ISBN

ISBN (International Standard Book Number)
Mezinárodní identifikátor ISBN sestává ze zkratky ISBN a 13 číslic rozdělených pomlčkami do 5 skupin. První 4 skupiny mají proměnlivou délku, poslední skupinu tvoří jediný – kontrolní-znak (číslice 0-9 případně písmeno X).

ISBN (International Standard Book Number) = mezinárodní standardní číslo knihy. Je to jedinečné číslo, podle kterého lze určit, v jaké zemi a u jakého vydavatele byla daná kniha vydána.
Podrobné informace o systému ISBN najdete na stránkách Národní knihovny České republiky.
Informace o systému ISSN naleznete na stránkách Národní Technické Knihovny.

Proč to mít

Mendelova univerzita v Brně je oficiálně evidovaným vydavatelem, je tudíž povinná řídit se Zákonem č. 37/1995 sb. o neperiodických publikacích. 

Podmínky přidělení

Formální náležitosti publikace nutné pro přidělení ISBN.

Publikace, které nejsou připravovány k tisku ve Vydavatelství MENDELU – veškeré náležitosti nutné pro přidělení ISBN zajišťuje autor/editor.
V případě chybějících údajů nebo nesplnění náležitostí nelze ISBN přidělit.
ISBN je přiděleno (je možné přidělit) až po kontrole autorského rukopisu (včetně obálky) a splnění všech náležitostí.

Pokyny pro autory monografií vydávaných na MENDELU online

Pokyny pro autory monografií vydávaných na MENDELU tiskem

Pokyny pro editory sborníků vydávaných na MENDELU online

Pokyny pro autory sborníků vydávaných na MENDELU tiskem

Vzor tiráže v anglickém jazyce

 

Jestliže je kompletní sazba a předtisková příprava publikace realizována ve Vydavatelství MENDELU – pak splnění všech formálních požadavků z hlediska přidělení ISBN zajišťuje redakce Vydavatelství MENDELU.

Žádost o přidělení ISBN

Pro přidělení ISBN je nutné vyplnit formulář „Chci vydat publikaci“. Publikaci, pro kterou žádáte o ISBN, zašlete ve formátu pdf přes rozhraní webového formuláře (do velikosti 4 MB). Větší přílohy zasílejte přes službu FileSender nebo přes jiná webová uložiště. Žádost o přidělení ISBN už není nutné zasílat v papírové podobě do Vydavatelství MENDELU.

Na koho se obrátit

Mgr. Milan Hošek

vedoucí vydavatelství


+420 545 132 810