Správa výzkumných dat

Nakládání s výzkumnými daty se týká shromažďování, organizace, ukládání a dokumentace během výzkumné činnosti a po jejím skončení. Správa výzkumných dat je důležitou součástí výzkumu umožňující reprodukovatelnost výsledků, zajišťuje efektivitu výzkumných pracovních postupů a také větší dosah a dopad výzkumné činnosti, protože data se stávají FAIR (vyhledatelná, dostupná, interoperabilní a znovuvyužitelná).

Podle novely zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků musí projekty podpořené z veřejných prostředků obsahovat informace o způsobu správy výzkumných dat. Výzkumné organizace stále častěji vyžadují, aby jejich výzkumní pracovníci vypracovali plán správy dat, který zajistí, že všechny aspekty správy výzkumných dat budou zohledněny již od počátku činnosti.

Podívejte se na podmínky Open Science pro jednotlivé projekty v části webu PROJEKTY A OPEN SCIENCE

data ecosystem
The Turning Way. 2024. Open and closed data for reproducibility. The Turing Way project illustration. In: Research Data Managment [cit. 2024-02-15]. https://the-turing-way.netlify.app/reproducible-research/rdm.html. Creative Commons Attribution 4.0 License.

Novela zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků

Novela zákona č. 130/2002 Sb. transponuje směrnici EU o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru. Změna platí pro všechny veřejné soutěže, mezinárodní výzvy a veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlášené po 1. 9. 2022.

Nejdůležitější dopady novely zákona

Smlouva o poskytnutí podpory na projekt musí nově obsahovat následující informace (§ 9):

  • Způsob správy výzkumných dat
  • Informace o dostupnosti a způsobu šíření výsledků výzkumu a výzkumných dat, pokud byly vytvořeny za podpory z veřejných prostředků podle tohoto zákona, zásada, že výsledky výzkumu a výzkumná data nejsou zveřejňovány pouze v odůvodněných případech,

Povinnost publikovat v IS VaVaI také informace o výzkumných datech (§ 12 odst.1). Povinnost publikovat tzv. Metadata, ne samotná výzkumná data.

Výjimky pro nezveřejnění informací o datech (§ 12 odst.3):

  • pokud by „došlo k nepřiměřenému zásahu do práva na ochranu soukromí a osobních údajů,
  • práva na ochranu obchodního tajemství,
  • bezpečnosti státu nebo jiných oprávněných zájmů příjemce“.

Příjemce má povinnost nejméně jednou za rok po dobu pěti let od ukončení poskytování podpory přezkoumat, zdali důvody pro nezveřejnění trvají.

Příjemci mají povinnost bezplatně poskytnout výzkumná data na základě žádosti (§ 12a).

Povinnost se týká všech výzkumných dat, která “nejsou chráněna podle zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti nebo která jsou chráněna toliko zvláštním právem pořizovatele databáze podle jiného právního předpisu, jehož je příjemce vykonavatelem.”

Povinnost se týká výzkumných dat vytvořených nebo užitých ve výzkumu nebo vývoji podporovaných podle tohoto zákona, které byly hrazeny z veřejných prostředků, a od ukončení poskytování podpory uplynulo nejméně 12 měsíců. Výjimky pro odmítnutí zveřejnění výzkumných dat: viz výjimky výše § 12 odst. 3. Příjemce může odmítnout poskytnutí výzkumných dat také v případech, kdy výzkum nebyl plně financovaný z veřejných prostředků.

Zdroje