Open Science na MENDELU

Open Science je otevřený přístup k vědeckým informacím v širším slova smyslu, zahrnuje více témat: otevřený přístup k publikacím (Open Access), otevřená data (Open Data), otevřené zdrojové kódy (Open Source), otevřené recenzní řízení (Open Peer Review), otevřené vzdělávání (Open Education), alternativní metriky hodnocení (Alternative Metrics) a zapojení občanů do vědy (Citizen Science) a další oblasti.

Vize MENDELU: Mendelova univerzita v Brně se stane otevřenou univerzitou, která bezodkladně zveřejňuje výsledky svého bádání v oblasti vědy a výzkumu a podporuje rychlý přenos těchto výsledků nejen mezi akademickou a vědeckou sférou, ale také směrem k praktickému využití. Pro podporu dosažení této vize na univerzitě vzniklo Open Science centrum, které bude spolu s data stewardy, pracovníky pro infrastrukturu ukládání dat a fakultními koordinátory poskytovat metodickou podporu autorům v oblasti Open Science, včetně Open Access a práce s výzkumnými daty.

Otevřená věda je na univerzitě ukotvena Strategií Open Access a Open Science, která byla schválena v roce 2022.
Cíle a opatření Open Science centra:
OSC-strategickecile
 
Uložení Open Access výsledků v repozitáři

Univerzita spravuje Otevřený repozitář výsledků vědy a výzkumu, který slouží jako úložiště pro výsledky publikované v režimu Open Access, a to v podobě, kterou vydavatel umožňuje zveřejnit, včetně metadat. Jedná se o archivaci výsledků vědy a výzkumu publikovaných zlatou cestou Open Access a zároveň i zelenou cestou. Zveřejnění výsledků v repozitáři zajišťuje ÚVIS, Open Science centrum.

Podpora Open Access publikování na univerzitě

Autoři mají možnost požádat o finanční podporu pro otevřené publikování. Fond na podporu Open Access publikování umožňuje uhradit publikační poplatky APC (Article Processing Charge) spojené s vydáním článku v otevřeném časopise. Na daný rok jsou Komisí pro tvůrčí činnost schvalována pravidla, finanční objem a postup čerpání peněz z fondu. Fond spravuje Open Science centrum, existuje pravidlo „first-come, first-served“, tedy vyřizování žádostí dle pořadí žádosti až do vyčerpání finančních prostředků. Fakulty mají alokované částky pro čerpání.