Fond na podporu Open Access publikování pro rok 2024

Na podporu publikování formou Open Access byl na rok 2024 z rozpočtu vyčleněn 1 milion Kč. Příjem žádostí v letošním roce končí 15.12.2024. Univerzitní součásti mají do 31.10.2024 alokovanou určitou výši podpory.

Pro koho je podpora z Fondu určena?
 • pro akademické a vědecké pracovníky a studenty MENDELU
 • Podmínkou je, aby první nebo korespondenční autor má uvedenou afiliaci Mendelovy univerzity v Brně a alespoň jeden z autorů je studentem doktorského studia univerzity.
 • V případě, že členem autorského kolektivu není student doktorského studia, snižuje se udělená dotace z fondu na 50 %.
 • Jeden žadatel může žádat o podporu maximálně tří publikací, pokud splňují podmínky pro udělení podpory z Fondu.
Vybrané podmínky pro čerpání z Fondu:
 • Podpora je určena především publikacím, u kterých nelze využít financování poplatků z projektů, z jejichž řešení publikace vznikly.
 • Maximální finanční podpora jednoho článku je 50 000 Kč včetně DPH (vyšší poplatky musí být dofinancovány z vlastních zdrojů univerzitní součásti). Bez uvedení zdroje dofinancování nebude žádost hodnocena.
 • O podporu lze žádat u článků, které byly/budou publikovány v roce 2024 s vročením 2024 nebo budou v roce 2024 úspěšně přijaty k publikování.
 • Jeden žadatel může žádat o podporu maximálně tří publikací
 • Podpora se neuděluje článkům v časopisech vydavatele MDPI
Časopis, ve kterém publikujete, musí být:
 • Dotace se uděluje plně otevřeným článkům, kdy časopis je zařazen databázi Directory of Open Access Journals (DOAJ) a také otevřeným článkům v hybridních časopisech, ve kterých jsou Open Access jen některé články.
 • indexován databází Web of Science Core Collection
 • hodnocen s nenulovým Article Influence Score a zároveň v alespoň jednom oboru zařazen do Q1 nebo Q2 podle Impact Factor
 • článek publikován pod veřejnou licencí Creative Commons
 • kompletní podmínky Fondu jsou ZDE

ŽÁDOST o podporu z Fondu

 English version here.

 

K žádosti přikládejte přílohy (PDF nebo JPG):
 • vyjádření redakce potvrzující přijetí článku k publikaci,
 • doložení požadavku redakce na úhradu poplatku,
 • titulní stránka přijatého rukopisu s uvedením autorů a jejich pracovišť včetně pracoviště korespondenčního autora,
 • doložení schválení podání žádosti ze strany osoby odpovědné za tvůrčí činnost univerzitní součásti, na které působí žadatel (například e-mail).

Články podpořené z Fondu na podporu Open Access publikování budou vloženy podle podmínek vydavatelů do otevřeného repozitáře univerzity. Vložení článků do repozitáře provede Open Science centrum.

Kontakt

 

Newsletter přihlášení