Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis

Archiv: Volume XII, 2019 

Pospíšilová, L., Vlček, V., Lukas, V., Šarapatka, B., Netopil, P., Bednář, M., Černohorský, J., Badalíková, B., Vašinka, M.: Pedochemická charakteristika lokalit Bošovice, Hrušky a Zástřizly. Folia univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun., 2019, Vol. XII, No. 1. ISSN 1803-2109; ISBN 978-80-7509-674-6

Eroze představuje v současnisti celoevropský problém. Tato publikace je zaměřena na pedologickou charakteristiku pozemků na vybraných lokalitách, které nebyly výrazně ovlivněny erozí. Tyto srovnáváme s pozemky na dané lokalitě, které jsou silně zasaženy erozí. Verifikace kontrolního systému eroze byla provedena v konkrétních agronomických podmínkách na lokalitách Boršovice, Hrušky a Zástřizly. Vymezení výzkumných ploch bylo provedeno dle leteckých snímků v kombinaci s digitálním modelem terénu za pomoci programů ERDAS Imagine a ArcGIS. Výsledky klasifikace (jednotlivé klasifikační třídy) byly poté pomocí prohlížeče dat ERDAS Imagine (Viewer) s funkcí Raster-Attributes pedologicky interpretovány. Geologické, geomorfologické, hydrologické, pedologické a klimatické podmínky jsou zásadní k posuzování intensity eroze na daných lokalitách. Výsledky pedogeochemického průzkumu ukázaly rozdíly u sledovaných půdních vlastností (např. textura, půdní reakce, elektrická vodivost, tlumící schopnost, kvalita a množství humusu, obsah přístupných živin a poměr C/N) v závislosti na intenzitě erozních procesů. Nižší obsah dostupných živých a nižší obsah a kvalita humusu je dokumentována u erozí narušených půd.

Klíčová slova: erozní procesy, půdní vlastnosti, ERDAS Imagine a ArcGIS program