Podpora vědy a výzkumu

 

Prostřednictvím této webové stránky se snažíme poskytovat pro aktivně publikující vědecké pracovníky informace o hodnocení vědy a výzkumu, výsledcích vědeckých organizací, nástrojích pro správu bibliografických citací a otevřeném přístupu k vědecké literatuře.

Centrální zadávání publikační činnosti a výsledků vědy a výzkumu v systému OBD

Podrobné informace naleznete ZDE

 

 

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a jeho databáze CEA, CEP, RIV, VES nově přístupné na adrese https://www.isvavai.cz/

Centrální evidence aktivit - CEA
Informace o příjemcích, poskytovatelích a výši podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků

Centrální evidence projektů - CEP
Informace o projektech výzkumu, vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků

Rejstřík informací o výsledcích - RIV
Informace o výsledcích projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků

Evidence veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích - VES
Informace o veřejných soutěžích ve výzkumu a vývoji

 

Hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovací

Hodnocení VaVaI - Hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací podle nových zásad dle metodiky platné od roku 2017 včetně souvisejících dokumentů

Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací schválená Usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2017 č. 107

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 3.3.0 RIV – Rejstřík informací o výsledcích 2024

Dokumenty související s předáváním údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

  • Číselník oborů M17+ ke stažení v EXCEL nebo PDF
  • Struktura oborů OECD (Frascati manual) - převodník M17+ pro obory WoS
  • Struktura oborů OECD (Frascati manual) - převodník M17+ pro obory Scopus
  • Definice druhů výsledků - samostatná příloha Metodiky hodnocení M17+, která byla schválená usnesením vlády ČR ze dne 29. 11. 2017 a platná od 1. 1. 2018.
    Mimo jiné je zde jednoznačně uvedeno na str. 4-5: Odborným periodikem (časopisem) nejsou: zvláštní čísla časopisů, ve kterých jsou uveřejněny texty konferenčních příspěvků.

 

Výsledky výzkumných organizací

Rozcestník hodnocení VaVaI na národní úrovni

Na webové stránce naleznete:

Souhrnné zprávy pro vysoké školy dle Metodiky 2017+
Výstupy z Modulu 1 - hodnocení vybraných výsledků za obory a výzkumné organizace
Výstupy z Modulu 2 - bibliometrické zprávy za obory a oborové skupiny; bibliometrické analýzy výzkumných organizací
Škálování výzkumných organizací podle M17+ - výsledky tzv. tripartit

 Hodnocení podle Metodiky M17+ - interaktivní webové rozhraní vyvinuté na základě požadavku odborné veřejnosti a členů Odborných panelů a je uzpůsobené specifickým potřebám Metodiky hodnocení 2017+ (M17+)

Na webové stránce naleznete:

Aplikace M2 - hodnocení oborů a výzkumných organizací s možností filtrování a porovnání výstupů
Bibliometrické zprávy - oborové zprávy a zprávy za výzkumné organizace s možností stažení
Podpůrná data a dokumenty - převodníky oborů OECD FORD a oborů WoS a Scopus, návazné statistiky, datové sady pro jednotlivé grafy a tabulky oborových analýz, atd.
Postup výpočtů a konstrukce výstupů
Často kladené otázky - např. odpověď na otázku "Proč nejsou sledovány autorské podíly?"

Srovnání se světem

Porovnávání vědeckých výstupů univerzit v celosvětovém měřítku je hlavním úkolem projektu SIR - SCImago Institutions Rankings, jehož cílem je tvorba analytických nástrojů, které budou vědeckýcm institucím pomáhat v monitoringu svých vědeckých výsledků. Hodnoceny jsou všechny instituce, jež v průběhu roku 2011 publikovaly alespoň 100 výstupů, které se dostaly do databáze SCOPUS.

InCites Benchmarking and Analytics - analytický nástroj od společnosti Clarivate pracující s daty z Web of Science Core Collection, který umožňuje provádět analýzy vědeckého výkonu na úrovni jednotlivců, pracovišť, fakult i celých institucí, dovoluje jejich vzájemná srovnávání. Můžeme sledovat aktivity v oblasti spolupráce, identifikovat vlivné výzkumné pracovníky, prezentovat silné stránky a odhalit oblasti příležitostí.

SciVal - analytický nástroj od společnosti Elsevier pracující s daty ze Scopus, který umožňuje provádět analýzy vědeckého výkonu na úrovni jednotlivců, pracovišť, fakult i celých institucí, dovoluje jejich vzájemná srovnávání. Dokáže identifikovat a analyzovat nové, vznikající výzkumné trendy. Jedná se o podobný nástroj jako InCites Benchmarking and Analytics.

Přehled mezinárodních žebříčků srovnávajících vysoké školy a univerzity v celosvětovém měřítku.

 

 

Světově uznávané databáze pro hodnocení výsledků

Web of Science Core Collection

Výsledkem druhu Jimp jsou články publikované v časopisech, které jsou zařazeny do databáze Web of Science Core Collection a kterým je dle Journal Citation Reports (Clarivate) stanoven Impact Factor.

Seznam časopisů s Impact Factorem

Seznam skenovaných časopisů včetně těch, které ještě nemají vypočtený Impact Factor

Návody na vyhledávání metrik časopisů - např. Journal Impact Factor (IF), kvartil podle IF, Article Influence Score (AIS), kvartil podle AIS, Eigenfactor Score (ES) v Journal Citation Reports

Evaluační proces sborníku z konference
Sborník z konference k evaluaci ve Web of Science Core Collection (Web of Science Conference Proceedings Citation Index) může zaslat jen vydavatel. Bližší informace na stránkách Vydavatelství MENDELU dole.

Evaluační proces monografií
Knihu k evaluaci ve Web of Science Core Collection může zaslat jen vydavatel. Bližší informace na stránkách Vydavatelství MENDELU dole.

Žádost o opravu chyby na platformě Web of Science

SCOPUS

Source Title List - seznam časopisů skenovaných databází Scopus (dole na stránce)

SCImago Journal & Country Rank - služba pro vyhledávání a hodnocení vědecké kvality časopisů v databázi Scopus

Návod na vyhledávání kvartilu časopisů v Scimago Journal Rank (SJR)

Evaluační proces

Book Title List - seznam knih skenovaných databází Scopus (dole na stránce)

 

Užitečné odkazy, zajímavé články

Okna vesmíru vědeckých časopisů dokořán - článek o interaktivním on-line nástroji od společnosti IDEA, který otevírá pohled do vesmíru vědeckých časopisů. Umožňuje vyhledání a srovnání vědeckých časopisů podle citačních indexů IF a AIS.

Jak psát odborné texty - odkaz na publikaci "How To Get Your Writing published in Scholarly Journals"

Databáze patentů a užitných vzorů

Jak citovat: citační styly

Pravidla psaní odborného článku -- interaktivní tutoriál

Portál Věda a výzkum.cz - sdružuje informace o dění v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, přináší aktuality o vědní politice a podporuje diskusi o úspěších i výzvách české vědy.

Research Gate - mezinárodní projekt vytvořený pro vědce a akademiky, který má usnadnit vzájemnou komunikaci, spolupráci a přístup k vědecké literatuře. [o produktu]

 

Dotazy - kontakt

V případě nejasností, otázek nebo přípomínek, prosím, kontaktujte vedoucí ÚVIS Ing. Věru Svobodovou na email:

 

Newsletter přihlášení