Fond na podporu Open Access publikování

Na podporu publikování formou Open Access byl na rok 2021 z rozpočtu vyčleněn 1 milion Kč. Příjem žádostí v letošním roce končí 8. 12. 2021.

PodporaFond-uvod

Pro koho je podpora z Fondu určena?

 • pro akademické a vědecké pracovníky a studenty MENDELU
 • podmínkou je, aby první nebo korespondenční autor měl uvedenou afiliaci Mendelovy univerzity v Brně. Rozhodnutím Komise pro tvůrčí činnost ze dne 20. 9. 2021 není povinná spoluúčast studenta postgraduálního studia v autorském kolektivu.

Vybrané podmínky pro čerpání z Fondu:

 • podpora je určena především publikacím, u kterých nelze využít financování poplatků z projektů
 • maximální finanční podpora jednoho článku je 50 000 Kč včetně DPH (vyšší poplatky musí být dofinancovány z vlastních zdrojů univerzitní součásti). Bez uvedení zdroje dofinancování nebude žádost hodnocena.
 • o podporu lze žádat u článků, které byly/budou publikovány v roce 2021 s vročením 2021 nebo budou v roce 2021 úspěšně přijaty k publikování.

Časopis, ve kterém publikujete, musí být:

 • zařazen v databázi Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • plně otevřený (ne tzv. hybridní Open Access časopis)
 • indexován databází Web of Science Core Collection
 • hodnocen s nenulovým Article Influence Score a zároveň v alespoň jednom oboru zařazen do Q1 nebo Q2 podle Impakt Faktoru
 • článek publikován pod veřejnou licencí Creative Commons
 • kompletní podmínky Fondu jsou na vyžádání (viz kontakt)

ŽÁDOST o podporu z Fondu

 

 

K žádosti přikládejte přílohy (PDF nebo JPG):

 • vyjádření redakce potvrzující přijetí článku k publikaci,
 • doložení požadavku redakce na úhradu poplatku,
 • titulní stránka přijatého rukopisu s uvedením autorů a jejich pracovišť včetně pracoviště korespondenčního autora,
 • doložení schválení podání žádosti ze strany osoby odpovědné za tvůrčí činnost univerzitní součásti, na které působí žadatel.

Kontakt: Ing. Věra Svobodová ,