Citační metriky

 

 

Citační metriky ve Web of Science Core Collection - Journal Citation Reports (JCR) a InCites

Metriky časopisů obsažených v databázi Web of Science Core Collection vyhledáme ve zdrojích Journal Citation ReportsInCites.

Journal Impact Factor (IF)

Impakt faktor časopisu (IF) je stanoven jako podíl počtu citací zveřejněných v roce 2020 na články vydané v předchozích dvou letech (2018-2019) k počtu všech článků vydaných v konkrétním časopise, v letech 2018-2019. To znamená, že Impakt faktor je stanoven za dvouleté období a může být nepřesný z důvodu autocitací.

Příklad: IF=2,5 nám říká, že články publikované před jedním nebo dvěma lety byly v průměru citovány dvaapůlkrát. Citujícími pracemi mohou být články publikované ve stejném časopise. Většina citujících prací však pochází z různých časopisů, sborníků nebo knih indexovaných ve Web of Science Core Collection.

Hodnotu Impact Factoru daného časopisu nalezneme v databázi Journal Citations Reports, v části „Journal’s performance“.

Kvartil podle Journal Impact Factor

Kvartil podle IF umožňuje srovnání časopisů v kontextu dané metriky v rámci dané oborové kategorie. Hodnotu kvartilu podle IF daného časopisu nalezneme v databázi Journal Citations Reports, v části „Journal’s performance“ (Rank by Journal Impact Factor).

Article Influence Score (AIS)

Article Influence Score (AIS) určuje průměrný vliv článků v časopise za prvních pět let od jejich publikování. Průměrné AIS je rovno hodnotě 1,00. Hodnota vyšší než 1,00 znamená, že každý článek v daném časopise má nadprůměrný vliv. Hodnota nižší než 1,00 znamená, že každý článek v daném časopise má podprůměrný vliv. AIS je vypočítán na základě Eigenfactoru, který představuje míru důležitosti časopisu pro vědeckou komunitu. Kladnou stránkou AIS je to, že nezapočítává autocitace.

Vzorec pro výpočet AIS

Hodnotu AIS daného časopisu nalezneme v databázi Journal Citations Reports, v části „Additional metrics“.

Kvartil podle Article Influence Score (AIS)

Kvartil podle AIS umožňuje srovnání časopisů v kontextu dané metriky v rámci dané oborové kategorie. Hodnotu kvartilu podle AIS daného časopisu nalezneme v databázi Journal Citations Reports.

Vyhledáme časopis, pro který chceme znát kvartil podle AIS (např. Meat Science). Můžeme najednou zjišťovat i pro více konkrétních časopisů nebo pro časopisy v rámci určité oborové kategorie podle WoS (Categories).

Po vyhledání zvolených časopisů máme vpravo odkaz "Customize", který nám zobrazí tabulku, ve které si zvolíme metriky, které chceme znát pro dané časopisy.

Dáme "Apply" a objeví se nám tabulka s příslušnými metrikami, které jsme si zvolili včetně kvartilu podle AIS.

Chceme-li znát kvartil podle AIS pro daný časopis v minulých letech, vyhledáme tento časopis a ještě jeden libovolný časopis.

Označíme je a vpravo dole zvolíme "Compare". Do porovnání můžete zadat až 4 libovolné časopisy.

Vpravo nahoře vybereme příslušný rok, pro který chceme znát metriku a srolujeme na stránce dolů ke kvartilu dle AIS (Article Influence Score Quartile by Category).

Eigenfactor Score (ES)

Eigenfactor Score (ES) udává míru důležitosti časopisu pro vědeckou komunitu.

Výpočet Eigenfactor Score je založen na počtu citací článků daného časopisu v JCR publikovaných v posledních 5 letech ve vztahu k celkovému počtu článků v časopisech v JCR za uplynulých 5 let.

Při výpočtu jsou zohledněna následující kriteria:

  • Data za období 5 let.
  • Nepočítá autocitace časopisu (citace mezi články, které byly vydány ve stejném časopise).
  • Hodnotí citace podle prestiže časopisu, ze kterého citace pochází. Citace z více citovaných časopisů má vyšší váhu než citace z méně citovaných časopisů.

Hodnotu ES daného časopisu nalezneme v databázi Journal Citations Reports, v části „Additional metrics“.

Journal Citation Indicator (JCI)

Journal Citation Indicator (JCI) je normalizovaná metrika citačního dopadu, která ukazuje, jaká je průměrná citovanost článků v daném časopise oproti oborovému průměru, do kterého časopis patří. Do výpočtu jsou zahrnuty jen články nebo přehledové práce (article, review) za tříleté období. Jejich citace se sbírají 4 roky. JCI vychází z oboru daného časopisu, z roku vydání a typu dokumentu. Konečný výsledek JCI je průměrem všech dosažených JCI hodnot pro jednotlivé články časopisu.

Průměrný citační dopad je roven 1. Pokud má časopis JCI 1,5 znamená to, že má o 50 % vyšší citační dopad než je průměr v dané kategorii.

Pokud je časopis zařazen do více oborových kategorií WoS (Web of Science Subject Categories), používá se průměrný normalizovaný citační dopad ve všech kategoriích. Webová stránka s popisem jeho stanovení.

Metrika JCI je stanovena pro všechny časopisy ve Web of Science Core Collection. Od roku 2020 i pro ty, co nemají stanoven Impact Factor a jsou v Emerging Sources Citation Index. (ESCI).

Hodnotu JCI daného časopisu nalezneme v databázi Journal Citations Reports, v části „Journal’s performance“.

Median Impact Factor

Median Impact Factor je definován jako střední hodnota impakt faktoru pro daný obor.

Hodnotu mediánu oboru časopisu nalezneme v databázi Journal Citations Reports.

Vyhledáme obor, pro který chceme znát medián oboru časopisu (např. Food Science & Technology).

Median Impact Factor můžeme najednou zjišťovat i pro více konkrétních oborů.

 

Citační metriky ve Scopus

SCImago Journal Rank (SJR) a kvartil podle SJR s jejich vývojem v průběhu let naleznete na portálu SCImago Journal & Country Rank

Všechny metriky pro poslední rok, kromě kvartilu podle SJR, najdete v databázi Scopus. Můžete vyhledávat konkrétní titul časopisu nebo hledáte téma. U vyhledaných záznamů ve sloupci "Source" vyberete časopis, u kterého chcete znát metriky - "Show source title details".

SCImago Journal Rank (SJR)

SCImago Journal Rank (SJR) stanovuje průměrný vliv článků v časopise v průběhu 3 let (princip jejího stanovení je velmi podobný stanovení metriky AIS v JCR). SJR je vypočítáno podílem prestiže časopisu a celkového počtu článků v časopise, přičemž prestiž časopisu je závislá na počtu článků a počtu citací. Metrika zohledňuje obor časopisu a váhu citací. Autocitace zahrnuje do max. míry 33 %. Průměrné SJR je 1,00.

Kvartil podle SCImago Journal Rank

Kvartil podle SCImago Journal Rank - časopisy jsou v konkrétním oboru seřazeny podle hodnoty SJR a rozděleny na čtyři skupiny (Q1=nejlepší časopisy, mají nejvyšší citovanost, Q4=časopisy s nízkou citovaností). Kvartil podle SJR najdete na portálu SCImago Journal & Country Rank. Kvartil se objeví při posunu myší po tabulce Quartiles. Kvartil je třeba uvádět pro konkrétní rok a pro konkrétní obor. Časopis může být zařazen v jednom nebo i více oborech najednou.

Příklad: Environmental and Experimental Botany, ISSN 0098-8472.

CiteScore

CiteScore měří citační dopad výzkumu v dokumentech. Vypočítá se jako podíl počtu citací dokumentů (článků, přehledových článků, konferenčních příspěvků, kapitol z knih, datových článků) získaných za 4 roky a celkového počtu těchto dokumentů indexovaných v databázi Scopus a publikovaných ve stejných čtyřech letech. CiteScore je pro aktuální rok zveřejňován každý měsíc, dokud se v květnu následujícího roku nestanoví jeho trvalá hodnota, což umožňuje sledovat vývoj v závislosti na přibývajících citacích.

Příklad: CiteScore 2020 dělí počet citací získaných v letech 2017-2020 a počtu dokumentů (článků, přehledových článků, konferenčních příspěvků, kapitol z knih, datových článků) v databázi Scopus publikovaných v letech 2017-2020. Konečný CiteScore 2020 byl zveřejněn cca v červnu 2021.

Hodnotu CiteScore konkrétního časopisu zjistíte přímo v databázi Scopus po vyhledání konkrétního časopisu, v Source details.

Source Normalized Impact per Paper (SNIP)

Source Normalized Impact per Paper (SNIP) měří kontextový citační dopad a umožňuje přímé srovnání časopisů v různých oborech, protože hodnota jedné citace je vyšší pro časopisy v oborech, kde je citovanost méně pravděpodobná a naopak. Metrika tedy zohledňuje rozdíly v citačním chování.

SNIP je získán porovnáním citací na článek časopisu (vypočítáno jako počet citací v aktuálním roce na články vydané v předchozích 3 letech k celkovému počtu článků v těchto letech) s citačním potenciálem jeho oboru, přičemž citační potenciál představuje pravděpodobnost citovanosti v daném oboru. Průměrná hodnota SNIP je 1,00.

Hodnotu SNIP konkrétního časopisu zjistíte přímo v databázi Scopus po vyhledání konkrétního časopisu, v Source details.

Další informace k metrikám ve Scopus

 

Ke stažení

 

Dotazy - kontakt

V případě nejasností, otázek nebo přípomínek, prosím, kontaktujte:

Newsletter přihlášení