TAČR

Veškeré důležité informace k Open Access a výzkumným datům naleznete v příručce: Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům. Podmínky Open Science jsou v zadávací dokumentaci u vyhlášených projektů.

Open Access

Podmínka otevřeného přístupu se považuje za splněnou tehdy, pokud jsou splněny oba následující kroky:


1. Uložení výstupu/výsledku do repozitáře - příjemce musí bez zbytečného odkladu po  dokončení výstupu/výsledku uložit strojově čitelnou finální verzi textu (tzn. vydavatelskou verzi, příp. postprint) v repozitáři. Příjemce by měl současně s uložením výstupu/výsledku uložit v repozitáři podpůrná data.

  • Doporučujeme: Nestačí jen publikovat v Open Access, dále je potřeba publikační výsledky vložit do repozitáře, repozitář slouží k dlouhodobé archivaci výsledků vědy a  výzkumu. Pro splnění této podmínky můžete využít Otevřený repozitář MENDELU určený pro publikace. Open Science centrum Vám rádo pomůže s vložením publikace do  Otevřeného repozitáře ().
  • Výzkumná data (podpůrná data k publikaci) můžete vložit do některého datového repozitáře. Obecné repozitáře: Zenodo nebo Národní datový repozitář. Dále můžete využít oborové repozitáře, vyhledat můžete zde: Re3data nebo OpenDoar.


2. Zajištění otevřeného přístupu k výstupu/výsledku - příjemce musí zajistit otevřený přístup (zveřejnit) jedním z následujících způsobů:

 


2.1. Auto-archivace (zelená cesta) – Zpřístupnění plného textu v otevřeném důvěryhodném repozitáři do určité doby (dle podmínek projektu) od zveřejnění či od dokončení výstupu, nejpozději však do konce projektu. Za tímto účelem může příjemce s vydavatelem uzavřít dodatek k publikační smlouvě, vzor naleznete v dokumentaci.

  • Doporučujeme: V případě že nebyla uzavřena smlouva s vydavatelem (Open Access agreement) a článek potřebujete zveřejnit v repozitáři MENDELU, kontaktujte Open Science centrum, protože je potřeba zkontrolovat nebo vyžádat podmínky vydavatele pro auto-archivaci článku v repozitáři.


2.2. Publikování v otevřeném časopise (zlatá cesta) – Okamžitý otevřený přístup prostřednictvím vydání článku v některém z “otevřených časopisů”. Vydavatel zpravidla požaduje po autorovi úhradu poplatku (tzv. Article Processing Charge – APC).

  • Doporučujeme: Open Access časopisy můžete najít v DOAJ. V některých projektech je možné si plánovat poplatky APC do způsobilých nákladů projektu.
Výzkumná data
Pokud je v projektu obdobný požadavek:


V návrhu projektu popsat způsob správy výzkumných dat a poskytnout informace o  dostupnosti a způsobu šíření výsledků výzkumu a výzkumných dat, pokud byly vytvořeny za  podpory z veřejných prostředků podle tohoto zákona, v souladu se zásadou, že výsledky výzkumu a výzkumná data nejsou zveřejňovány pouze v odůvodněných případech;

  • Doporučujeme: Můžete použít příklad textu pro popis správy výzkumných dat, vždy upravte podle skutečnosti:

Pozn.: žlutý text nahraďte nebo doplňte dle skutečnosti!

"V projektu budou generována data XY ve formátu ZX za pomocí metody YZ.

Výzkumná data budou uložena na XY/např. sdíleném disku pracoviště/např. OneDrive (O365), který je pravidelně zálohován.

Výzkumná data budou popsána, a to pomocí: např. laboratorního deníku/textového souboru README/atd. Data budou popsána dle zvyklostí pracoviště: např. bude popsáno datum měření, metoda, parametry měření, přístroj apod.(Pozn. podle Vašeho výzkumu).

Na sdíleném disku/XY budou také ukládána zdrojová data pro publikační výstupy projektu, a  to v souladu se zásadou as open as possible as closed as necessary. (Pozn.: Pokud se na data nevztahuje výjimka z otevření dat, viz s. 6 ZDE. Pokud se vztahuje výjimka, popište ji). Výzkumná data budou zveřejněna v repozitáři např. Zenodo nebo v národním datovém repozitáři od CESNET nebo v oborovém repozitáři XY. Data budou mít přiděleny trvalý identifikátor DOI a budou popsány základními metadaty.

Správa výzkumných dat bude v souladu s principy FAIR a bude popsána v Plánu správy dat, který bude vytvořen v nástroji Data Stewardship Wizard/ pomocí šablony Horizon Europe/ pomocí Plánu Správy dat připraveny od TAČR."

Informace k Plánu správy dat

Vždy je potřeba projít zadávací dokumentaci dané výzvy, podmínky pro Plán správy dat se liší! Pokud si nejste jistí, obraťte se na Open Science centrum.

Je potřeba si ověřit, kdy je nutné Plán správy dat odevzdávat, v některých výzvách je to již v návrhu projektu, někdy s první průběžnou zprávou, někdy až se závěrečnou zprávou.

U TAČR lze využít dvě šablony pro Plán správy dat: Většinou platí (je potřeba vždy zkontrolovat text výzvy!), že si mohou příjemci vybrat mezi formulářem TA ČR nebo přeloženou šablonou Evropské komise k programu Horizont Evropa. Formuláře jsou přiloženy k zadávací dokumentaci nebo v podmínkách zapojení do výzvy.

Lze také využít nástroj Data Stewardship Wizard se šablonou Horizon Europe, ale bohužel nástroj je v angličtině:

obrazek-01