Informace dílčím knihovnám

 

 

Nákup knihovního fondu v tištěné i elektronické podobě

Knihovna zajišťuje nákup knih i časopisů pro knihovnu, studijní prostory a všechny součásti univerzity v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

Pořízení knihy

Knihovna přijímá požadavky na nákup knih průběžně na předepsaném formulářiobjednávka knih. Vyplňte zvlášť seznam (list) pro české a zvlášť pro zahraniční knihy, zašlete na e-mail . Prosíme o pečlivé vyplnění formuláře, uveďte zejména zdroj financování, SPP prvek, celý název projektu a požadované údaje o knize.
Poptávková řízení na nákup žádaných knih probíhají zhruba jedenkrát za měsíc v elektronickém systému „Veřejné zakázky na nákup knih“, dostupném na profilu zadavatele. Pro každý titul vybere systém dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou. Knihovna zajistí převzetí a evidenci knih, fakturu předá žadateli k úhradě.
Zadávací dokumentace pro veřejné zakázky na dodávky odborné literatury

Pořízení časopisu

Jedenkrát ročně jsou dílčí knihovníci vyzváni k aktualizaci odběru časopisů pro dílčí knihovny na další rok. Předplatné časopisů je hrazeno centrálně, tituly odebírané na dílčí knihovny ústavů schvaluje tajemník fakulty. Kontaktní osobou pro předplatné časopisů je .

Doporučení nákupu do Knihovny

Pošlete, prosím, zprávu s údaji o knize na e-mail .

 

Metodika pro dílčí knihovny

Metodika pro dílčí knihovny je popsaná ve směrnici č. 1/2012 Vedení dílčích knihoven.
Veškeré dotazy k vedení dílčích knihoven a žádosti o metodickou návštěvu adresujte paní Markétě Vávrové na kl. 5034 nebo e-mail .

 

Výpůjční moduly pro dílčí knihovny

Z finančních prostředků projektu MERELI byly zakoupeny licence na webovou aplikaci automatizovaného knihovního systému eVerbis pro dílčí knihovny. Tato aplikace umožňuje dílčím knihovnám evidovat svoje výpůjčky a exempláře, přidávat dokumenty do fondu dílčí knihovny. Systém spravuje Knihovna, licence byly přiděleny jednotlivým dílčím knihovníkům k trvalému užívání. Pro pomoc při práci s aplikací nebo zaškolení nového uživatele kontaktujte pracovnici Knihovny paní Markétu Vávrovou na e-mail .

 

Skartace diplomových prací na ústavech fakult

Pracoviště, které má ve svých prostorách diplomové nebo jiné závěrečné práce a potřebuje je vyřadit (skartovat), postupuje takto:

  1. Vyhotoví seznam prací, který bude obsahovat údaje: autor, název práce, rok vydání / obhájení.
  2. Seznam v elektronické podobě doručí do Knihovny.
  3. Knihovna provede kontrolu v soubornému katalogu.
  4. Pokud jsou práce již evidované, předá je ústav do univerzitního archivu ke skartaci společně s "Žádostí o provedení výběru archiválií ve skartačním řízení skartačního znaku S". Na této žádosti potvrzuje Knihovna, že se jedná o duplikáty.
  5. Práce, které nejsou evidované, předá ústav Knihovně k dalšímu zpracování.

Newsletter přihlášení