Pokyny pro editory sborníků vydávaných

na MENDELU tiskem

Úvodní informace

Vydavatelství na základě podání žádosti editora přidělí sborníku identifikátor ISBN.

 

Editor sborníku vystupuje jménem všech autorů jednotlivých článků a při procesu vydání sborníku deklaruje souhlas autorů (autorských kolektivů) všech publikovaných článků.

Při zaslání finálního textu článku k publikování v konferenčním sborníku korespondenční autor udělí editorovi sborníku souhlas s publikováním.

 

 

Postup pro vydání sborníku příspěvků tiskem

Autor podá žádost „Chci vydat publikaci“ ve Vydavatelství MENDELU

Průvodce žádostí „Chci vydat publikaci“ pro sborníky tiskem

1. Po přihlášení uživatel vybere typ publikace, který požaduje vydat. Na výběr má možnosti: sborník příspěvků a sborník abstraktů.

2. Po výběru typu sborníku se žadateli rozbalí další část formuláře, ve kterém vyplní hlavní název sborníku a jméno editora. Dále si žadatel zvolí možnost, zda požaduje sazbu sborníku ve Vydavatelství MENDELU anebo bude mít sborník vysázený. V políčku forma vybere variantu vydání – tištěná.

3. V posledním kroku žadatel připojí finální text sborníku ve formátech *.pdf , *.doc,buď zadáním přílohy k formuláři (zde je však z technických důvodů omezena kapacita velikosti přílohy) anebo pomocí služby File sender (bez omezení velikosti přílohy).

4. Po zadání těchto vstupních informací se žadateli otevře další část formuláře, který obsahuje Žádost o ISBN / DOI a Žádost o službu Vydavatelství. V šedém políčku  Potřebné žádosti (vpravo nahoře) je vidět, které žádosti je ještě třeba zadat. V dalších třech políčkách jsou součásti žádosti Chci vydat publikaci:

 • Základní údaje (svítí zeleně jelikož, je vyplněno v předchozím kroku).
 • Žádost o ISBN / DOI (svítí okrově – není tedy zatím vyplněno, pokračuje se přes políčko Podat žádost).
 • Žádost o službu Vydavatelství (také svítí okrově – vyplňuje se jako poslední žádost v případě, pokud chcete sborník vydat online a současně požadujete službu sazba publikace ve Vydavatelství MENDELU.

5. V Žádosti o ISBN/DOI vyplní žadatel všechny povinné údaje v části:

 • Publikacerok a měsíc vydánípočet stranklíčová slovaabstrakt. U položky koedice vybere žadatel možnost NE (koedice se netýká sborníků).

6. V předposledním kroku označí žadatel prohlášení, že:

 • v rukopisu jsou uvedeni všichni oprávnění spoluautoři a naopak není uveden žádný spoluautor navíc. Odpovědný autor dále potvrzuje, že všichni spoluautoři měli možnost se seznámit s konečnou verzí rukopisu, autorizovali ji a souhlasí s publikací;
 • že souhlasí, aby byl výsledek vědy a výzkumu v plném textu vložen a zpřístupněn veřejnosti v otevřeném repozitáři MENDELU a potvrzuje, že má souhlas všech spoluautorů, kteří nejsou zaměstnanci Mendelovy univerzity v Brně, ke zveřejnění dokumentu.

7.  Předpokládaný termín odevzdání povinných výtisků Vydavatelství: vyplníte datum, kdy budou knihy vydány a kdy odevzdáte povinné výtisky. U vydavatelských služeb spojených s redakční částí, sazbou a tiskem publikace je nutné počítat s termínem zhotovení minimálně 2 kalendářní měsíce. Kratší termín nelze zadat, resp. žádost s takto přepsaným termínem nepůjde odeslat. Ohledně termínů vydání se prosím spojte s vedoucím Vydavatelství.

8. Tímto krokem je vyplnění Žádosti o ISBN / DOI u konce a stačí žádost odeslat. Žádost vám přijde v pdf na zadaný email.

9. V případě vydání sborníku tiskem s požadavkem na sazbu sborníku ve Vydavatelství MENDELU vyplňuje žadatel Žádost o službu Vydavatelství.

10. V části Žadatel se propisuje ze Základní části žádosti Chci vydat publikaci jméno a mailová adresa žadatele, vybere se zde tedy pouze organizační složka MENDELU a pracoviště (nákladové středisko) a potvrdíte, že jste obeznámen s pravidly JVS MENDELU.

11. V části Požadovaná služba už je propsáno, o jaký druh služeb Vydavatelství MENDELU je žádáno, tedy nic dalšího se nevyplňuje.

12. Posledním údajem této části žádosti je vyplnění pole Termín zhotovení. U vydavatelských služeb spojených s redakční částí, sazbou a tiskem publikace je nutné počítat s termínem zhotovení minimálně 2 kalendářní měsíce. Kratší termín nelze zadat, resp. žádost s takto přepsaným termínem nepůjde odeslat. Ohledně termínů vydání se prosím spojte s vedoucím Vydavatelství.

13. V této chvíli je vyplnění Žádosti o službu Vydavatelství u konce a stačí žádost odeslat. Žádost vám přijde v pdf na zadaný email.

14. Tímto je kompletně zadána žádost Chci vydat publikaci. Pro případné další informace je možné kontaktovat pracovníky Vydavatelství MENDELU (https://uvis.mendelu.cz/kontakty).

Vydavatelství poté provede kontrolu formální správnosti sborníku a až po schválení sborníku vedoucím Vydavatelství může být sborníku přidělen identifikátor ISBN.

 

 

Formální úprava sborníku

Náležitosti obálky sborníku

Obálka se řídí manuálem JVS MENDELU. Nečísluje se a nepočítá se do celkového rozsahu publikace. Obsahuje:

 • Název a podnázev publikace;
 • Jméno a příjmení editora (editorů);
 • Rok vydání;
 • Logo MENDELU spolu s fakultou (jako jedno logo).

Titulní list (lícová a rubová stránka)

1. Lícová strana titulního listu

(strana 1 publikace – číslo strany se neoznačuje, ale započítává se do celkového rozsahu publikace)

 • Název vydavatele – vydavatelem je vždy Mendelova univerzita v Brně (nikoli tedy fakulta nebo ústav). Tento údaj se umísťuje nahoru doleva;
 • Jméno a příjmení editora (editorů);
 • Název a podnázev publikace, u publikací v češtině uvádíme název český i anglický;
 • Název konference a termín a místo konání konference;
 • Rok vydání;
 • Logo fakulty.

 2. Rubová strana titulního listu

(strana 2 publikace – číslo strany se neoznačuje, ale započítává se do celkového rozsahu publikace)

Tyto údaje se umísťují v dolní části stránky, zarovnání k levému okraji.

 

Jména editorů;

Údaje o copyrightu a vydavateli (© Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno);

ISBN u publikace vydávané tiskem ve formátu 978-80-1234-457-8 (tisk);

 

Technická tiráž na konci publikace

(všechny položky jsou povinné)

Název: Název a případný podnázev publikace;

Autor: Jména a příjmení všech editorů (je uvedeno, že se jedná o editory);

Vydala: Název a adresa vydavatele, který přidělil ISBN. V našem případě tedy Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno;

Vydání:  Pořadí vydání, rok vydání (např. první, 2023);

Počet stran: XXX;

 

ISBN u publikace vydávané online ve formátu ISBN 978-80-1234-457-8 (tisk);

ISSN je-li přiděleno, potom ve formátu ISSN 1234-5678 (tisk).

 

V případě potřeby lze tiráž doplnit o další údaje, např. sazba a grafické zpracování, jazyková korektura atd. Tyto údaje už však nejsou povinné. 

 

Každý jednotlivý příspěvek sborníku musí obsahovat:

 

V případě, že sborník dodáváte už vysázený:

Je potřeba, aby byl celý sborník jednotný.Stejným způsobem v celém sborníku musíte uvádět:

 • Jména a příjmení autorů: Možné jsou 2 způsoby:
  • křestní jméno příjmení, křestní jméno příjmení (např. Patricie Johnová, Jan Skalák)
  • příjmení, křestní jméno; příjmení, křestní jméno (např. Johnová, Patricie; Skalák, Jan)
 • afiliace autorů: afiliace musí být jednoznačně přiřazeny (nejlépe číselně) a musí být naprosto zřejmé, kterému autorovi jaká afiliace patří. U afiliací uvádíme i plné znění adresy: instituce, adresa (ulice, číslo, město), stát.

 

Příklad:

Titulní strana jednotlivých příspěvků musí obsahovat:

 • Název příspěvku;
 • Jména všech autorů;
 • Afiliace všech autorů;
 • Abstrakt;
 • Klíčová slova.

 

Šablona sborníku vydávaného tiskem

 

V případě potřeby jsme Vám k dispozici v sídle Vydavatelství MENDELU.

 

Kontakt na Vydavatelství:

Mgr. Milan Hošek

Co můžete s timto člověkem zařídit
možnosti publikování, konzultace, kalkulace, přidělování ISBN


+420 545 132 810