Centrální evidence výsledků vědy a výzkumu v systému OBD

 

OBD Hlášenka o vzniku výsledku vědy a výzkumu

 

Struktura oborů OECD (Frascati manual) s převodníkem M17+, která je platná pro výsledky vědy a výzkumu od roku 2017, ke stažení v EXCEL nebo PDF.

Všechny publikační výsledky autorů z Mendelovy univerzity v Brně vzniklé za MENDELU (MENDELU je uvedeno jako domácí afiliace autora/autorů) jsou od roku 2015 evidovány v novém systému OBD (Osobní bibliografická databáze). Evidence těchto výsledků v OBD se řídí Metodickým pokynem rektora 8/2020 - Centrální evidence výsledků vědy a výzkumu.
Do OBD mají přístup všichni pracovníci MENDELU heslem stejným jako do UIS. Z tohoto systému jsou také generovány publikační výsledky vědy a výzkumu a odevzdávány do RIV (Rejstřík informací o výsledcích), který je jednou z částí informačního systému výzkumu, experimentální vývoje a inovací (IS VaV).

 

Zadávání publikačních výsledků do OBD

 • centrální zadávání přes Hlášenku o vzniku výsledku vědy a výzkumu / The Report of Research and Development Result
  Po vyplnění formuláře je třeba doložit existenci výsledku a to odkazem na plný text, zasláním přílohy v PDF (vydavatelská podoba výsledku) nebo doručením fyzického exempláře výsledku do knihovny. Je nutné zvolit způsob financování a vyplnit plný název projektu. Před odesláním si pečlivě zkontrolujte vyplněné údaje! Pracovníci ÚVIS vyplní záznam o výsledku v OBD. Reagujte prosím na požadovaná doplnění či upřesnění.
 • založení samotným autorem z MENDELU

 

Informace k zadávání publikačních výsledků do OBD

 • Zdrojové publikace (časopisy, knihy, sborníky z konferencí, konference-akce) jsou zadávány do číselníků v OBD centrálně pověřenými osobami (, ). Knihy a sborníky z konferencí se musejí zakládat do číselníků podle jejich fyzicky doložené podoby.
 • Články autorů z MENDELU v časopisech a sbornících z konferencí, které jsou v databázích WoS Core Collection nebo Scopus, jsou z těchto databází průběžně stahovány a nahrávány do OBD a na tomto základě jsou aktualizovány ty záznamy v OBD, které NEBYLY ještě odeslány do RIV.
 • O podobě zadaných publikačních výsledků do OBD rozhoduje jejich vydaný plný text a platná Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů
 • OBD umožňuje vepisovat k záznamům viditelné poznámky:
  Informace - informace správce o podstatných změnách v záznamu a obecné informace k danému záznamu
  Upozornění - správce uvádí informace o chybějících povinných údajích v záznamu, např. abstrakt v angličtině, obor výsledku dle RIV, způsob financování = napojení na projekt nebo financování z prostředků univerzity, apod.
 • Zadává-li si sám autor výsledek do OBD a má ho kompletní se všemi povinnými údaji pro RIV, po uložení změní v OBD status výsledku z "ULOŽENÝ" na "KE KONTROLE" v menu Změnit stav publikace Ke kontrole. Po kontrole formální správnosti údajův záznamu je změněn stav publikace na "PŘIJATÝ".
 • Stavy publikace v OBD:
  • rozpracovaný - záznamy s odesláním do RIV, kde chybí vyplněná povinná pole
  • uložený - záznamy k odeslání do RIV mají vyplněna všechna povinná pole
  • ke kontrole - záznamy, které vkladatel "odeslal" ke kontrole knihovnou
  • přijatý - záznamy, jejichž formální správnost je zkontrolovaná knihovnou
  • knihovna - záznamy vygenerované do dávek pro odeslání do RIV v příslušném roce
  • importovaný - starší záznamy, které již byly v minulosti odeslány do RIV

 

 

Export publikační činnosti z OBD

 

Dotazy - kontakty

V případě nejasností, otázek nebo přípomínek, prosím, kontaktujte dole uvedené správce OBD:

Newsletter přihlášení