Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis

 

Edice Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis (dále jen edice Folia) je určena pro publikování diplomových, doktorských a habilitačních prací.

Řada Folia Universtatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis vychází pod ISSN 1803-2109, každému vydanému svazku je pak přiděleno vlastní ISBN.

Publikace (diplomová, doktorská a habilitační práce) vydaná v rámci edice Folia musí splňovat parametry odborné knihy jako výsledku odesílaného do RIV (definice druhu výsledků) a také splňovat všechny náležitosti, které jsou platné pro monografie vydávané Vydavatelstvím MENDELU (https://uvis.mendelu.cz/monografie-vydavane-na-mendelu-online).

Práce, jejichž podstatná část či části už byly publikovány jako články v recenzovaných odborných časopisech, nelze v edici Folia znovu vydat.

Všem publikacím vydaným v edici Folia je automaticky přiděleno DOI a jsou v digitální podobě zveřejněny v režimu Open Access na webu doi.mendelu.cz (vložení publikace na tento web zajišťuje Vydavatelství.)

Pro vydání práce v edici Folia je potřeba vyplnit žádost Chci vydat publikaci (žádost o ISBN/DOI). V rámci žádosti si autor si také vybírá typ veřejné licence Creative Commons a udělí Vydavatelství souhlas s publikováním v režimu Open Access. Licence je důležitá pro potencionální uživatele díla a upravuje, co se smí a nesmí s dílem dále dělat. Zvolená licence musí být v díle uvedena (více v informacích pro autory). Vydavatelství pak, na základě podané žádosti, přidělí publikaci identifikátory ISBN a DOI.

Povinné údaje pro vydání monografie:

  • Název, titul. Publikace musí na titulní straně uvádět název publikace v jazyce, ve kterém je publikace vydána. V rámci abstraktu je pak vhodné uvést i ekvivalent názvu v angličtině (pokud práce není pdána celá v angličtině). Název publikace by měl být stručný, přesný, věcný, musí vystihnout hlavní téma co nejpřesněji a nesmí obsahovat zkratky (s výjimkou nejobecnějších, jako DNA).
  • Autoři. Je potřeba uvést plná jména a afiliace všech autorů textu
  • Abstrakt. Abstrakt musí být uveden vy jazyce, ve kterém je práce napsána a pak v angličtině. Abstrakt by měl mít rozsah 250 až 500 slov a neměl by být dále členěn na odstavce, odrážky apod.
  • Klíčová slova. Maximálně 7 slov nebo sousloví, a to jak v jazyce publikace, tak v angličtině.
  • Sumarry. Podle definice RIV musí odborná kniha obsahovat „souhrn alespoň vjednom světovém jazyce“ Je tedy vhodné uvést na konec publikace Sumarry (před seznam literatury).
  • Použitá literatura. Při sestavování seznamu použité literatury použijte prosím citační styl Mendelovy univerzity v Brně, brožura s pokyny je ke stažení zde: https://uvis.mendelu.cz/citace-a-citovani
  • Seznam tabulek.
  • Seznam obrazového materiálu a jeho zdroje.

 

Vzor obálky, titulního listu a tiráží online monografií vydaných v češtině a v angličtině jsou ke stažení na webu Vydavatelství (https://uvis.mendelu.cz/pokyny-pro-autory).