Pokyny pro editory sborníků vydávaných

na MENDELU online

Úvodní informace

Vydavatelství MENDELU zajišťuje formální přípravu a zveřejnění elektronických publikací (sborníků příspěvků, sborníku abstraktů). Pokud připravujete Váš online sborník, obraťte se na Vydavatelství, abychom Vám pomohli zorientovat se v tom, co bude potřeba pro vydání sborníku udělat.

Vydavatelství na základě podání žádosti editora přidělí sborníku identifikátory ISBN a DOI. Identifikátory DOI přidělí Vydavatelství i jednotlivým článkům sborníku s plnými texty. Pro sborník abstraktů se přiděluje DOI pouze pro sborník jako celek, nikoliv tedy už pro jednotlivé abstrakty.

Editor si vybere typ veřejné licence Creative Commons a udělí Vydavatelství souhlas s publikováním v Open Access. Licence je důležitá pro potencionální uživatele díla a upravuje, co se smí a nesmí s dílem dále dělat. Licenční prvek BY znamená uveďte původ, licenční prvek NC znamená neužívejte dílo komerčně a licenční prvek ND znamená nezpracovávejte. Zvolená licence musí být v díle uvedena (viz dále). Online sborník  vydaný univerzitou v režimu Open Access bude trvale dostupný na webu https://doi.mendelu.cz/.

Důležité a zásadní pak je, aby všechny články měly stejný typ licence, jakou má sborník jako celek.

 

Editor sborníku vystupuje jménem všech autorů jednotlivých článků a při procesu vydání sborníku deklaruje souhlas autorů (autorských kolektivů) všech publikovaných článků s publikováním v Open Access.

Editor vybere typ licence, kterou bude mít sborník jako celek, a tento typ licence pak musí mít každý jednotlivý článek. Typy licencí a další informace naleznete zde: https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Při zaslání finálního textu článku k publikování v konferenčním sborníku korespondenční autor udělí editorovi sborníku souhlas s publikováním v Open Access.

Zvolená licence Creative Commons pro sborník jako celek je uvedena spolu s textem znění vybrané licence a s piktogramem v tiráži na rubu titulní strany sborníku.

Zvolená licence Creative Commons pro každý jednotlivý článek je uvedena spolu s textem znění vybrané licence a s piktogramem za každým článkem.

Sborník bude mít přiděleno DOI stejně jako budou mít svoje DOI jednotlivé články sborníku. Identifikátor DOI přiděluje Vydavatelství MENDELU. Publikace s přiděleným DOI jsou vydány zveřejněním na webu https://doi.mendelu.cz/doilist.php

 

 

Postup pro vydání sborníku příspěvků online

Autor podá žádost „Chci vydat publikaci“ ve Vydavatelství MENDELU

Průvodce žádostí „Chci vydat publikaci“ pro sborníky online

1. Po přihlášení uživatel vybere typ publikace, který požaduje vydat. Na výběr má možnosti: sborník příspěvků a sborník abstraktů.

2. Pokud chce vydat sborník abstraktů, je postup stejný s jedinou výjimkou: sborníku bude přiděleno DOI pouze pro sborník jako celek (nepřidělují se tedy DOI jednotlivým abstraktům). Stejně tak se přidělí pouze jedna licence Creative Commons pro sborník jako celek.

3. Po výběru typu sborníku se žadateli rozbalí další část formuláře, ve kterém vyplní hlavní název sborníku a jméno editora. Dále si žadatel zvolí možnost, zda požaduje sazbu sborníku ve Vydavatelství MENDELU anebo bude mít sborník vysázený. V políčku forma vybere variantu vydání – online.

4. V posledním kroku žadatel připojí finální text sborníku ve formátech *.pdf , *.doc,buď zadáním přílohy k formuláři (zde je však z technických důvodů omezena kapacita velikosti přílohy) anebo pomocí služby File sender (bez omezení velikosti přílohy).

5. Po zadání těchto vstupních informací se žadateli otevře další část formuláře, který obsahuje Žádost o ISBN / DOI a Žádost o službu Vydavatelství. V šedém políčku  Potřebné žádosti (vpravo nahoře) je vidět, které žádosti je ještě třeba zadat. V dalších třech políčkách jsou součásti žádosti Chci vydat publikaci:

 • Základní údaje (svítí zeleně jelikož, je vyplněno v předchozím kroku).
 • Žádost o ISBN / DOI (svítí okrově – není tedy zatím vyplněno, pokračuje se přes políčko Podat žádost).
 • Žádost o službu Vydavatelství (také svítí okrově – vyplňuje se jako poslední žádost v případě, pokud chcete sborník vydat online a současně požadujete službu sazba publikace ve Vydavatelství MENDELU.

6. V Žádosti o ISBN/DOI vyplní žadatel všechny povinné údaje v části:

 • Publikace: rok a měsíc vydání, počet stran, klíčová slova, abstrakt. U položky koedice vybere žadatel možnost NE (koedice se netýká sborníků).
 • Údaje pro DOI (vyplňujete údaje nutné pro přidělení identifikátoru DOI vydavatelstvím): název publikace anglicky, editor (editoři) sborníku, klíčová slova anglicky, abstrakt anglicky. U položky Licence vybíráte licenci Creative Commons (více informacích o licencích naleznete na adrese https://uvis.mendelu.cz/licence-creative-commons). Jak už bylo uvedeno, je třeba dodržet pravidlo, že všechny články mají stejný typ licence jakou má sborník jako celek.
 • U vydání sborníku online se místo dřívějšího políčka Adresa výsledku (které se nyní již nevyplňuje) objeví informace, že DOI přiděluje, registruje a vystavuje pouze Vydavatelství a to na doi.mendelu.cz. Další zveřejnění samotným editorem je možné až po zveřejnění na primární stránce https://doi.mendelu.cz/. K dalšímu zveřejnění je třeba využít url adresu sborníku z webu doi.mendelu.cz.

7. V předposledním kroku označí žadatel prohlášení, že:

 • v rukopisu jsou uvedeni všichni oprávnění spoluautoři a naopak není uveden žádný spoluautor navíc. Odpovědný autor dále potvrzuje, že všichni spoluautoři měli možnost se seznámit s konečnou verzí rukopisu, autorizovali ji a souhlasí s publikací;
 • že souhlasí, aby byl výsledek vědy a výzkumu v plném textu vložen a zpřístupněn veřejnosti v otevřeném repozitáři MENDELU a potvrzuje, že má souhlas všech spoluautorů, kteří nejsou zaměstnanci Mendelovy univerzity v Brně, ke zveřejnění dokumentu.

8. Tímto krokem je vyplnění Žádosti o ISBN / DOI u konce a stačí žádost odeslat. Žádost vám přijde v pdf na zadaný email.

9. V případě vydání sborníku online s požadavkem na sazbu sborníku ve Vydavatelství MENDELU vyplňuje žadatel Žádost o službu Vydavatelství.

10. V části Žadatel se propisuje ze Základní části žádosti Chci vydat publikaci jméno a mailová adresa žadatele, vybere se zde tedy pouze organizační složka MENDELU a pracoviště (nákladové středisko) a potvrdíte, že jste obeznámen s pravidly JVS MENDELU.

11. V části Požadovaná služba už je propsáno, o jaký druh služeb Vydavatelství MENDELU je žádáno, tedy nic dalšího se nevyplňuje.

12. Posledním údajem této části žádosti je vyplnění pole Termín zhotovení. U vydavatelských služeb spojených s redakční částí, sazbou a tiskem publikace je nutné počítat s termínem zhotovení minimálně 2 kalendářní měsíce. Kratší termín nelze zadat, resp. žádost s takto přepsaným termínem nepůjde odeslat. Ohledně termínů vydání se prosím spojte s vedoucím Vydavatelství.

13. V této chvíli je vyplnění Žádosti o službu Vydavatelství u konce a stačí žádost odeslat. Žádost vám přijde v pdf na zadaný email.

14. Tímto je kompletně zadána žádost Chci vydat publikaci. Pro případné další informace je možné kontaktovat pracovníky Vydavatelství MENDELU (https://uvis.mendelu.cz/kontakty).

Vydavatelství poté provede kontrolu formální správnosti sborníku a až po schválení sborníku vedoucím Vydavatelství mohou být sborníku přiděleny identifikátory ISBN a DOI.

 

 

Formální úprava sborníku

Náležitosti obálky sborníku

Obálka se řídí manuálem JVS MENDELU. Nečísluje se a nepočítá se do celkového rozsahu publikace. Obsahuje:

 • Název a podnázev publikace;
 • Jméno a příjmení editora (editorů);
 • Rok vydání;
 • Logo MENDELU spolu s fakultou (jako jedno logo).

Titulní list (lícová a rubová stránka)

1. Lícová strana titulního listu

(strana 1 publikace – číslo strany se neoznačuje, ale započítává se do celkového rozsahu publikace)

 • Název vydavatele – vydavatelem je vždy Mendelova univerzita v Brně (nikoli tedy fakulta nebo ústav). Tento údaj se umísťuje nahoru doleva;
 • Jméno a příjmení editora (editorů);
 • Název a podnázev publikace, u publikací v češtině uvádíme název český i anglický;
 • Název konference a termín a místo konání konference;
 • Rok vydání;
 • Logo fakulty.

 2. Rubová strana titulního listu

(strana 2 publikace – číslo strany se neoznačuje, ale započítává se do celkového rozsahu publikace)

Tyto údaje se umísťují v dolní části stránky, zarovnání k levému okraji.

 

Jména editorů;

Údaje o copyrightu a vydavateli (© Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno);

ISBN u publikace vydávané online ve formátu 978-80-1234-457-8 (online ; pdf);

ISSN je-li přiděleno, potom ve formátu 1234-5678 (online)

DOI https://doi.org/10.11118/xxx-xx-xxxx-xxx-x; DOI vytvoříme z prefixu přiděleného celé univerzitě a ISBN, které přidáme za lomítko;

 

Vzor pro uvedení licence v publikaci vydané v češtině

Open Access. Sborník „Název“ podléhá licenci CC BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Vzor pro uvedení licence v publikaci vydané v angličtině

Open Access. This proceedings is licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, CC BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

 

Technická tiráž na konci publikace

(všechny položky jsou povinné)

Název: Název a případný podnázev publikace;

Autor: Jména a příjmení všech editorů (je uvedeno, že se jedná o editory);

Vydala: Název a adresa vydavatele, který přidělil ISBN. V našem případě tedy Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno;

Vydání:  Pořadí vydání, rok vydání (např. první, 2023);

Počet stran: XXX;

 

ISBN u publikace vydávané online ve formátu ISBN 978-80-1234-457-8 (online ; pdf);

ISSN je-li přiděleno, potom ve formátu ISSN 1234-5678 (online).

DOI ve formátu https://doi.org/10.11118/xxx-xx-xxxx-xxx-x

 

Každý jednotlivý příspěvek sborníku musí obsahovat:

 • Název příspěvku;
 • Jména všech autorů;
 • Afiliace všech autorů;
 • Abstrakt;
 • Klíčová slova;
 • DOI – to je uvedeno v zápatí stránky. DOI pro jednotlivé články se skládá s identifikátoru DOI celé publikace, za který je přidáno číslo první strany daného příspěvku. Číslo se odděluje rozdělovníkem a vždy se doplňuje tak, aby bylo čtyřmístné (např. tedy stranu 23 zapíšeme jako 0023);
 • Vybranou licenci Creative Commons uvedete na konci každého článku (zde je pro příklad uvedena licence CC-BY-NC-ND 4.0):
 • Reference upravené podle vzoru Knihovna doporučuje (https://uvis.mendelu.cz/wcd/w-rek-uvis/articles/dokumenty/rok-2021/knihovna-doporucuje-brozura.pdf).

 

V případě, že sborník dodáváte už vysázený:

Je potřeba, aby byl celý sborník jednotný.Stejným způsobem v celém sborníku musíte uvádět:

 • Jména a příjmení autorů: Možné jsou 2 způsoby:
  • křestní jméno příjmení, křestní jméno příjmení (např. Patricie Johnová, Jan Skalák)
  • příjmení, křestní jméno; příjmení, křestní jméno (např. Johnová, Patricie; Skalák, Jan)
 • afiliace autorů: afiliace musí být jednoznačně přiřazeny (nejlépe číselně) a musí být naprosto zřejmé, kterému autorovi jaká afiliace patří. U afiliací uvádíme i plné znění adresy: instituce, adresa (ulice, číslo, město), stát.

 

Příklad:

Titulní strana jednotlivých příspěvků musí obsahovat:

 • Název příspěvku;
 • Jména všech autorů;
 • Afiliace všech autorů;
 • Abstrakt;
 • Klíčová slova;
 • DOI – to je uvedeno v zápatí stránky. DOI pro jednotlivé články se skládá s identifikátoru DOI celé publikace, za který je přidáno číslo první strany daného příspěvku. Číslo se odděluje rozdělovníkem a vždy se doplňuje tak, aby bylo čtyřmístné (např. tedy stranu 23 zapíšeme jako 0023);
 • Vybranou licenci Creative Commons uvedete na konci každého článku (zde je pro příklad uvedena licence CC-BY-NC-ND 4.0):

 

Pokud se jedná o články vydané česky:

Open Access. Článek podléhá licenci CC BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

 

Pokud se jedná o články vydané anglicky:

Open Access. This article is licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, CC BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)