Slovníček Open Science pojmů
AMNESIA

bezplatný nástroj pro anonymizaci, který z dat odstraní identifikační informace. Po nahrání datového souboru, který obsahuje osobní údaje, je původní datový soubor nástrojem transformován a výsledkem je datový soubor, který je anonymizován, pokud jde o osobní a citlivé údaje.

Anonymizace

proces utajení identity všech zkoumaných osob nebo institucí ve všech dokumentech, které jsou výstupem z vědeckých výzkumů

APC - Poplatek za zpracování článku

poplatek za zpracování článku (někdy autorský poplatek), který vydavatel účtuje autorům za zveřejnění článku v časopise s otevřeným přístupem

Citlivá data

data, určená striktně jen pro vnitřní potřebu přesně definované skupiny osob, vyžadují ze své povahy zvláštní regulaci nebo obzvláštní ochranu, typicky přísně chráněná ze zákona nebo na základě smlouvy/licence

Data management

správa výzkumných dat; soubor činností spojených s řízením dat

Data management plan

(Plán správy dat) – formální dokument popisující cyklus správy dat nashromážděných, zpracovaných nebo generovaných během realizace a po ukončení projektu

Data steward

odborník/ci na správu dat

Datový repozitář

informační systém určený k dlouhodobému uchovávání a diseminaci digitálních objektů – dat, tj. zajišťující uložení, ochranu, integritu, autenticitu a zpřístupnění digitálních objektů v dlouhodobém horizontu

DOI (Digital Object Identifier)

trvalý identifikátor digitálního objektu, jeden z perzistentních identifikátorů

Embargo

doba od publikování autorského díla, po kterou vydavatel zakazuje jeho zveřejnění v režimu otevřeného přístupu

EOSC (European Open Science Cloud)

definice zásad, podle kterých by (meta)data měla být nalezitelná (findable), přístupná (accessible), čitelná a strojově zpracovatelná (interoperable) a znovu využitelná (reusable)

FAIR principy

iniciativa, která si za cíl si klade vybudovat společný výzkumný prostor s volně dostupnými službami. Je určen pro ukládání, archivaci, správu dat a jejich opakované použití, analýzy a sdílení napříč všemi vědeckými disciplínami.

HANDLE

identifikátor digitálních objektů často používaný v repozitářích

Horizon Europe (Horizont Evropa)

klíčový program EU sloužící k financování výzkumu a inovací

Interoperabilita dat

schopnost systémů spolupracovat nebo vyměňovat si data s jiným systémem

IS VaVaI

Informační systém výzkumu, vývoje a inovací; shromažďuje informace o výzkumu, vývoji a inovacích podporovaných z veřejných rozpočtů v České republice

Licence Creative Commons (CC)

soubor veřejných licencí, prostřednictvím kterých autor nabízí neurčitému počtu potenciálních uživatelů licenční smlouvu, na základě, které jim poskytuje některá svá práva k dílu a jiná si vyhrazuje

Metadata

bibliografické údaje sloužící k identifikaci a vyhledatelnosti datových sad/publikací/výsledků

Metadatový standard

má za cíl zajistit společné chápání významu nebo sémantiky dat/údajů o popisovaných objektech, tj. zajistit správné použití a interpretaci dat mezi jejich vlastníky, systémy a uživateli

Občanská věda (Citizen Science)

označuje projekty, které aktivně zapojují širokou veřejnost do vědeckého úsilí s cílem demokratizovat vědu 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

právní rámec sedmi zásad zavedený v celé Evropské unii (EU), jehož cílem je ochrana osobních údajů. Cílem rámce je pověřit občany kontrolou nad jejich osobními údaji a zároveň regulovat strany zapojené do ukládání a zpracování těchto údajů.  

Oborový repozitář

informační systém určený k dlouhodobému uchovávání a diseminaci digitálních objektů ze specifického vědního oboru (výsledků výzkumu), tj. zajišťující uložení, ochranu, integritu, autenticitu a zpřístupnění digitálních objektů v dlouhodobém horizontu  

Open Peer Review

otevřená recenzní řízení, kdy autoři znají jméno recenzenta; alternativní metody recenzního řízení, které se snaží učinit tradiční ("blind" nebo "closed") recenzní řízení transparentnějším a odpovědnějším.  

Open Science centrum

podpůrné pracoviště jehož cílem je zvýšit otevřenost, integritu a reprodukovatelnost výzkumu  

OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe)

infrastruktura pro otevřený přístup k výsledkům výzkumu v Evropě  

ORCID (Open Researcher and Contributor ID)

identifikátor vědce  

Otevřená data

data volně dostupná prostřednictvím internetu pro jejich další vytěžování, využití, reprodukci a diseminaci

Otevřená věda

koncept podporující větší transparentnost, otevřenost a spolupráci ve výzkumu na základě šíření znalostí pomocí digitálních a kolaborativních technologií. Otevřená věda zahrnuje sdílení a opětovné použití vědecké metodiky, dat, nástrojů a materiálů a dostupnost výsledků výzkumu pro výzkumné pracovníky a širokou veřejnost (zejména pokud jsou financovány z veřejných prostředků)

Otevřený časopis

odborný / vědecký časopis volně dostupný v režimu otevřeného přístupu

Otevřený přístup

(Open Access) trvalý, okamžitý svobodný a bezplatný online přístup k plným textům vědeckých publikací / výzkumným datům

Perzistentní identifikátor

dlouhodobý digitální odkaz na objekt, přispěvatele nebo organizaci, který zůstává konstantní jako prostředek identifikace digitálního objektu bez ohledu na změny jeho umístění na internetu

Publikační repozitář

informační systém určený k dlouhodobému uchovávání a diseminaci digitálních objektů – publikací, tj. zajišťující uložení, ochranu, integritu, autenticitu a zpřístupnění digitálních objektů v dlouhodobém horizontu

ReadMe soubor

způsob dokumentace obsahu a struktury složky a/nebo datové sady, aby výzkumník mohl najít potřebné informace a porozumět jim

Rejstřík informací o výsledcích (RIV)

je část informačního systému výzkumu a vývoje (IS VaVaI), ve které jsou shromažďovány informace o výsledcích dosažených při řešení projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků

Reprodukovatelnost

umožnění ověření výsledků výzkumu a opakovatelného použití v dalších výzkumných záměrech různými aktéry VaVaI

Sdílení dat

soubor postupů, technologií, kulturních prvků a právních rámců, které jsou relevantní pro praxi zpřístupňování dat používaných pro vědecký výzkum ostatním badatelům

Úložiště

prostor pro uchování živých (generovaných) dat, výstupů a informací

Výzkumná data

informace, s výjimkou vědeckých publikací, v elektronické podobě, které jsou shromažďovány nebo vytvářeny v průběhu výzkumu nebo vývoje a jsou používány jako důkazy v procesu výzkumu nebo vývoje nebo které jsou obecně akceptovány výzkumnou obcí jako nezbytné k validaci zjištění a výsledků výzkumu nebo vývoje

Zelená cesta Open Access

vydavatel umožňuje autorům autoarchivaci článků v otevřených repozitářích, vyhrazuje si podmínky na základě nichž, může být článek zveřejněn (verze článku, časové embargo, licence)

Zenodo

otevřený vědecký repozitář, kam mohou výzkumní pracovníci ukládat výzkumné práce, zprávy, datové sady, výzkumný software a další digitální artefakty související s výzkumem

Zlatá cesta Open Access

vydavatel za poplatek APC umožní autorům publikovat v otevřených časopisech, článek je hned při publikování přístupný veřejnosti, a to bez omezení

 

Použité zdroje:

OP JAK (2022) Příručka postupů otevřené vědy. Dostupné z: https://opjak.cz/dokumenty/otevrena-veda/

TA ČR (2023) Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům. Dostupné z: https://www.tacr.cz/dokumenty/vyzkumna-data-a-otevreny-pristup-k-vystupum-vysledkum

Akademie věd ČR (2023) Předávání dat do RIV. Dostupné na: https://www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/podpora-vyzkumu/predavani-dat-do-riv/

Framework for Open and Reproducible Research Training (FORRT) (2023) List of Terms. Dostupné z: https://forrt.org/glossary/

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (2023) Informační systém výzkumu, vývoje a inovací Is VaVaI. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/informacni-system-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci-is-vavai

Ministerstvo vnitra ČR (2023) Co je GDPR. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/gdpr/clanek/co-je-gdpr.aspx