Vydavatelská činnost

 

Nakladatelská a vydavatelská činnost náleží k důležitým a nezastupitelným úkolům každé univerzity, zprostředkovává seznámení široké odborné i laické veřejnosti s jejím vědeckým a pedagogickým potenciálem, šíří a popularizuje výsledky vědy, a tak přispívá k dobrému jménu univerzity u veřejnosti i nadřízených orgánů. Cílem Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně je vydávání odborné, vědecké a populárně-naučné literatury, reprezentativních mezioborových i mezifakultních knih pro akademickou i nejširší odbornou veřejnost, vydávání původních i překladových vysokoškolských učebnic odpovídajících současným potřebám učitelů i studentů a v neposlední řadě prezentace celkové univerzitní produkce.

Vydavatelství MENDELU nabízí následující služby:

  • přidělení ISBN
  • přidělení identifikátoru DOI
  • sazba knihy profesionálními grafiky
  • tisk a vazba požadavaného počtu knih

 

ISBN

International Standard Book Number
Mezinárodní identifikátor ISBN sestává ze zkratky ISBN a 13 číslic rozdělených pomlčkami do 5 skupin. První 4 skupiny mají proměnlivou délku, poslední skupinu tvoří jediný – kontrolní-znak (číslice 0-9 případně písmeno X).

Mendelu je oficiálně evidovaným vydavatelem, je tudíž povinná řídit se Zákonem č. 37/1995 sb. o neperiodických publikacích.

ISBN je přiděleno (je možné přidělit) až po kontrole autorského rukopisu (včetně obálky) a splnění všech náležitostí. Formální náležitosti publikace nutné pro přidělení ISBN naleznete v záložce Pokyny pro autory
Pro přidělení ISBN je nutné vyplnit formulář „Chci vydat publikaci“ a publikaci, pro kterou žádáte ISBN, zaslat ve formátu pdf.

 

Jestliže je kompletní sazba a předtisková příprava sborníku publikace realizována ve Vydavatelství MENDELU – pak splnění všech formálních požadavků z hlediska přidělení ISBN zajišťuje redakce Vydavatelství MENDELU.

 

DOI

Digital Object Identifier

Unikátní a trvalý identifikátor digitálního objektu dostupného prostřednictvím digitálních sítí (např. vědeckého článku na webu). Podobně jako ISBN identifikuje jednoznačně a v celosvětovém měřítku tištěné knihy, tak DOI jednoznačně identifikuje digitální objekty na globálním Internetu. Jednou přidělený identifikátor DOI je trvalý; i když se digitální objekt přesune na novou lokaci na webu nebo se změní vlastník digitálního objektu, jeho DOI zůstává stále stejný.

DOI přiděluje, registruje a vystavuje pouze Vydavatelství MENDELU a to na doi.mendelu.cz, až poté je možné další zveřejnění samotným autorem.


DOI je přiděleno (je možné přidělit) až po kontrole autorského rukopisu (včetně obálky) a splnění všech náležitostí.

Jestliže je kompletní sazba a předtisková příprava sborníku publikace realizována ve Vydavatelství MENDELU – pak splnění všech formálních požadavků z hlediska přidělení ISBN zajišťuje redakce Vydavatelství MENDELU.

 V úvahu je nutné brát časovou náročnost, která s přidělením a registrací DOI v CrossRef souvisí. Proto prosím počítejte s tím, že přidělení a registrace DOI již vysázené publikaci zabere minimálně 5 pracovních dní.

Žádost o přidělení DOI je součástí formuláře „Chci vydat publikaci“.
V žádosti nejprve vyplňte údaje nutné pro přidělení ISBN a u elektronické publikace vyberte přidělit DOI, autor vybírá licenci Creative Commons pro svou pubklikaci. Více o licencích na https://uvis.mendelu.cz/licence-creative-commons.

V této části formuláře je také třeba označit dva souhlasy, a to že:
- odpovědný autor jedná s plným souhlasem všech spoluautorů;
- všichni autoři souhlasí s tím, že výsledek vědy a výzkumu byl v plném textu vložen a zpřístupněn veřejnosti v otevřeném repozitáři MENDELU.

 

Licence Creative Commons

Licence Creative Commons jsou souborem veřejných licencí. Autor jejich prostřednictvím nabízí neurčitému počtu potenciálních uživatelů licenční smlouvu, na základě které jim poskytuje některá svá práva k dílu a jiná si vyhrazuje.

Licence Creative Commons pomáhají legálním způsobem sdílet kreativní autorská díla (například software, článek, studii, fotografii, prezentaci, video atd.) s cílem využít plně potenciál internetu a automaticky umožňuje dalším lidem vaše dílo používat, využívat, dál šířit či pracovat s ním. Oproti tradičním pojetím autorského práva tak odpadá nutnost pro každou takovou činnost poskytovat a dohadovat dílčí licence a smlouvy.
Licenční prvky
Jednotlivé licenční prvky jsou zobrazeny pomocí grafických symbolů, jejichž vzájemnou kombinací vzniká daný typ CC licence.

Základní licence

 

by

CC BY: Uveďte původ

by-sa
CC BY-SA: Uveďte původ - Zachovejte licenci

by-nd
CC BY–ND: Uveďte původ - Nezpracovávejte

by-nc
CC BY-NC: Uveďte původ - Neužívejte komerčně

by-nc-sa
CC BY-NC-SA: Uveďte původ - Neužívejte komerčně - Zachovejte licenci

by-nc-nd
CC BY-NC-ND: Uveďte autora - Neužívejte dílo komerčně - Nezpracovávejte

Restriktivní varianta licencí Creative Commons, dovolující v pouze jeho bezúplatné sdílení. Zpracování či komerční užití obsahu jsou vyloučeny.

 

 Více na Licence Creative Commons.

 

Open Access = Otevřený přístup

Principem je neomezený online přístup k vědeckým informacím, který zajišťuje auto-archivace článků v otevřených repozitářích (Green Open Access) nebo publikování v otevřených časopisech (Gold Open Access).
Cílem Open Access je umožnění všem uživatelům internetu číst, stahovat, kopírovat, tisknout, vyhledávat a distribuovat vědeckou literaturu.

 

Vydavatelství podporuje otevřené publikování

Co Open Access přináší?

Pro vědce/autory:

- zjednodušený přístup k vědeckým článkům, které přináší vyšší citovanost,
- zviditelnění autorů a snadnější navazování spolupráce s dalšími kolegy a institucemi,
- rychlejší šíření a přenos vědeckých informací.

Pro studenty:

- jednodušší přístup k většímu množství informačních zdrojů.

Pro vydavatele:

- zvýšení čtenosti a citovanosti publikovaných článků a s tím přímo související zvýšení impakt faktoru jejich časopisů.

 

Publikování v OA zahrnuje publikování v OA časopisech, v online monografiích, v online konferenčních sbornících. 
Informace pro autory, kteří chtějí publikovat v univerzitním OA časopisu a informace pro autory monografií a editory sborníků najdete zde
 

Publikace vydané online ve Vydavatelství budou dostupné na stránkách doi.mendelu.cz.

Online publikace mohou být  dále vloženy do Repozitáře MENDELU, což je otevřený repozitář výsledků vědy a výzkumu Mendelovy univerzity v Brně. Repozitář je budován v souladu s principy Open Access, je indexován v databázích OpenDOARROARBASE a je propojen s portálem OpenAIRE.

Jak zveřejnit Open Access výsledek v otevřeném repozitáři? Odpověď naleznete zde.

Kontakt: repozitar@mendelu.cz

Více informací

Open Science centrum - Otevřené publikování

 

 

Podání monografií a sborníků k evaluaci do Web of Science (WoS)

 

Monografie a sborníky může k evaluaci do WoS podávat pouze vydavatel. Máte-li tedy zájem o podání vaší monografie či sborníku do WoS, zašlete prosím soubor s hotovou publikací na adresu vydavatelstvi@mendelu.cz (pokud byla publikace sázena přímo ve vydavatelství, pošlete prosím upozornění, že máte o podání zájem).

Před tím, než publikaci podáte, zkontrolujte prosím, zda splňuje všechny požadavky, které budou během evaluačního procesu kontrolovány.

Evaluační proces pro monografie je popsán zde: https://clarivate.com/products/scientific-and-academic-research/research-discovery-and-workflow-solutions/web-of-science/core-collection/editorial-selection-process/web-of-science-book-evaluation-process-and-selection-criteria/

Evaluační proces pro sborníky je popsán zde: https://clarivate.com/products/scientific-and-academic-research/research-discovery-and-workflow-solutions/web-of-science/core-collection/editorial-selection-process/web-of-science-conference-proceedings-citation-index-evaluation-process-and-selection-criteria/

 

Evaluační proces (pro sborníky i monografie) se skládá ze tří kroků:
1. Vstupní třídění (Initial triage)
2. Editorské třídění (Editoaial triage)
3. Editorské zhodnocení (Editorial evaluation)

Pokud je publikace zamítnuta v prvním kroku, autoři mohou provést opravy a ihned podat evaluaci znova. Pokud je zamítnuta v některém z dalších kroků, publikace je definitivně zamítnuta.