Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis

Archiv: Volume XIV, 2021

Burg, P., Zemánek, P., Badalíková, B., Mašán, V., Zatloukal, P., Čížková, A., Vašinka, M.: Hloubková aplikace organické hmoty u vinic a ověření jejího vlivu na půdní a růstové podmínky. Folia univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun., 2019, Vol. XIV, No. 1. ISSN 1803-2109; ISBN 978-80-7509-793-4 (tisk); ISBN 978-80-7509-809-2 (online ; pdf)

https://doi.org/10.11118/978-80-7509-809-2

Předkládaná publikace přináší ucelený souhrn výsledků, které byly dosaženy při realizaci experimentů, spojených s návrhem, konstrukčním vývojem a ověřováním zařízení pro hloubkovou aplikaci organické hmoty do příkmenných pásů vinic v období 2017–2020. Nově vyvinuté zařízení je řešeno jako traktorový návěsný stroj na jednonápravovém podvozku s ložnou korbou o objemu 3,0 m3 a s celkovou nosností 2,0 t. Pracovní ústrojí tvoří 2 zapravovací radlice s předsunutým kotoučovým krojidlem, které jsou uchyceny na bočně výsuvných nosnících. Radlice po zahloubení vytváří brázdu, do ní je přiváděn aplikovaný materiál a brázda je následně zahrnuta. Osová vzdálenost obou radlic je stavitelná s ohledem na rozdílnou šířku meziřadí vinic. Stroj umožňuje aplikovat materiál, nejčastěji kompost, do příkmenného pásu v meziřadích o šířce 2,20–3,00 m. Aplikovaná dávka je v rozmezí 20–50 t.ha-1, pracovní rychlost soupravy je 2–4 km.h-1. Vedle vývoje zařízení probíhaly současně poloprovozní experimenty ve vinicích na dvou stanovištích a to v Lednici a ve Velkých Bílovicích. Cílem těchto experimentů bylo ověření vlivu hloubkové aplikace organické hmoty. Hodnocení bylo zaměřeno na zlepšení fyzikálních a chemických vlastností půdy a současně na růst révy vinné, výnos a kvalitu hroznů. Z provedených, opakovaných sledování za období 2018–2020, vyplývá pozitivní účinek aplikované organické hmoty na zlepšení fyzikálních vlastností půdy a na snížení penetrometrického odporu. Z chemických vlastností půdy byl hodnocen obsah základních přístupných živin v půdě, půdní reakce, obsah Corg a z něho vypočítaný obsah humusu. Dále byla hodnocena kvalita humusu a stupeň humifikace. Získané výsledky opět naznačují příznivé účinky hloubkové aplikace kompostu jak na vlastnosti půdy, tak i na růst a vývoj keřů. Z provedeného ekonomického hodnocení vyplývá, že průměrná úspora nákladů na hloubkovou aplikaci, ve srovnání se standardními postupy, dosahuje 2 200–2 600 Kč.ha- 1. V závislosti na šířce meziřadí to představuje 34–49 %. Výsledky práce ukazují, že hloubková aplikace kompostu do příkmenných pásů má vliv na zlepšení půdních podmínek na produkčních plochách vinic a umožňuje dosažení vyšších výnosů i vyšší kvality produkce. Lze očekávat, že dalšími přínosy tohoto způsobu aplikace bude také zvýšení retenční schopnosti půdy a snížení eroze ve svahovitých polohách.

Klíčová slova: vinohradnictví, organická hmota, kompost, hloubková aplikace, fyzikální a chemické vlastnosti půdy, ekonomická efektivnost