české vysoké škole nebo působí ve výzkumné či vzdělávací instituci v ČR a
 • může se vykázat v posledních pěti letech aktivní a úspěšnou účastí v projektu nebo projektech evropské nebo mezinárodní spolupráce probíhající v Evropském výzkumném prostoru v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Návrh na udělení ocenění obsahuje (viz formulář):

 1. Životopis (včetně data narození a krátkého sdělení pro tisk o navrhované osobě - cca 15 řádků)
 2. Zdůvodnění návrhu (doporučuje se 1 strana, max. 2 strany textu s uvedením přesného názvu oboru výzkumu navrhované osoby a informace relevantní k výše uvedeným kritériím hodnocení popisující profesní a osobní přínos při propagaci a popularizaci české vědy v ERA)
 3. Přílohy – doplňující a doporučující materiály o navrhované osobě (nepovinné)

S oceněním je spojena finanční odměna ve výši 250 000 Kč. Cenu uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy na základě návrhu odborné návrhové komise, která bude nominace hodnotit. Kandidáta může navrhnout vysoká škola či výzkumná instituce, redakce odborného impaktovaného vědeckého časopisu nebo osoba, která je držitelem akademického titulu profesor získaného nebo uznaného v České republice nebo v jiné zemi Evropské unie.

Za MENDELU bude probíhat centrální sběr návrhů, který bude mít na starosti Mgr. Kamila Vašíčková z Oddělení vědy a výzkumu. Termín pro zaslání nominací je do 11. července 2024.

Veškeré podmínky soutěže a náležitosti přihlášky jsou dostupné zde.

Ceny a Čestné uznání Vladimíra Lista - studentská soutěž

Česká agentura pro standardizaci (ČAS) pokračuje v zavedené tradici udílení Ceny a Čestného uznání Vladimíra Lista osobnostem, které svou prací a svým působením přispěli k rozvoji a popularizaci standardizace. V rámci rozšíření spolupráce s technickou veřejností ČAS letos vyhlašuje 8. ročník soutěže o nejlepší studentskou práci s vazbou na technické normy ČSN.

Cílem soutěže je ocenit autory nejlepších diplomových a bakalářských prací se zaměřením na standardizaci, podaných k obhajobě v akademickém roce 2022/2023 a 2023/2024, a tím podpořit jejich další profesní směřování.

Kategorie Ceny i Čestného uznání

 • Nejlepší bakalářská práce v oblasti standardizace
 • Nejlepší diplomová práce v oblasti standardizace

Podmínky a pravidla

 • Autor práce musí být studentem nebo absolventem bakalářského nebo magisterského studijního programu na vysoké škole, která má sídlo v České republice a nesmí být starší 30 let.
 • Práce musí být podaná k obhajobě v akademickém roce 2022/2023 a 2023/2024 s předpokládaným termínem obhajoby v období od 1. 1. 2023 do 30. 9. 2024.
 • Přihlašovaná práce musí být vypracována v českém jazyce.
 • Nelze přihlásit práci, která byla do soutěže přihlášena v předchozím ročníku.

První místa v kategoriích jsou v ocěnení Vladimíra Lista spojené s finanční odměnou 10 000 Kč. Čestné uznání je v kategoriích oceněno 5 000 Kč.

Veškeré podmínky soutěže jsou dostupné zde, včetně příhlášky ke stažení.

Vyplněnou přihlášku spolu s elektronickou verzí práce a posudky školitele a oponenta uchazeč odešle do 15. 8. 2024 na adresu:

Cena MŠMT za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Cenu je možné udělit fyzickým osobám za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené na základě podpory poskytnuté z účelových nebo institucionálních výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace z rozpočtové kapitoly MŠMT, od jejichž uplatnění neuplynulo do data předložení návrhu na udělení Ceny více než pět let.

Při výběru fyzických osob navrhovaných na udělení Ceny posuzuje ministerstvo zejména přínos výsledků dosažených v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, případně aplikací těchto výsledků, pro Českou republiku a mezinárodní význam dosažených výsledků. Cena se neuděluje in memoriam. V jednom kalendářním roce lze udělit jednu nebo více Cen v souhrnné výši až 500 000 Kč. O počtu udělených Cen a jejich výši rozhoduje ministr na návrh Komise pro udělování Ceny.

Náležitosti návrhu

 • mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích s odkazem na identifikační kódy aktivity, v rámci které jich bylo dosaženo, v Informačním systému výzkumu, vývoje a inovací (záznamy v RIV) a s doložením ohlasu alespoň jednoho mimořádného výsledku výzkumu, experimentálního vývoje a inovací fyzické osoby navrhované na udělení Ceny (český a světový odborný tisk, prezentace výsledků),
 • zdůvodnění návrhu,
 • doporučující posudek dvou nezávislých odborných vědeckých a výzkumných pracovníků o významu a přínosu dosažených mimořádných výsledků ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro Českou republiku a mezinárodní význam mimořádných výsledků, přičemž alespoň jeden z nich nesmí být v době předložení návrhu pracovníkem stejné právnické osoby jako navrhovaná osoba,
 • životopis,
 • návrh sdělení pro tisk v rozsahu 15 řádků.

Návrhy na udělení ceny podává rektor, a proto zasílejte nominace v elektronické podobě Mgr. Vašíčkové do 31. července 2024. Nominaci musí odsouhlasit děkan příslušné fakulty, či ředitel ústavu.

Podrobné informace včetně úplného znění statutu ceny naleznete na stránkách ministerstva.

Ukončené soutěže (v současnosti nelze nominovat)

Expedice Neuron

Registrace do ročníku Expedice Neuron 2024 byly ukončeny. Bližší informace o expedici naleznete zde.

V letošním ročníku se o expedici hodlá ucházet projekt "Himálaj proti rakovině" týmu doc. Ing. Petra Slámy, Ph.D. Informační video představující tento projekt můžete zhlédnout zde.

Environmentální Ceny Josefa Vavrouška

Nominace za rok 2023 jsou uzavřené. Bližší informace o soutěži naleznete zde.

Ceny Neuron 2024

Registrace do ročníku Cen Neuron 2024 byly ukončeny. Bližší informace o kategoriích soutěže naleznete zde.

Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2023

Návrhy na ocenění byly přijímány do 9. únory 2024. Bližší informace o ceně naleznete zde.

Ceny vlády nadanému studentovi za rok 2023

Návrhy na ocenění byly přijímány do 31. března 2024. Bližší informace k výzvě naleznete zde.

Cena Milady Paulové MŠMT 2023

Zasílat nominace bylo možné do 31. července 2023. Bližší informace o ceně naleznete zde.

Informace k nominovaným vědkyním za Mendelovu univerzitu v Brně v ročníku 2023 naleznete zde.

Veřejná soutěž o získání stipendia Josefa Hlávky

Termín zaslání přihlášek byl do 15. května 2024.

 

Rada Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky vypisuje veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního příspěvku (stipendia) k vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství, jeho historických i společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících.

Činnost Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky:

Správa Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových obnovila dne 24. října 1994 činnost Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky (dále jen „NÚJH") jako jednu z forem svého nadačního působení. Posláním NÚJH je stimulovat a podporovat samostatnou badatelskou činnost v oblasti českého národního hospodářství a jeho vývoje v kontextu širších společenských souvislostí historických, legislativních, politických, kulturních, sociologických a filozofických. NÚJH neprovádí vlastní vědecký výzkum, nepodporuje výzkumy pro podnikatelské, církevní nebo politické účely či poslání s nimi související. Výkonným orgánem NÚJH je rada NÚJH, která rozhoduje o poskytování nadačních příspěvků ve formě stipendií, na základě posouzení přihlášky žadatelů zpravidla jednou v roce. Při této příležitosti vyhlašuje rada NÚJH veřejnou soutěž. Rada NÚJH může rovněž rozhodnout, že v případech zdařilých studií se bude organizačně a finančně podílet na jejich publikování. Obhájené studie (nebo jejich nejzávažnější části) jsou vydávány v samostatné ediční řadě „Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky". Rada NÚJH rozhoduje o přijetí projektů samostatně v rámci zásad a rozpočtu schválených správní radou Nadání.

Hlavní tematické zaměření:

Národohospodářský ústav Josefa Hlávky považuje za ústřední téma své činnosti studium aspektů národního hospodářství, jež ležely na srdci zakladateli Nadání Josefu Hlávkovi a které dosud neztratily svůj význam, a to bez ohledu na míru pozornosti, jaká je jim věnována oficiálními institucemi. V dnešní situaci jde o podporu studia českého národního hospodářství v návaznosti na civilizační a kulturní potřeby a výzvy moderní společnosti v prostředí českého státu, a to v jeho historických a sociálních souvislostech. Národní zájmy, na něž Josef Hlávka kladl důraz, nelze vyčlenit z dlouhodobých historicko-ekonomických trendů vývoje českých zemí a z jejich evropských i světových ekonomických a bezpečnostních souvislostí. Zvláštní pozornost věnuje rada NÚJH studiím, které překonávají hranice jednotlivých vědních oborů a zaměřují se na místo a úlohu vůdčích vědeckých osobností ve společnosti. Rovněž bude věnovat pozornost koncepci a rozvoji nadační činnosti v nových podmínkách.

Tematické okruhy:

Hlavním tématem pro rok 2024 je: Proměny a kontexty vývoje české společnosti a české národní zájmy na počátku 21. století. Zaměření prací bude řešit aktuální, konkrétní otázky současného společenského a ekonomického vývoje České republiky v evropském i světovém kontextu. Pro usnadnění orientace zájemců o účast v soutěži uveřejňujeme tematické okruhy, jimž by měla být věnována zvláštní pozornost:

 1. Nadační a společensky prospěšné aktivity v souvislosti s působením Nadání
  a. Josef Hlávka, představitelé a osobnosti navazující na jeho odkaz
  b. Význam a problémy činnosti nadací
  c. Udržování českého jazyka a kulturních tradic v ČR i českými menšinami v zahraničí
 2. Společenské problémy a politiky zaměřené na jejich řešení
  a. Sociální nerovnosti a soudržnost
  b. Vzdělání, kvalifikace, školství
  c. Kvalita života, bezpečnost, zdraví a ochrana životního prostředí
  d. Demografický vývoj, migrace, české menšiny v zahraničí a tzv. nové menšiny v ČR, role státu - demografická politika
  e. Role a vliv médií a sociálních sítí na utváření názorové hladiny a postojů společnosti
 3. Ekonomický rozvoj a jeho podmínky
  a. Globalizace, integrace a jejich důsledky pro české národní zájmy. Možnosti ,,malých hráčů" a lokálních podmínek v globálním kontextu
  b. Nové technologie, věda, inovace a udržitelný rozvoj
  c. Zaměstnanost, trh práce, energetická krize, inflace a migrace
  d. Problémy vývoje jednotlivých oblastí národního hospodářství a rozvoje regionů
  e. Agrární a potravinářský sektor v ČR
 4. Institucionální a právní rámec vývoje společnosti
  a. Hodnotové a normativní kontexty soudobé společnosti
  b. Historické souvislosti vývoje institucí
  c. Stav a vývoj počtu státního aparátu od vzniku České republiky
  d. Činnost národních bank a jejich vztah k politické reprezentaci od roku 1918 do současnosti
  e. Vliv epidemií, pandemií, mimořádných událostí a přírodních katastrof na ekonomiku, bezpečnost a politiku států v historii a současnosti

Rada NÚJH však nevylučuje přijetí dalších vhodných témat navržených žadateli, pokud odpovídají poslání ústavu. Do veřejné soutěže však nepřijímá projekty sborníků nebo učebních textů.

Podmínky soutěže

Podpora je určena všem badatelům (s případnými spolupracovníky), kteří prokáží svou erudici a schopnost v dané oblasti vědecky pracovat. Příležitost může být poskytnuta mladým uchazečům s relativně menším počtem publikovaných prací (studií).

Požadavky na úroveň studie

 • Studie musí vycházet z dosavadního stupně poznání zkoumané problematiky, včetně zhodnocení „strategické literatury".
 • Studie musí překročit rámec již dosažených empirických nebo teoretických poznatků.

Přihláška musí obsahovat:

 • návrh zvoleného tématu
 • popis přístupu k jeho řešení
 • strukturu a rozsah studie
 • datum jejího odevzdání
 • relevantní osobní údaje, adresu bydliště a zaměstnavatele
 • seznam publikovaných prací
 • kopii poslední úspěšné studie nebo její části
 • požadovanou výši příspěvku (stipendia)

Termín zaslání přihlášek je do 15. května 2024. Přihlášky je možné poslat poštou nebo doručit osobně na adresu: Nadace „Nadání J., M. a Z. Hlávkových" (Národohospodářský ústav), Vodičkova 17, 11 O 00 Praha 1.
Pokud chcete nominaci podpořit jménem rektora, pošlete veškeré podklady v elektronické podobě Mgr. Vašíčkové do 15. dubna (nominaci musí odsouhlasit ředitel ústavu a děkan fakulty). Termín pro podání nominací z fakulty na rektorát je 22. dubna.

Bližší informace zde, nebo u PhDr. Dagmary Rýdlové, tajemnice Nadání, tel: 224 947 686, e-mail: josefhlavka@volny.cz.