Predátorské časopisy

Pojem „Predatory Journals“ zavedl poprvé Jeffrey Beall, knihovník z University of Collorado.

Základní charakteristika tzv. predátorských časopisů a jejich vydavatelů
 • Používají názvy podobné prestižním časopisům;
 • Nabízí krátký proces vydání článku;
 • Recenzní řízení (peer review) neprobíhá podle obvyklých pravidel, má podezřele krátký průběh, často v řádu několika dní nebo neprobíhá vůbec;
 • Lákají autory k publikování v časopisech prostřednictvím e-mailu;
 • Jejich cílem je zisk z poplatků za publikování.

Na svých webových stránkách často uvádějí nepravdivé údaje o:

 • recenzním řízení, kdy při ověřování jeho procesu zjistíme, že neprobíhá;
 • hodnotě Impakt faktoru (IF), kdy hodnota IF je buď nesprávně uvedena (záměrně nadhodnocena), je neplatná nebo časopis Impakt faktor nemá (podle databáze Journal Citation Reports);
 • indexaci časopisu ve vybraných databázích.

Některé další znaky predátorských časopisů:

 • Neuvádějí informace o recenzním řízení;
 • Uvádí klamavé metriky (Global Impact factor, General Impact factor, CiteScore aj.), které nemají nic společného s pravou metrikou Impact Factor;
 • Nemají na stránkách archiv článků, jsou nedostupné články nebo plné texty, nefungují odkazy na DOI článků;
 • Není uveden hlavní editor časopisu, nelze dohledat některé členy redakční rady, nejsou aktualizovány údaje nebo chybí uvedení afiliace těchto osob;
 • Neuvádějí informace o antiplagiátorském software;
 • Časopisy s tzv. ukradenou identitou lze lehce zaměnit s pravými časopisy, protože predátor používá stejný název a ISSN časopisu, ale používá jinou webovou stránku (příklad: Sylwan, Wulfenia, aj.).
Open Access - krokodyl
Informační podpora k predátorským časopisům

Praktický příklad časopisu s predátorskými znaky ZDE
Prezentace z webináře Elsevier "Není všechno zlato, co se třpytí"
Iniciativa STOP PREDATORY PRACTICE poskytuje výukové materiály o predátorech pro Mgr. a Ph.D. studenty.

Prověřování časopisů

Služba prověřování časopisů: Požadavky na prověření zasílejte na: predatorske-casopisy[at]mendelu.cz .
V požadavku uveďte kromě názvu časopisu i vydavatele a webové stránky.

Cabells - placená databáze predátorských časopisů. Knihovna má k dispozici seznam Predatory Reports, pomocí kterého provádí prověřování časopisů.

Vím, kde publikuji - stránka s radami pro publikující vědce.

Postup při volbě neznámého časopisu k publikování
 1. Pečlivě si ověřte údaje o vydavateli a časopise samotném. Zjistěte informace o recenzním řízení, o hlavním editorovi časopisu, včetně afiliace a kontaktu. Zjistěte informace o platbě za publikování Article Processing Charge (APC).
 2. Zkontrolujte Impakt faktor časopisu v databázi Journal Citation Reports (JCR)
 3. Jedná-li se o časopis v režimu Open Access, zkontrolujte, jestli je časopis uveden v rejstříku DOAJ (Directory of Open Access Journals). Pokud je časopis v DOAJ uveden, tak prošel evaluací a splňuje požadavky databáze. Ne všechny otevřené časopisy jsou ale zde indexovány.
 4. Podívejte se v archivu časopisu na články, které již v časopise vyšly,
 5. Zeptejte se knihovny:
Predátorské konference

Objevují se také predátorské konference a publikování v konferenčních sbornících těchto podezřelých konferencí. Může se stát, že sborníky z neznámých konferencí nejsou indexovány v databázích Web of Science nebo Scopus, přestože je indexace avizována v informacích ke konferenci. Někdy se stává, že sborníky nejsou recenzovány.

Zjistěte, jak poznat predátorské konference. O predátorských konferencích informoval také magazín vysokých škol Universitas

Think Check Attend - stránka s informacemi o prověření konferencí.

Informace o vydavateli MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute), Switzerland
 • Kritika vydavatele MDPI je spojována s publikováním v případě dvou časopisů: Land (ISSN 2073-445X) a Sustainability (ISSN 2071-1050), jejichž archiv obsahoval kromě obvyklých čísel nadměrné množství speciálních čísel. (Zdroj)
 • tiskové zprávě Slovenskej ekonomickej spoločnosti ze dne 22.04.2021, bylo uvedeno, aby členové společnosti zvážili publikování v časopisech vydavatele MDPI, i když mají časopisy vysoký impakt faktor.
 • Speciální čísla časopisů MDPI nejsou neobvyklá a stále jejich objem narůstá. Dále je diskutabilní kvalita peer review u speciálních čísel, proto by bylo lepší se speciálním číslům raději vyhnout. (Zdroj)
 • Informace o MDPI na blogu Ústřední knihovny VŠB-TUO

Akademie věd České republiky v usnesení z 8. zasedání Vědecké rady dne 21.04.2022 uvedla doporučení ve věci publikování v časopisech vydavatelství MDPI:

Vědecká rada AV ČR:

 1. doporučuje pečlivě zvažovat publikování v časopisech společnosti MDPI z důvodu snižující se kvality recenzního řízení,
 2. se obrací na rady výzkumných organizací, aby se zabývaly otázkou hodnocení publikací v časopisech a monografiích svých oborů, zejména u těch nakladatelství, která při open access přístupu upřednostňují kvantitu a rychlost publikování před kvalitou a nezávislosti recenzního řízení.
 3. upozorňuje, že publikace vydavatelství MDPI by nemusely být v evaluačních řízeních považovány za plnohodnotné publikační výstupy.

V únoru 2023 byl vydán postoj Masarykovy univerzity k vydavatelství MDPI (zdroj), který konstatuje, že ..."Přestože nelze pochybné prvky praktik editorských a redakčních rad vztáhnout na celé nakladatelství, počet časopisů, které akademická komunita vnímá jako nespolehlivé, poukazuje na systémový problém v řízení kvality časopisů v rámci tohoto vydavatelství."

Dále je v dokumentu uvedeno, že “...nelze v případě systematického publikování v časopisech tohoto vydavatelství vyloučit riziko poškození pověsti a negativních důsledků pro individuální kariéry v rámci celosvětové komunity a v různých externích hodnoceních výsledků výzkumu…“

Resume prověření knihovny MENDELU k MDPI

U vydavatele MDPI nebyly nalezeny podezřelé znaky v souvislosti s klamnou indexací časopisů v databázích WoS nebo Scopus. Co se týká recenze, na základě rozhovoru s autory i recenzenty recenze opravdu probíhají a recenzent má stanovenu dobu na recenzi 7 až 10 dní, stejně tak, jak vydavatel deklaruje na webových stránkách. Vyskytly se však i případy, kdy recenzent článek nedoporučil, a přesto článek vyšel (zveřejněno na webu), což není v pořádku. Na webu časopisů jsou uvedeny informace o vyřazení článků, což je dobrá informace, že vydavatel některé články zamítá. Na základě nových informací zjištěných v roce 2021 je třeba zvážit publikování v ekonomických časopisech a ve speciálních číslech. Časopisy tohoto vydavatele, které jsou indexovány v databázích Scopus nebo WoS a prošly evaluací a jejich kvalita, co se týká citací, je zatím v pořádku. Před publikováním je třeba si nejprve ověřit, zda je časopis indexovaný v databázi WoS nebo databázi Scopus a jaké má metriky, aby výsledek byl v rámci metodiky M17+ hodnocen. Univerzita vnímá negativní postoje k vydavateli MDPI, a proto od roku 2023 neuděluje článkům u vydavatele MDPI podporu z Fondu na podporu Open Access publikování.

Užitečné odkazy

PLCH, Lukáš; KRATOCHVÍL, Jiří. 2019. Pochybné časopisy. In: Knihovna univerzitního kampusu MU. In: kuk.muni.cz. [online]. Brno: Knihovna univerzitního kampusu Masarykovy univerzity. 15. 4. 2019. [cit. 2021-09-09]. Dostupné z: https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/predatori/#

VĚDAVÝZKUM.CZ. 2018. Studie: Jak poznat predátorské časopisy?. In: vědavýzkum.cz. [online]. Praha: Vědavýzkum.cz, s.r.o. 31. 7. 2018. [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: https://vedavyzkum.cz/ze-zahranici/ze-zahranici/studie-jak-poznat-predatorske-casopisy

RYCHLÍK, Martin. 2021. Martin Srholec: Do databáze Scopus se vtírají predátorské časopisy. In: vědavýzkum.cz. [online]. Praha: Vědavýzkum.cz, s.r.o. 22. 2. 2021. [cit. 2021-09-09]. Dostupné z: https://vedavyzkum.cz/rozhovory/rozhovory/martin-srholec-do-databaze-scopus-se-vtiraji-predatorske-casopisy

POLČÁKOVÁ, Petra. 2021. Pseudověda dostává příliš prostoru, to mě děsí, říká autor seznamu predátorů. In: universitas.cz. [online]. Universitas. 18. 8. 2021. [cit. 2021-09-13]. Dostupné z: https://www.universitas.cz/osobnosti/7224-pseudoveda-dostava-prilis-prostoru-to-me-desi

RYGELOVÁ, Pavla. 2021. Publikování u vydavatele MDPI – aktuální trend. In: Blog Ústřední knihovny VŠB. [online]. Ostrava: Ústřední knihovna VŠB-TUO. 5. 4. 2021. [cit. 2021-10-25]. Dostupné z: https://bloguk.vsb.cz/publikovani-u-vydavatele-mdpi-aktualni-trend/

ŠÍMOVÁ, Tereza; PAULOVÁ, Kristýna; ZYCHOVÁ, Kristýna. 2022. The Stop Predatory Practices teaching module. In: https://www.stoppredatorypractice.com/ [online]. [cit. 2023-01-02]. Dostupné z:https://www.doi.org/10.17605/OSF.IO/GK7RH

Newsletter přihlášení