Etika a integrita na Mendelově univerzitě v Brně

Vytváření povědomí o etických aspektech výzkumu je klíčové pro rozvoj vědy s ohledem na respekt k lidem a společnosti. Jako veřejná vysoká škola si jsme vědomi odpovědnosti v této oblasti a usilujeme o to, abychom byli vzorem dobré praxe.

Podporu výzkumníkům poskytují etické komise, které konzultují a schvalují etické aspekty výzkumných projektů. Komise zároveň usilují o zlepšení povědomí o etických standardech ve výzkumu a o jejich dodržování.

Příležitosti pro vzdělávání v oblasti etiky jsou průběžně zasílány newsletterem knihovnynewsletterem Vědy a výzkumu.

Poslední školení na téma Etické aspekty výzkumu s lidskými subjekty proběhlo 8. 12. 2023, další seminář k publikační etice následoval 15. 12. 2023.

Akademická etika

Mendelova univerzita v Brně se spolu s ostatními veřejnými vysokými školami pravidelně zapojuje do centralizovaných rozvojových projektů MŠMT, jejichž cílem je mapování současného stavu etického jednání v českém akademickém prostředí, podpora netrivializovaného vnímání tématu akademickou i širší veřejností, formulování doporučení pro systémové politiky a navržení didaktických nástrojů pro rozvoj široce vnímané akademické integrity. Více informací zde.

V oblasti akademické etiky je často řešena i otázka plagiátorství. Jak správně citovat naleznete zde.

Mendelova univerzita v Brně vnímá nástroje umělé inteligence jako příležitost pro rozvoj znalostní společnosti, příležitost rozvoje univerzit jako center vzdělanosti, rozvoje tvůrčí činnosti i praktického uplatnění nových poznatků. K tomuto tématu bylo vydáno Stanovisko a zásady využívání umělé inteligence.

Kontakty

Podporu výzkumníkům v oblasti etiky a integrity ve výzkumu zajišťuje Oddělení vědy a výzkumu.

Vaše otázky jsou vždy vítány.

K tématu etiky knihovna doporučuje např. tyto publikace:

Pod obálkami knih jsou skryté odkazy na plné texty těchto publikací přístupné pro zaměstnance a studenty MENDELU.

 

 

 

 

 

 

 

Pro nalezení další literatury využijte knihovní katalog, nebo se obraťte na pracovníky knihovny.

Newsletter přihlášení