Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis

Edice Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis (zkratka Folia Univ. Agric. et Silvic. Mendel. Brun.) (dále jen Folia Universitatis) je edice zaměřená na publikování původních vědeckých prací většího rozsahu, monografií, review, příp. metodik z oblasti zemědělsko-lesnických, biologických a ekonomických věd a akreditovaných oborů Mendelovy univerzity v Brně, které přinášejí nové poznatky v uvedených oborech a příbuzných disciplínách.

Cílem edice Folia Universitatis je prezentace výsledků základního a aplikovaného výzkumu vědecké a odborné veřejnosti.

V Edici Folia Universitatis vychází:

  • původní vědecké práce
  • monografie
  • review
  • výsledky výzkumu
  • metodiky

Jednotlivé publikace jsou označovány rokem a pořadovým číslem, každá publikace má přiděleno ISBN. Edice jako celek má přiděleno ISSN.

Ediční rada

Ediční rada je složena z odborníků, kteří garantují jednotlivé obory. Ediční radu a předsedu ediční rady Folia Universitatis jmenuje rektor Mendelovy univerzity v Brně. Předseda ediční rady odpovídá za chod ediční rady a minimálně jedenkrát ročně svolává ediční radu k výročnímu jednání. V průběhu roku jsou svolávána jednání dle potřeby.

 Tajemník ediční rady a výkonný redaktor edice vede databázi lektorů Folia Universitatis a navrhuje na základě doporučení členů ediční rady, případně dalších odborníků lektory doručených rukopisů. Vede agendu edice a korespondenci, odpovídá za formální uspořádání publikací a uvedení závazných údajů v souladu se zákonem č. 37/1995, o neperiodických publikacích.

Redakce Folia Universitatis

Rukopisy jsou zasílány na adresu redakce Folia Universitatis: Redakce Folia Universitatis, Vydavatelství, Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb, Mendelova univerzita Zemědělská 1, 613 00 Brno, e-mail: folia@mendelu.cz. Redakce zahájí oponentní řízení a předá došlý rukopis dvěma lektorům. Redakce může akceptovat i lektory navržené autorem. Lektorské posudky jsou zpracovány v dotazníkové formě s přílohou.
Lektoři posoudí kvalitu práce a doporučí práci k otištění, resp. doporučí provedení změn v práci. Ve sporných případech, kdy se posudky dvou lektorů významně liší, může redakce vyžádat posudek dalšího lektora. O zveřejnění rukopisu rozhoduje redakce na základě obdržených posudků.
Schválené rukopisy jsou upraveny dle redakčních pokynů po formální stránce. Poté jsou předány k přípravě korekturního tisku. Korekturu provede autor a výkonný redaktor. Vydavatelství provede tisk a zajistí zveřejnění abstraktu na webových stránkách univerzity.

Náklady na vydání publikace v edici Folia Universitatis hradí příslušná fakulta Mendelovy univerzity v Brně nebo externí zadavatel tisku publikace. Výše nákladu je stanovena na minimální počet 34 kusů, nebo po dohodě s autorem. Honorář za publikaci se nerealizuje.

Náležitosti rukopisu

Původní vědecké práce jsou publikovány v obvyklé struktuře původní vědecké práce. Monografie jsou publikovány ve struktuře, která odpovídá jejich obsahu a zaměření. Přípustná je i forma review. Rukopisy připravené po formální stránce v souladu s Pokyny pro autory

Po obdržení posudků autor zajistí zapracování připomínek lektorů a redakce a předá redakci upravený rukopis. K rukopisu přikládá autor Čestné prohlášení o původnosti publikace a o převodu autorských práv k tisku na vydavatele (Mendelova univerzita v Brně) v trvání jednoho roku.

Jazyková úprava

Za jazykovou úpravu publikace odpovídá autor. K publikaci zpracované v angličtině je autor povinen dodat redakci doklad o provedené jazykové úpravě angličtiny.