GAČR

Vždy je potřeba projít zadávací dokumentaci dané výzvy, podmínky se liší! Pokud si nejste jistí, obraťte se na Open Science centrum. Zadávací dokumentace: Standardní výzvy 2025.

Informace k Open Access

Zadávací dokumentace (liší se v projektech, vždy je nutné zkontrolovat přesné znění výzvy!):


Příklad ze zadávací dokumentace: Umožňují-li to zvyklosti v daném oboru, charakter výsledků a podmínky řešení projektu, je vhodné publikovat výsledky formou Open Access, případně mohou být publikační výstupy předány do otevřených digitálních archivů, a to v souladu s licenčními podmínkami vydavatele.

  • Doporučujeme: Open Access časopisy můžete najít v https://doaj.org/. Pokud chcete uložit publikace do repozitáře, můžete využít Otevřený repozitář MENDELU určený pro publikace. Open Science centrum Vám rádo pomůže s vložením publikace do Otevřeného repozitáře.
Výzkumná data v návrhu projektu
Vždy je potřeba projít zadávací dokumentaci dané výzvy, podmínky pro výzkumná data se liší! Pokud si nejste jistí, obraťte se na Open Science centrum.


Část C1 – zdůvodnění návrhu projektu

h)  stručný popis výzkumných dat, která budou v průběhu řešení projektu využita, shromažďována nebo vytvářena a způsobů nakládání s nimi; především informace o dostupnosti a způsobu šíření výsledků výzkumu a výzkumných dat v souladu se zásadou, že výsledky výzkumu a výzkumná data nejsou zveřejňovány pouze v odůvodněných případech (aktualizace se předkládá s každou dílčí zprávou a závěrečnou zprávou); příjemce se zavazuje nejpozději k datu doručení první dílčí zprávy předložit plán pro správu výzkumných dat (Data Management Plan – DMP) a tento plán v případě potřeby pravidelně aktualizovat;

  • Doporučujeme: Je také povinné uvést v návrhu, jak budete výzkumná data spravovat:

Můžete použít příklad textu pro popis správy výzkumných dat:

Pozn.: žlutý text nahraďte nebo doplňte dle skutečnosti!

"V projektu budou generována data XY ve formátu ZX za pomocí metody YZ.

Výzkumná data budou uložena na sdíleném disku pracoviště XY, který je pravidelně zálohován.

Výzkumná data budou popsána, a to pomocí: laboratorního deníku/textového souboru README/atd.

Zdrojová data pro publikační výstupy projektu budou zveřejněna v repozitáři Zenodo nebo v národním datovém repozitáři od CESNET nebo v oborovém repozitáři XY. Data budou mít přiděleny trvalý identifikátor DOI a budou popsána základními metadaty.

Správa výzkumných data bude v souladu s principy FAIR a bude popsána v Plánu správy dat, který bude vytvořen v nástroji Data Stewardship Wizard / pomocí šablony Horizon Europe."

Informace k Plánu správy dat

GAČR nově požaduje povinně Plán správy dat (Data management plan).


Příjemce se zavazuje nejpozději k datu doručení první dílčí zprávy předložit plán pro správu výzkumných dat (Data Management Plan – DMP) a tento plán v případě potřeby pravidelně aktualizovat a předkládat jej pravidelně jako součást dílčí a závěrečné zprávy včetně informací o dostupnosti a způsobu šíření výsledků výzkumu a výzkumných dat. Součástí obsahu dílčí nebo závěrečné zprávy je aktualizovaný plán správy výzkumných dat. Plán správy výzkumných dat musí obsahovat minimálně informace o tom:

  • (i) jaká výzkumná data bude příjemce v rámci projektu vytvářet, zpracovávat nebo sbírat;
  • (ii) jaké metody a zásady jejich správy použije;
  • (iii) zda a jakým způsobem se budou data sdílet, publikovat nebo uveřejňovat, případně odůvodnění, proč nemohou být výzkumná data šířena a zveřejňována (příjemce nezveřejní informace o výzkumných datech, jejichž zveřejněním by došlo k nepřiměřenému zásahu do práva na ochranu duševního vlastnictví, obchodního tajemství, bezpečnosti státu nebo oprávněných obchodních zájmů příjemce nebo třetí osoby);
  • (iv) a jakým způsobem se budou data ukládat během řešení projektu a uchovávat po skončení projektu.
Náklady na ostatní služby a nemateriální náklady v projektech


3.3.3. Věcné náklady: (4) Mezi ostatní služby lze zahrnout i náklady na pořízení nehmotného majetku, náklady na zveřejňování výsledků (publikační, vydavatelské a ediční náklady, náklady na publikování výsledků formou Open Access).

...náklady na správu výzkumných dat a vytvoření Data Management Plan (DMP).

  • Doporučujeme: Pokud chcete publikovat v Open Access časopisech (zlatá cesta), můžete si v některých projektech naplánovat náklady na APC poplatky. U časopisů se pohybuje APC poplatek za publikování článku v Open Access v různém rozmezí, je však potřeba počítat přibližně s částkou 60 000 - 70 000 Kč za jeden článek včetně DPH (pokud je účtováno). Pokud Vám vznikají náklady v rámci správy dat, např. potřeba zakoupení většího úložiště atd., můžete si naplánovat tyto náklady do rozpočtu.