Pokyny pro autory monografií vydávaných
na MENDELU online

 

 

Úvodní informace

Vydavatelství MENDELU zajišťuje formální přípravu a zveřejnění elektronických publikací (monografií, metodik, apod.). Pokud připravujete Vaši online knihu, obraťte se na Vydavatelství, abychom Vám pomohli zorientovat se v tom, co bude potřeba pro vydání publikace udělat.

Vydavatelství na základě podání žádosti autora přidělí publikaci identifikátory ISBN a DOI. Autor/ři si vyberou typ veřejné licence Creative Commons a udělí Vydavatelství souhlas s publikováním v Open Access. Licence je důležitá pro potencionální uživatele díla a upravuje, co se smí a nesmí s dílem dále dělat. Licenční prvek BY znamená uveďte původ, licenční prvek NC znamená neužívejte dílo komerčně a licenční prvek ND znamená nezpracovávejte. Zvolená licence musí být v díle uvedena. Online monografie  vydaná univerzitou v režimu Open Access bude trvale dostupná na webu https://doi.mendelu.cz/. Vložení publikace na tento web zajišťuje Vydavatelství.

 

Postup pro vydání monografie online

Autor podá žádost „Chci vydat publikaci“ ve Vydavatelství MENDELU

Průvodce žádostí Chci vydat publikaci – monografie – online

1. Po přihlášení uživatel vybere typ publikace, který požaduje vydat. Na výběr má možnosti: monografie (jeden autor) a monografie kolektivní.

2. Po výběru typu publikace se žadateli rozbalí další část formuláře, ve kterém vyplní hlavní název publikace a autora (editora). Dále si žadatel zvolí možnost, zda požaduje sazbu publikace ve Vydavatelství MENDELU (což doporučujeme) anebo má publikaci již vysázenou. V políčku forma vybere variantu vydání – online.

3. V posledním kroku žadatel připojí finální text publikace ve formátech *.pdf , *.doc,buď zadáním přílohy k formuláři (zde je však z technických důvodů omezena kapacita velikosti přílohy) anebo pomocí služby File sender (bez omezení velikosti přílohy).

4. Po zadání těchto vstupních informací se žadateli otevře další část formuláře, který obsahuje Žádost o ISBN / DOI a Žádost o službu Vydavatelství. V šedém políčku  Potřebné žádosti (vpravo nahoře) je vidět, které žádosti je ještě třeba zadat. V dalších třech políčkách jsou součásti žádosti Chci vydat publikaci:

 • Základní údaje (svítí zeleně jelikož, je vyplněno v předchozím kroku).
 • Žádost o ISBN / DOI (svítí okrově – není tedy zatím vyplněno, pokračuje se přes políčko Podat žádost).
 • Žádost o službu Vydavatelství (také svítí okrově – vyplňuje se jako poslední žádost v případě, pokud chcete publikaci vydat online a současně požadujete službu sazba publikace ve Vydavatelství MENDELU.

5. V Žádosti o ISBN / DOI vyplní žadatel všechny povinné údaje v části:

Publikace: rok a měsíc vydání, počet stran, klíčová slova, abstrakt. U položky koedice vybere žadatel jednu z možností – o koedici se jedná v případě, že vydavatelem není pouze MENDELU, ale i další instituce, která se na vzniku publikace podílí obsahově. Tato další instituce přiděluje také svoje ISBN a v případě online publikace může přidělit také svoje DOI (v takovém případě pak DOI nepřiděluje Vydavatelství MENDELU). Další ISBN od jiné instituce (popř. DOI) vyřizuje autor (zástupce autora) publikace. 

 • Údaje pro DOI (vyplňujete údaje nutné pro přidělení identifikátoru DOI vydavatelstvím): název publikace anglicky, autor/editor (autoři/editoři) publikace, klíčová slova anglicky, abstrakt anglicky. U položky Licence vybíráte licenci Creative Commons (více informacích o licencích naleznete na adrese https://uvis.mendelu.cz/licence-creative-commons).
 • U vydání publikace online se místo dřívějšího políčka Adresa výsledku (které se nyní již nevyplňuje) objeví informace, že DOI přiděluje, registruje a vystavuje pouze Vydavatelství a to na doi.mendelu.cz. Další zveřejnění samotným autorem je možné až po zveřejnění na primární stránce https://doi.mendelu.cz/. K dalšímu zveřejnění je třeba využít url adresu publikace z webu doi.mendelu.cz.

6. V předposledním kroku označí žadatel prohlášení, že:

 • v rukopisu jsou uvedeni všichni oprávnění spoluautoři a naopak není uveden žádný spoluautor navíc. Odpovědný autor dále potvrzuje, že všichni spoluautoři měli možnost se seznámit s konečnou verzí rukopisu, autorizovali ji a souhlasí s publikací;
 • že souhlasí, aby byl výsledek vědy a výzkumu v plném textu vložen a zpřístupněn veřejnosti v otevřeném repozitáři MENDELU a potvrzuje, že má souhlas všech spoluautorů, kteří nejsou zaměstnanci Mendelovy univerzity v Brně, ke zveřejnění dokumentu.

7. Tímto krokem je vyplnění Žádosti o ISBN / DOI u konce a stačí žádost odeslat. Žádost vám přijde v pdf na zadaný email.

8. V případě vydání publikace online s požadavkem na sazbu publikace ve Vydavatelství MENDELU vyplňuje žadatel „Žádost o službu Vydavatelství".

9. V části Žadatel se propisuje ze Základní části žádosti Chci vydat publikaci jméno a mailová adresa žadatele, vybere se zde tedy pouze organizační složka MENDELU a pracoviště (nákladové středisko) a potvrdíte, že jste obeznámen s pravidly JVS MENDELU.

10. V části Požadovaná služba už je propsáno, o jaký druh služeb Vydavatelství MENDELU je žádáno, tedy nic dalšího se nevyplňuje.

11. Posledním údajem této části žádosti je vyplnění pole Termín zhotovení. U vydavatelských služeb spojených s redakční částí, sazbou a tiskem publikace je nutné počítat s termínem zhotovení minimálně 2 kalendářní měsíce. Kratší termín nelze zadat, resp. žádost s takto přepsaným termínem nepůjde odeslat. Ohledně termínů vydání se prosím spojte s vedoucím Vydavatelství.

12. V této chvíli je vyplnění Žádosti o službu Vydavatelství u konce a stačí žádost odeslat. Žádost vám přijde v pdf na zadaný email.

13. Tímto je kompletně zadána žádost Chci vydat publikaci. Pro případné další informace je možné kontaktovat pracovníky Vydavatelství MENDELU.

Vydavatelství poté provede kontrolu formální správnosti publikace a až po schválení publikace vedoucím Vydavatelství mohou být publikaci přiděleny identifikátory ISBN a DOI.

 

Ve všech online publikacích vydávaných Vydavatelstvím MENDELU je třeba zvolit licenci Creative Commons. V žádosti o ISBN a DOI žadatel potvrzuje, že všichni autoři souhlasí s publikací jejich díla pod zvolenou a v knize pak uvedenou licencí. (Plný text licence je dostupný na adrese: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)).

V žádosti o ISBN a DOI žadatel souhlasí s tím, aby jeho výsledek vědy a výzkumu byl v plném textu vložen a zpřístupněn veřejnosti v otevřeném repozitáři Mendelovy univerzity v Brně a potvrzuje, že má souhlas všech spoluautorů, kteří nejsou zaměstnanci Mendelovy univerzity v Brně, ke zveřejnění dokumentu.

 

Povinné údaje pro vydání monografie

Název, titul: název anglicky (stručný, přesný, věcný, musí vystihnout hlavní téma co nejpřesněji, nesmí obsahovat zkratky, s výjimkou nejobecnějších jako DNA).

Jméno autora/autorů: autoři publikace jsou všichni, kdo se významně podíleli na zadání práce, plánu a provedení pokusů, zpracování výsledků a jejich analýze a na napsání publikace.

Abstrakt: minimálně 25 řádků textu.

Klíčová slova: maximálně 7 slov nebo sousloví;

Abstract (Summary): v českém rukopisu musí být shrnutí uvedeno i v jednom světovém jazyce.

Keywords: maximálně 7 slov nebo sousloví, uvedeno v jednom světovém jazyce.

Použitá literatura: bez číslování, obsahuje všechny v textu citované literární zdroje seřazené abecedně (angličtina nemá písmeno Ch – při řazení je potřeba přepnout jazyk dokumentu do angličtiny).

Reference musí být upraveny podle vzoru Knihovna doporučuje.

Seznam tabulek

Seznam obrazového materiálu a jeho zdroje

Vzor obálky, titulního listu a tiráží online monografií vydaných v češtině a v angličtině jsou ke stažení na webu Vydavatelství (https://uvis.mendelu.cz/pokyny-pro-autory).

 

Náležitosti obálky monografie

Obálka monografie se řídí manuálem JVS MENDELU. Nečísluje se a nepočítá se do celkového rozsahu publikace.

 • Název a podnázev publikace;
 • Jména a příjmení všech autorů;
 • Logo MENDELU spolu s fakultou (jako jedno logo).

Titulní list (lícová a rubová stránka)

1. Lícová strana titulního listu

(strana 1 publikace – číslo strany se neoznačuje, ale započítává se do celkového rozsahu publikace)

 • Mendelova univerzita v Brně (univerzita je vždy vydavatelem publikace, neuvádí se tedy fakulta nebo ústav). Tento údaj se umísťuje nahoru doleva;
 • Jména a příjmení všech autorů;
 • Název a podnázev publikace, u publikací v češtině uvádíme název česky i anglicky;
 • Rok vydání (tento údaj se umísťuje vlevo dole);
 • Logo MENDELU spolu s fakultou (jako jedno logo, tento údaj se umísťuje vpravo dole).

 2. Rubová strana titulního listu

(strana 2 publikace – číslo strany se neoznačuje, ale započítává se do celkového rozsahu publikace)

Tyto údaje se umísťují v dolní části stránky, zarovnání k levému okraji.

 

Recenzenti: jméno;

Afiliace  recenzenta;

Název projektu (v případě, že publikace vznikla v rámci projektu);

Poděkování: (nepovinné);

 

© Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno (Údaje o copyrightu a vydavateli);

ISBN 978-80-XXXX-XXX-X (online; pdf);

DOI https://doi.org/10.11118/xxx-xx-xxxx-xxx-x

Licence Creative Commons, (česky nebo anglicky, podle jazyku publikace), link na licenci CC a piktogram.

 

Vzor pro uvedení licence v publikaci vydané v češtině

Open Access. Publikace „Název“ podléhá licenci CC BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Vzor pro uvedení licence v publikaci vydané v angličtině

Open Access. This book is licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, CC BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

 

Technická tiráž se uvádí na konci publikace (vždy poslední sudá strana publikace, číslo strany se neoznačuje, ale započítává se do celkového rozsahu publikace).

Technická tiráž na konci publikace

 (všechny položky jsou povinné)

Název: Název a podnázev publikace;

Autor: Jména a příjmení všech autorů;

Vydavatel: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno;

Vydání: první, 2023;

Počet stran:

 

ISBN u publikace vydávané online ve formátu ISBN 978-80-1234-457-8 (online ; pdf)

DOI ve formátu https://doi.org/10.11118/xxx-xx-xxxx-xxx-x

 

V případě potřeby lze tiráž doplnit o další údaje, např. sazba a grafické zpracování, jazyková korektura atd. Tyto údaje už však nejsou povinné.

Šablona monografie vydávané online 

 

V případě potřeby jsme Vám k dispozici v sídle Vydavatelství MENDELU.

 

Kontakt na Vydavatelství:

Mgr. Milan Hošek

Co můžete s timto člověkem zařídit
možnosti publikování, konzultace, kalkulace, přidělování ISBN


+420 545 132 810