Rok 2017

 

ISBN Autor Název publikace Forma
978-80-7509-470-4 Jiří Pospíšil, Jan Červinka Technologie údržby a obnovy trvalých travních porostů hrází rybníků a vodních ploch tisk
978-80-7509-471-1 K. Prokeš, L. Zeman Kukuřice v praxi 2017 tisk
978-80-7509-473-5 kolektiv autorů Animal Breeding 2017 CD
978-80-7509-474-2 Miroslav Navrátil, Ludmila Stará Vyšší matematika tisk
978-80-7509-475-9 Dita Janderková Vybrané kapitoly z rétoriky tisk
978-80-7509-476-6 Roman Pytel, Šárka Nedomová, Miroslav Jůzl Sborník abstraktů XLIII. konference o jakosti potravin a potravinových surovin tisk
978-80-7509-478-0 Jindřich Neruda, Radomír Ulrich, Tomáš Zemánek, Pavel Nevrkla Využití variabilního vyvážecího traktoru LVS 511 tisk
978-80-7509-479-7 Roman Pytel, Šárka Nedomová, Miroslav Jůzl Sborník XLIII. konference o jakosti potravin a potravinových surovin online
978-80-7509-480-3 Václav Adamec Ekonometrie I - učební text tisk
978-80-7509-481-0 David Hampel, Jiří Hartmann, Jaroslav Michálek Bioemtrical Methods and Models in Current Science and Research tisk
978-80-7509-482-7 Antonín Martiník, Zdeněk Adamec, Jan Krejza Struktura, produkce a stabilita mladých porostů s převahou břízy a osiky vzniklých sukcesí po alochtonním smrku v oblasti Nízkého Jeseníku tisk
978-80-7509-483-4 Lukáš Mareš, Pavla Řezníčková, Jan Mareš Metodika eliminace mechovek (Bryozoa) v rybnochovných zařízeních tisk
978-80-7509-484-1 Pavel Knot Kvalita trávníků veřejné zeleně při různém způsobu sečení a hnojení tisk
978-80-7509-485-8 Adam Nawrath, Jiří Skládanka, Pavel Knot Kvalitativní a kvantitativní charakteristiky travního porostu v Kameničkách tisk
978-80-7509-486-5 Petr Sláma, Eliška Kabourková, Vladimír Tančin, Aleš Pavlík, Zdeněk Havlíček Morfologie, fyziologie a patofyziologie mléčné žlázy tisk
978-80-7509-487-2 Jitka Fialová, Dana Pernicová Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand? Conference proceeding tisk
978-80-7509-488-9 Jitka Fialová, Dana Pernicová Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand? Conference proceeding online
978-80-7509-489-6 Aleš Kučera, Dušan Vavříček, Stanislav Smrček, Jiří Rozsypálek, Peter Dundek, Jan Pecháček, Lucie Petružálková Možnosti tlumení a revitalizace chřadnoucích porostů s jasanem ztepilým ohrožených chorobou Chalara fraxinea s využitím organických přípravků s fungicidními vlstnostmi a minerálních hnojiv na bázi dusíku a síry online
978-80-7509-490-2 Roman Zámečník, Pavel Vaida, Kuťková Tatiana Metodika k zajištění a ochraně dalších zahradně-architektonických děl, která nezachytí záběr projektu tisk
978-80-7509-491-9 Roman Zámečník, Pavel Šimek Metodika pro obnovu vilové zahrady první republiky tisk
978-80-7509-492-6 Petr Doležal a kol. Výživa dojnic a kvalita mléka CD
978-80-7509-493-3 Jiří Rybička Plagiarism across Europe and beyond 2017. Conference Proceedings tisk
978-80-7509-494-0 Vladimír Sýkora, Jan Kuchtík Farmářská výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků XIV. tisk
978-80-7509-495-7 Martin Klimánek a kol. Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství CD
978-80-7509-496-4 kol. autorů Výroční zpráva o činnosti Mendelovy univerzity v Brně za rok 2016 tisk
978-80-7509-497-1 Radomír Ulrich, Jindřich Neruda, Pavel Nevrkla, Jiří Holický Údržba vegetace v ochranných pásmech distribuční soustavy tisk
978-80-7509-498-8 Josef Smolík Subkultury mládeže: Sociologické, psychologické a pedagogické aspekty tisk
978-80-7509-499-5 Svatopluk Kapounek, Veronika Krůtilova ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT online
978-80-7509-500-8 Tomáš Komprda Základy výživy člověka tisk
978-80-7509-501-5 Jarmila Neugebauerová Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin tisk
978-80-7509-502-2 Lenka Danielová Sborník abstraktů z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2017 tisk
978-80-7509-503-9 Tomáš Čech, Lenka Krajčíková, Michal Šimáně Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2017 - Proceedings of International Scientific Conference ICOLLE 2017 CD
978-80-7509-504-6 Pavel Máchal, Martina Ondrouchová, Eva Hvizdová Nové perspektivy v projektovém managementu tisk
978-80-7509-505-3 Josef Holoubek Ekonomicko-matematické metody tisk
978-80-7509-506-0 Josef Lenoch Rekreační účinky lesních ekosystémů: Příklady z praxe CD
978-80-7509-507-7 Pavel Šimek, Lukáš Štefl Metodika péče o díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky tisk
978-80-7509-508-4 Tatiana Kuťková, Jiří Uher Výběr a použití rostlinného sortimentu pro díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky tisk
978-80-7509-509-1 Miroslav Horák Ayahuasca v České republice tisk
978-80-7509-510-7 Miroslav Horák Ayahuasca v České republice online
978-80-7509-511-4 Jindřich Neruda  Motorová pila a její využití tisk
978-80-7509-512-1 Arnošt Motyčka Informatika XXX/2017 tisk
978-80-7509-513-8 Jan Mareš, Eva Poštulková, Radovan Kopp Ovlivnění kvality masa lososovitých rych volbou krmiva tisk
978-80-7509-514-5 Jan Mendel, Karel Halačka, Jan Mareš Využití polymerázové řetězové reakce, PCR-RFLP techniky a sekvenační analýzy k determinaci homozygotů, vnitrodruhových heterozygotů a mezidruhových hybridů rodu Salvelinus v chovných zařízeních. Certifikovaná metodika R15/2017 tisk
978-80-7509-515-2 Patrig Burg a kol. Trendy v zahradnictví a zahradní krajinářské architektuře 2017 tisk
978-80-7509-516-9 Bořivoj Groda, Petr Trávníček, Tomáš Vítěz Termomechanika tisk
978-80-7509-517-6 Aleš Eichmeier, Eliška Peňázová, Miroslav Baránek Metodika detekce a kvantifikace bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris pomocí TaqMan® Real Time PCR systému tisk
978-80-7509-518-3 Kateřina Holušová Forest Management and Nature Conservation in Georgia. Book of Abstracts tisk
978-80-7509-519-0 kol. autorů SilvaNet - WoodNet 2017 tisk
978-80-7509-520-6 František Doušek, Martin Klimánek, Ilona Ostřížková Historie Ústavu geodézie afotogrammetrie Vysoké školy zemědělské v Brně tisk
978-80-7509-522-0 Stanislav Hejduk Metodika na zlepšení travních porostů v Národním hřebčíně Kralupy nad Labem tisk
978-80-7509-525-1 Eva Taterová Československá diplomacie a Izrael v letech 1948–1967 tisk
978-80-7509-526-8 Filip Chuchma, Hana Středová, Tomáš Středa, Jaroslav Rožnovský, Adéla Svejkovská Aktualizace klimatických regionů v rámci systému bonitovaných půdně ekologických jednotek tisk
978-80-7509-527-5 Hana Vavrouchová Krajinné a územní plánování (s důrazem na ochranu volné krajiny) tisk
978-80-7509-528-2 Silvie Kozlovská,Martina Urbanová, Milada Šťastná Krajinná ekologie. Pracovní sešit tisk
978-80-7509-529-9 Natalie Belcredi MendelNet 2017. Proceedings of International PhD Students Conference  online
978-80-7509-530-5 Tomáš Středa, Jan Haberle, Jana Klimešová, Pavel Svoboda, Hana Středová, Tomáš Khel Metodika odběru a hodnocení kořenového systému polních plodin tisk
978-80-7509-531-2 Petr Hlavinka, Miroslav Trnka, Jan Balek, Martin Dubrovský, Eva Pohanková, Markéta Wimmerová, Zdeněk Žalud Využití růstových modelů k hodnocení způsobů hospodaření při pěstování polních plodin a vlivu na půdní procesy. Metodika pro praxi tisk
978-80-7509-532-9 Pavlína Procházková, Miloslav Šlezingr Colloquium of Landscape Management 2017 CD
978-80-7509-533-6 Tomáš Vyhnánek, Pavel Hanáček, Ivana Šafránková, Helena Beranová, Biljana Đorđević, Václav Trojan Molekulárně-biologická detekce hub v koření tisk
978-80-7509-536-7 Ladislav Menšík, Jiří Kulhavý, Eva Kostková, Ida Drápelová Ekologické aspekty přeměn smrkových monokultur. Příkladová studie Drahanská vrchovina. tisk
978-80-7509-548-0 kol. autorů Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2017 online