Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis

Archiv: Volume X, 2017 

MÁCHAL, P. et al. Nové perspektivy v projektovém managementu. Folia Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun., 2017, Vol. X, No. 1. ISSN 1803-2109; ISBN 978-80-7509-504-6

 

Projektové řízení je samo o sobě filozofií myšlení, která dalece přesahuje meze vědy či vědního oboru. Důvodem je především komplexnost a dynamičnost zajištění projektových výsledků. Dalšími neméně důležitými faktory přispívajícími k růstu významu projektového managementu jsou globální konkurence, exploze znalostí a orientace na zákazníka. Současné nástroje projektového řízení umožňují rychle a efektivně reagovat na nevyhnutelné změny projektů, používají důmyslné postupy a nástroje pro časově omezené rozvrhování několika různých typů projektů současně v podmínkách omezených zdrojů. Projektový management je tedy jednou ze základních složek řízení organizací. Mnohými odborníky je řízení projektů považováno za nejdůležitější aktivitu budoucnosti. Cílem monografie je podat čtenářům ucelený přehled o nových perspektivách projektového řízení a nastínit budoucí diskusi v daném oboru. Vědecká monografie je postavena na kvalitních teoretických základech týkajících se domácích a zahraničních bibliografických zdrojů, na kterých specifikujeme a analyzujeme perspektivní oblasti projektového řízení. Vedecká monografie se zabývá teoriemi, které měly a mají významný vliv na formování vědecké disciplíny – projektový management. Autoři poukazují na rozvoj projektové společnosti a s tím související nový pohled na HRM systémy a řízení zainteresovaných stran v projektovém řízení. V předloženém díle můžeme pozorovat detailní zpracování jednotlivých standardů projektového řízení. Autoři se snaží specifikovat metodiku Prince 2 a její aplikací na agilní řízení. Agilní přístup je souborem metod a metodologie, která pomáhá týmu myslet více efektivně, pracovat efektivněji a provádět lepší rozhodnutí. Také jde o specifický druh myšlení. Práce se také zabývá vývojovými vlnami řízení lidských zdrojů, definuje behaviorální kompetence projektového řízení a vytváří ucelený systém pohledu na nové perspektivy projektového managementu. Rozvoj lidských zdrojů vstupuje jako významný faktor v rámci pochopení podstaty projektové společnosti a tento fakt se prolíná v daném díle, které specifikuje nové determinanty pro příští rozměr daného tématu. Cílem monografie je propojit vzájemné souvislosti a trendy pro oblast projektového řízení a charakterizovat rozvojové oblasti dané problematiky ve vědecké rovině.

Keywords: projektová společnost, projektové standardy, nová perspektiva, lidské zdroje, behaviorální ekonomie, řízení zainteresovaných stran, kompetence