Citační styl Mendelovy univerzity v Brně aneb Knihovna doporučuje

Tento citační styl byl vytvořen pro potřeby studentů a akademiků Mendelovy univerzity v Brně. Lze podle něj citovat použitou literaturu například v seminárních a závěrečných pracích, vědeckých publikacích nebo vykazovat vlastní publikační činnost.

Informace o tomto citačním stylu a pokyny, jak citovat různé typy zdrojů včetně příkladů, naleznete v brožuře Citační styl Mendelovy univerzity v Brně aneb Knihovna doporučuje.

E-learningový kurz Citace, citování a plagiátorství - ZS23 (prostředí Moodle)

 

Bibliografické citace a citování

 

 

Proč citovat?

Součástí studia je psaní seminárních a závěrečných prací, v pokročilejších stadiích studia a v návazné vědecké činnosti také psaní odborných článků či dalších vědeckých publikací. Ve všech odborných textech je potřeba správně odkázat na všechny zdroje, které byly při psaní textu použity, neboli správně citovat.

Správným citováním:

 • se vyhnete riziku plagiátorství a porušování cizích autorských práv;
 • dodržujete principy citační etiky a zásady dobré vědecké praxe i legislativní a univerzitní předpisy (tématu prevence a odhalování plagiátorství se na MENDELU věnuje Směrnice rektora 2/2021 ze dne 7. 11. 2023);
 • ukážete, že se orientujete v relevantní odborné literatuře a umíte s ní pracovat;
 • jasně deklarujete, z jakých odborných zdrojů vycházíte a o co opíráte svou argumentaci, případně vůči čemu se vymezujete;
 • umožníte svým čtenářům dohledat citované zdroje a ověřit vaše tvrzení nebo si doplnit další zajímavé informace o tématu.

 

Co je citace a jak vypadá?

Citací rozumíme uvedení údajů o zdroji, který jsme použili při psaní textu. Citace může mít podobu:

 1. odkazu na zdroj v textu (buď ve formě stručného, zkráceného údaje o citovaném zdroji, nebo číselného odkazu na plný bibliografický údaj v seznamu literatury nebo poznámce pod čarou);
 2. kompletního bibliografického údaje o citovaném zdroji, který se uvádí do závěrečného seznamu literatury (příp. do poznámek pod čarou) a obsahuje všechny informace potřebné pro jednoznačné dohledání zdroje. Tomuto úplnému záznamu se říká bibliografická citace.

Citace v textu mohou mít různou podobu. Citační styl Knihovna doporučuje používá tzv. harvardskou metodu, kdy se odkazy v textu uvádějí ve formě (autor, rok). Příklady odkazů v textu vytvořených podle harvardského systému najdete v následujícím výňatku z publikace Úvod do biologie ochrany přírody (Primack, Kindlmann, Jersáková, 2011, s. 85).

 

 

Soupis literatury (seznam bibliografických citací)

V seznamu použité literatury na konci odborného textu uvádíme soupis všech zdrojů, které jsme při psaní práce použili, tj. na něž jsme odkázali na příslušných místech našeho textu. Soupis literatury, který přináleží k úryvku výše a který odpovídá pravidlům citačního stylu Knihovna doporučuje, vypadá následovně:

 1. BALMFORD, Andrew et al. 2002. Economic Reasons for Conserving Wild Nature. Science. 297(5583), 950–953. ISSN 0036-8075. https://www.jstor.org/stable/3832034
 2. BALMFORD, Andrew; GREEN, Rhys E.; JENKINS, Martin. 2003. Measuring the changing state of nature. Trends in Ecology and Evolution. 18(7), 326–330. ISSN 0169-5347. https://doi.org/10.1016/S0169-5347(03)00067-3. Pozn.: Podle pravidel citačního stylu Knihovna doporučuje by v odkazu v textu – na rozdíl od ukázky výše – byla uvedena příjmení všech tří autorů.
 3. BAO, Yonghong et al. 2007. Disadvantages and future research directions in valuation of ecosystem services in China. International Journal of Sustainable Development and World Ecology. 14(4), 372–381. ISSN 1350-4509. https://doi.org/10.1080/13504500709469737
 4. COSTANZA, Robert et al. 1997. The value of the world's ecosystem services and natural capital. Nature. 387(6630), 253-260. ISSN 0028-0836. https://doi.org/10.1038/387253a0
 5. PIMENTEL, David et al. 1997. Economic and Environmental Benefits of Biodiversity. BioScience. 47(11), 747–757. ISSN 1525-3244. https://doi.org/10.2307/1313097
 6. PRIMACK, Richard B.; KINDLMANN, Pavel; JERSÁKOVÁ, Jana. 2011. Úvod do biologie ochrany přírody. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-595-0.

 

Jaké jsou zásady citování?

 • V seznamu použité literatury i v odkazech v textu používejte u všech citací stejná pravidla a stejnou formální úpravu. Buďte konzistentní a systematičtí - používejte jeden citační styl a jednu citační metodu. V seznamu literatury uvádějte jen ty dokumenty a zdroje, které jste při psaní svého textu skutečně použili.
 • Do bibliografických citací (kompletních údajů o citovaném zdroji, které uvádíte v seznamu použité literatury) zapište všechny požadované údaje dle nároků zvoleného citačního stylu. Citace nezkracujte ani neupravujte.
 • Údaje pro tvorbu citací přebírejte vždy z primárního dokumentu, tj. přímo z knihy či jiného informačního zdroje, který jste takzvaně „měli v ruce“.
 • Myslete na to, že citovaný zdroj musí být vždy možné zpětně dohledat.
 • Pokud citujete online zdroj, uveďte všechny požadované údaje podle vodítek příslušného citačního stylu. Stejně jako u tištěných dokumentů, i zde platí, že použitý zdroj musí být jednoznačně identifikovatelný a dohledatelný.
 • Pokud některý z potřebných údajů doplňujete z externích zdrojů (např. chybějící rok vydání), uveďte jej v hranatých závorkách.
 • Pokud k tvorbě citací používáte některý z citačních nástrojů (citační manažer nebo generátor), výsledek si překontrolujte.

A dále nezapomeňte, že:

 • převezmete-li do textu své práce nějaký text, obrázek, graf, tabulku, atd., citujte autora a zdroj;
 • pokud k tvorbě své tabulky nebo grafu použijete data jiného autora či instituce, uveďte autora a zdroj;
 • přeberete-li do textu své práce něčí myšlenku, názor, výsledek práce, citujte autora a zdroj;
 • použijete-li při psaní část ze své vlastní publikované práce, citujte sebe.

 

Kdy není nutné citovat?

 • Když uvádíte všeobecně známá fakta či odkazujete na jevy, které jsou součástí obecného povědomí a vzdělání (např. Praha je hlavním městem ČR, odkazy na obecně známé prvky legend, mýtů či sdíleného kulturního dědictví, obecně známé historické události apod.). Platí to ale jen při obecném odkázání na takový jev, nikoli např. při představování různých přístupů ke studiu takového jevu nebo specifikování nějakého jeho detailu.
 • Odkazujete-li v obecné rovině na fakta nebo termíny, které jsou v rámci vašeho oboru zavedené a obecně přijímané.
 • Používáte-li vlastní data a výsledky nebo uvádíte-li své vlastní postřehy, komentáře a interpretace (pozor ale na uvádění již dříve opublikovaných dat, výsledků, interpretací apod., ty je naopak nutné ocitovat).

 

Jak spravovat bibliografické citace? Citační manažery

Citační manažery (také nazývané bibliografické manažery) usnadňují tvorbu a správu citací. Citační manažery nabízejí velké množství citačních stylů pro různé typy dokumentů, umožňují také import záznamů z databází, propojení bibliografických záznamů s plnými texty či vlastními poznámkami a nabízejí další specifické funkce v závislosti na konkrétním manažeru.

 • Citace PRO PLUS - online nástroj pro generování a správu citací. Po přihlášení má uživatel automaticky nastaven citační styl "Mendelova univerzita v Brně" (= citační styl Knihovna doporučuje). Podle potřeby lze přepínat i mezi mnoha dalšími citačními styly. Manažer umožňuje import záznamů z databází, práci s plnými texty, poskytuje doplněk pro práci ve WORDu apod. Pro studenty a akademické pracovníky MENDELU je tato zpoplatněná verze citačního manažeru dostupná zdarma.
 • Zotero - bezplatný open-source nástroj pro generování a správu citací. Nabízí různé typy citačních stylů, umožňuje tvorbu vlastních citačních stylů, import záznamů z databází, internetu či externích zdrojů. V návodu Nástroj Zotero - správa bibliografických citací jsou pro vás připraveny základní informace k používání tohoto citačního manažeru.
 • Mendeley - bezplatný nástroj umožňujicí správu, čtení, sdílení, anotovaní a citování vědeckých dokumentů. Nabízí také síť akademických pracovníků a umožňuje propojení vědců pracujících na podobných projektech. Manažer sleduje i výzkumné trendy a statistiky. Návod na instalaci a práci s Mendeley (o produktu)
 • EndNote - nástroj pro generování a správu citací. Dostupný je online na platformě Web of Science ze všech počítačů MENDELU a vzdáleným přístupem připojením k proxy. EndNote umožňuje přímý import záznamů z databází dostupných na této platformě (např. Web of Science Core Collection, BIOSIS Citation Index, Zoological Records atd.). Pro přístup k desktopové verzi je zapotřebí licence, která je na vyžádání udělována vědeckým a akademickým pracovníkům a  studentům Ph.D. studia na MENDELU. Další informace o nástroji, kde najdete také kontaktní osoby pro žádost o licenci, naleznete na stránkách Knihovny v části Podpora vědy. (o produktu)
 • .

 

Doporučená literatura

 • FOLTÝNEK, Tomáš et al. 2020. Jak se vyhnout plagiátorství: Příručka pro studenty. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum. ISBN 978-80-246-4789-0. (elektronická verze publikace s ISBN 978-80-246-4790-6)
 • KNIHOVNA MENDELU. 2023. Citační styl Mendelovy univerzity v Brně aneb Knihovna doporučuje. Verze 3. Brno: Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb, Mendelova univerzita v Brně, 1. 9. 2023. [cit. 2023-09-19]. https://web2.mendelu.cz/cp_944_navody/Navody/c/Citace-Knihovna_doporucuje-brozura-v3.pdf
 • KRČÁL, Martin; TEPLÍKOVÁ, Zuzana. 2014. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com. ISBN 978-80-260-6074-1.
 • ZBÍRAL, Robert. 2009. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde. ISBN 978-80-7201-779-9.

 

Kontakt pro Vaše dotazy a připomínky

Mgr. Bc. Michaela Ondrašinová, PhD.

Newsletter přihlášení