Etické komise

 

Etická komise Mendelovy univerzity v Brně

Etická komise pro výzkum s lidskými subjekty

Etická komise pro zajišťování dobrých životních podmínek zvířat

 

 

 

Etická komise Mendelovy univerzity v Brně

Etická komise je zřízena za účelem posuzování podnětů ve věci dodržování Etického kodexu zaměstnanců, studentů a absolventů Mendelovy univerzity v Brně
Jedná se o poradní komisi rektora dle Statutu Mendelovy univerzity v Brně

Předseda: doc. Mgr. Jan Zouhar, Ph.D., kontaktní údaje

Další členové komise

Organizace, způsob jednání a činnost etické komise se řídí Jednacím řádem Etické komise Mendelovy univerzity v Brně.

Podněty zasílejte na email předsedy komise.

S podněty, které se týkají nevhodného chování ve smyslu šikany nebo sexuálního obtěžování se obracejte na #bezpečnou MENDELU.

 

Etická komise pro výzkum s lidskými subjekty

Komise se zabývá etickými aspekty výzkumné činnosti zahrnující lidské subjekty s výjimkou činností spadajících do působnosti Etické komise na Mendelově univerzitě v Brně.
Komise posuzuje předpokládaný vědecký přínos výzkumu, design, vhodnost a proveditelnost výzkumného projektu a schvaluje výzkumné projekty zahrnující lidské subjekty.
Komise věnuje zvláštní pozornost ochraně zranitelných nebo závislých osob, které se účastní výzkumu.
Komise také slouží jako poradní orgán a lze s ní konzultovat etické aspekty výzkumné práce.

Předsedkyně: prof. Dr. Ing. Milada Šťastná, kontaktní údaje

Další členové komise

Organizace, způsob jednání a činnost etické komise se řídí Statutem a jednacím řádem Etické komise pro výzkum s lidskými subjekty.

Žádosti na posouzení výzkumného projektu zasílejte na

V případě, že váš projekt zahrnuje zpracování osobních údajů (GDPR) a potřebujete v této oblasti poradenství, se prosím obraťte na tuto adresu (kontaktní emailová adresa pověřence pro ochranu osobních údajů). Více informací týkající se zpracování osobních údajů (GDPR) naleznete zde.

Podklady na posouzení:

  • Žádost na posouzení výzkumného projektu - s tímto formulářem se můžete obrátit na Etickou komisí pro výzkum s lidskými subjekty pro posouzení rizika výzkumného projektu.
    Posuzovaná rizika: klamání účastníků/zavádějící informace, nepřiměřené riziko poškození účastníků v porovnání s jeho vědeckou hodnotou, účast zranitelných osob (nezletilí, osoby závislé, …)
  • Souhlas účastníka se zapojením do výzkumu - vzorový formulář, který je třeba předpřipravit pro dané participanty a rovněž předložit před EK pro výzkum s lidskými subjekty. (Není třeba v  případě anonymních dotazníků.) Anglickou verzi formuláže naleznete zde.
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů - nutno připravit tento formulář v případě, kdy v rámci výzkumného projektu jsou zpracovány informace (nebo kombinace údajů), které mohou vést k identifikaci určité osoby (př. e-mailová adresa, lokační údaje, IP adresa, datum narození, videonahrávka, audionahrávka), nebo kdy jsou zpracovány citlivé informace jako osobní údaje odhalující rasový či etnický původ, politické názory, náboženské vyznání či filozofické přesvědčení, členství v odborech, údaje související se zdravím, údaje související se sexuálním životem nebo sexuální orientací. Anglickou verzi formuláže naleznete zde.

 

Etická komise pro zajišťování dobrých životních podmínek zvířat

Komise vykonávají činnosti vymezené zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a schvalují výzkumné projekty.

Na Mendelově univerzitě v Brně působí následující odborné komise:

Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných (laboratorních) zvířat Mendelovy univerzity v Brně

Předseda: prof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D., kontaktní údaje

Další členové komise

Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných (volně žijících) zvířat Mendelovy univerzity v Brně

Předseda: doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D., kontaktní údaje

Další členové komise

Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat pro Školní zemědělský podnik Žabčice Mendelovy univerzity v Brně

Předseda: Ing. Martin Hošek, Ph.D., kontaktní údaje

Další členové komise

Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat na externích pracovištích pro výuku a výzkum Mendelovy univerzity v Brně

Předseda: Ing. Vojtěch Pešan, Ph.D. kontaktní údaje

Další členové komise

 

Organizace, způsob jednání a činnost etické komise se řídí Statutem a jednacím řádem Etické komise pro zacházení se zvířaty.
Předkládané výzkumné projekty a jejich netechnické shrnutí zasílejte na emaily předsedům komisí (viz kontakty výše).

Podpůrné materiály:

  • Důležité informace a materiály získáte ze stránek Ministerstva zemědělství, Ochrana zvířat–Projekty pokusů, kde mj. naleznete také ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ PROJEKTU POKUSŮ podle § 16a zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
  • POKYNY pro vyplňování žádosti naleznete zde.

 

Kontakty

Podporu výzkumníkům v této oblasti zajišťuje Oddělení vědy a výzkumu.