Pokyny pro autory monografií vydávaných
na MENDELU tiskem

Úvodní informace

Vydavatelství MENDELU zajišťuje formální přípravu a tisk publikací (monografií, metodik, apod.). Pokud připravujete Vaši knihu, obraťte se na Vydavatelství, abychom Vám pomohli zorientovat se v tom, co bude potřeba pro vydání publikace udělat.

 

Postup pro vydání monografie tiskem

Autor podá žádost „Chci vydat publikaci“ ve Vydavatelství MENDELU.

Průvodce žádostí Chci vydat publikaci – monografie – tiskem

1. Po přihlášení uživatel vybere typ publikace, který požaduje vydat. Na výběr má možnosti: monografie (jeden autor) a monografie kolektivní.

2. Po výběru typu publikace se žadateli rozbalí další část formuláře, ve kterém vyplní hlavní název publikace a autora (editora). Dále si žadatel zvolí možnost, zda požaduje sazbu publikace ve Vydavatelství MENDELU (což doporučujeme) anebo má publikaci již vysázenou. V políčku forma vybere variantu vydání – tištěná.

2. V políčku tiskárna vybere žadatel, kde se bude publikace tisknout. Jsou dvě možnosti – publikace se tiskne ve Vydavatelství MENDELU anebo v externí vysoutěžené tiskárně (do dubna 2024 se jedná o tiskárnu LITERA BRNO). V externí tiskárně se tisknou publikace s velkým nákladem (nad 300 kusů) nebo publikace vyráběné technologií, kterou Vydavatelství MENDELU nedisponuje (nejčastěji se jedná o ofsetový tisk a pevnou vazbu V8). Pokud nevíte, kde je vhodnější a ekonomicky výhodnější publikaci tisknout, obraťte se prosím na vedoucího Vydavatelství MENDELU (Mgr. Milan Hošek), který vám připraví předběžné kalkulace tisku ve Vydavatelství MENDELU a externí tiskárně.

3. Do políčka náklad/počet kusů doplníte požadované množství včetně tzv. povinných výtisků – v současné době (březen 2023) to je 14 kusů.

4. V posledním kroku žadatel připojí finální text publikace ve formátech *.pdf , *.doc,buď zadáním přílohy k formuláři (zde je však z technických důvodů omezena kapacita velikosti přílohy) anebo pomocí služby File sender (bez omezení velikosti přílohy).

5. Po zadání těchto vstupních informací se žadateli otevře další část formuláře, který obsahuje Žádost o ISBN / DOI a Žádost o službu Vydavatelství. V šedém políčku  Potřebné žádosti (vpravo nahoře) je vidět, které žádosti je ještě třeba zadat. V dalších třech políčkách jsou součásti žádosti Chci vydat publikaci:

 • Základní údaje (svítí zeleně jelikož, je vyplněno v předchozím kroku).
 • Žádost o ISBN / DOI (svítí okrově – není tedy zatím vyplněno, pokračuje se přes políčko Podat žádost).
 • Žádost o službu Vydavatelství (také svítí okrově – vyplňuje se jako poslední žádost v případě, pokud budete požadovat sazbu publikace ve Vydavatelství MENDELU a dále pak vždy, pokud se bude publikace tisknout ve Vydavatelství MENDELU. Žádost pak slouží jako podklad pro přeúčtování s vydáním souvisejících nákladů (materiál, tisk).

 7. V Žádosti o ISBN / DOI vyplní žadatel všechny povinné údaje v části:

 • Publikace: rok a měsíc vydání, počet stran, klíčová slova, abstrakt. U položky koedice vybere žadatel jednu z možností – o koedici se jedná v případě, že vydavatelem není pouze MENDELU, ale i další instituce, která se na vzniku publikace podílí obsahově. Tato další instituce přiděluje také svoje ISBN. ISBN od další instituce vyřizuje autor (zástupce autora) publikace. 

 8. Předpokládaný termín odevzdání povinných výtisků Vydavatelství: vyplníte datum, kdy budou knihy vydány a kdy odevzdáte povinné výtisky. U vydavatelských služeb spojených s redakční částí, sazbou a tiskem publikace je nutné počítat s termínem zhotovení minimálně 2 kalendářní měsíce. Kratší termín nelze zadat, resp. žádost s takto přepsaným termínem nepůjde odeslat. Ohledně termínů vydání se prosím spojte s vedoucím Vydavatelství.

 9. Tímto krokem je vyplnění Žádosti o ISBN / DOI u konce a stačí žádost odeslat. Žádost vám přijde v pdf na zadaný email.

 

10. V případě sazby, tisku nebo kombinace sazby a tisku publikace ve Vydavatelství MENDELU vyplňuje žadatel Žádost o službu Vydavatelství.

 11. V části Žadatel se propisuje ze Základní části žádosti Chci vydat publikaci jméno a mailová adresa žadatele, vybere se zde tedy pouze organizační složka MENDELU a pracoviště (nákladové středisko) a potvrdíte, že jste obeznámen s pravidly JVS MENDELU.

 12. V části Požadovaná služba už je propsáno, o jaký druh služeb Vydavatelství MENDELU je žádáno, tedy nic dalšího se nevyplňuje.

 13. V části Doplňující informace žadatel vybere možnosti tisku bloku a obálky (barevný nebo černobílý, jednostranný nebo oboustranný, formát papíru (publikace) a druh vazby. U monografií se vždy jedná o tisk oboustranný, gramáž papíru 120 g/m2, obálka je vždy barevná a gramáži papíru 280 g/m2.

 14. Dalším údajem této části žádosti je vyplnění pole Termín zhotovení. U vydavatelských služeb spojených s redakční částí, sazbou a tiskem publikace je nutné počítat s termínem zhotovení minimálně 2 kalendářní měsíce. Kratší termín nelze zadat, resp. žádost s takto přepsaným termínem nepůjde odeslat. Ohledně termínů vydání se prosím spojte s vedoucím Vydavatelství.

 15.  Poslední část žádosti tvoří údaje k Přeúčtování souvisejících nákladů – zadáváte zdroj (popř. dále i SPP prvek), ze kterého budete vydání publikace hradit.

 

16. V této chvíli je vyplnění Žádosti o službu Vydavatelství u konce a stačí žádost odeslat. Žádost vám přijde v pdf na zadaný email. Žádost o službu Vydavatelství si vytiskněte, opatřte razítkem pracoviště a nechte podepsat příkazcem operace a správcem rozpočtu. Žádost pak doručte do Vydavatelství (nejpozději při vyzvednutí vytištěných publikací).

17. Tímto je kompletně zadána žádost Chci vydat publikaci. Pro případné další informace je možné kontaktovat pracovníky Vydavatelství MENDELU.

 

Vydavatelství poté provede kontrolu formální správnosti publikace a až po schválení publikace vedoucím Vydavatelství může být publikaci přidělen identifikátor ISBN.

 

Povinné údaje pro vydání monografie

Název, titul: název anglicky (stručný, přesný, věcný, musí vystihnout hlavní téma co nejpřesněji, nesmí obsahovat zkratky, s výjimkou nejobecnějších jako DNA);

Jméno autora/autorů: autoři publikace jsou všichni, kdo se významně podíleli na zadání práce, plánu a provedení pokusů, zpracování výsledků a jejich analýze a na napsání publikace;

Abstrakt: minimálně 25 řádků textu;

Klíčová slova: maximálně 7 slov nebo sousloví;

Abstract (Summary): v českém rukopisu musí být shrnutí uvedeno i v jednom světovém jazyce;

Keywords: maximálně 7 slov nebo sousloví, uvedeno v jednom světovém jazyce;

Použitá literatura: bez číslování, obsahuje všechny v textu citované literární zdroje seřazené abecedně (angličtina nemá písmeno Ch – při řazení je potřeba přepnout jazyk dokumentu do angličtiny).

Reference musí být upraveny podle vzoru Knihovna doporučuje.

Seznam tabulek

Seznam obrazového materiálu a jeho zdroje

Vzor obálky, titulního listu a tiráží online monografií vydaných v češtině a v angličtině jsou ke stažení na webu Vydavatelství.

Obálka monografie se řídí manuálem JVS MENDELU . Nečísluje se a nepočítá se do celkového rozsahu publikace.

Náležitosti obálky

 • Název a podnázev publikace;
 • Jména a příjmení všech autorů;
 • Logo MENDELU spolu s fakultou (jako jedno logo).

Titulní list (lícová a rubová stránka):

1. Příklad lícové strany titulního listu

(strana 1 publikace – číslo strany se neoznačuje, ale započítává se do celkového rozsahu publikace)

 • Mendelova univerzita v Brně (univerzita je vždy vydavatelem publikace, neuvádí se tedy fakulta nebo ústav). Tento údaj se umísťuje nahoru doleva;
 • Jména a příjmení všech autorů;
 • Název a podnázev publikace, u publikací v češtině uvádíme název česky i anglicky;
 • Rok vydání (tento údaj se umísťuje vlevo dole);
 • Logo MENDELU spolu s fakultou (jako jedno logo, tento údaj se umísťuje vpravo dole).

 

2. Příklad rubu titulního listu

(strana 2 publikace – číslo strany se neoznačuje, ale započítává se do celkového rozsahu publikace).

Tyto údaje se umísťují v dolní části stránky, zarovnání k levému okraji.

 • Recenzenti: jméno;
 • Afiliace  recenzenta;
 • Název projektu (v případě, že publikace vznikla v rámci projektu);
 • Poděkování: (nepovinné);

 

© Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno (Údaje o copyrightu a vydavateli);

ISBN 978-80-XXXX-XXX-X (tisk)

 

Technická tiráž se uvádí na konci publikace (vždy poslední sudá strana publikace, číslo strany se neoznačuje, ale započítává se do celkového rozsahu publikace).

 

Příklad technické tiráže (všechny položky jsou povinné)

Název: Název a podnázev publikace

Autor: Jména a příjmení všech autorů

Vydavatel: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Tisk: Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno ANEBO

Tisk: Ing. Vladislav Pokorný – Litera Brno, Tábor 43a, 612 00 Brno

Počet stran: XXX

Náklad: XXX ks

Vydání: první, 2023

ISBN 978-80-1234-457-8 (tisk)

 

V případě potřeby lze tiráž doplnit o další údaje, např. sazba a grafické zpracování, jazyková korektura atd. Tyto údaje už však nejsou povinné.

Šablona monografie vydávané tiskem

 

V případě potřeby jsme Vám k dispozici v sídle Vydavatelství MENDELU.

 

Kontakt na Vydavatelství:

Mgr. Milan Hošek

Co můžete s timto člověkem zařídit
možnosti publikování, konzultace, kalkulace, přidělování ISBN


+420 545 132 810