Úložiště pro výzkumná data na MENDELU

Úložiště pro výzkumná data slouží pro tzv. „živá data“, se kterými se během výzkumu pracuje.

Informace o úložištích, které můžete využít, naleznete na stránce: https://tech.mendelu.cz/34670-

Přehled úložišť na MENDELU:

Pro dlouhodobé uložení podkladových dat pro vědecký článek nebo pro uložení dat po skončení projektu slouží datové repozitáře.

Kategorizace dat

Data lze rozdělit do kategorií podle citlivosti dat. U výzkumných dat je potřeba mít na paměti, že pro každou kategorii dat jsou vhodná jiná úložiště.

VEŘEJNÁ DATA
Popis dat: Data zpřístupnitelná bez jakýchkoliv omezení komukoliv. Příkladem jsou data veřejně vystavená na internetu. Jejich zveřejnění nikoho neohrožuje/nepoškozuje. Příklady dat: Prezentace z veřejných přednášek; veřejně přístupné výzkumné zprávy; open-source software; veřejná výzkumná data; veřejné Plány správy dat; veřejné postery.
Vhodná úložiště: Fyzická úložiště ; Cloudová řešení (externí) ; Síťové disky (interní) ; Cloudová řešení (smluvní)
 
INTERNÍ DATA
Popis dat: Data určená jen pro vnitřní potřebu organizace/skupiny. Nevyžadují však zvláštní regulaci nebo ochranu ze zákona/ dle smlouvy apod. Zpřístupnění mimo danou skupinu nezpůsobí přímou škodu (finanční, morální, právní). Příklady dat: Interní korespondence; zápisy z jednání; vnitřní regulace a předpisy; popis metod výzkumu; nedokončené/nepublikované výzkumné zprávy.
Vhodná úložiště: Fyzická úložiště ; Síťové disky (interní) ; Cloudová řešení (smluvní)
 
DISKRÉTNÍ DATA
Popis dat: Data určená výhradně pro vnitřní potřebu přesně definované skupiny osob, např. zaměstnanec a jeho nadřízený, pracovník HR oddělení a uchazeč o zaměstnání, skupina správců IT systému s administrátorskými právy k němu. Data vyžadující regulaci nebo ochranu, typicky jsou data chráněná ze zákona nebo na základě nějaké smlouvy/licence. Jedná se o osobní údaje, data spadající pod obchodní tajemství. Zpřístupnění mimo danou skupinu osob velmi pravděpodobně způsobí škodu (finanční, morální, právní...). Příklady dat: Ekonomické a personální údaje osobní povahy; osobní údaje zaměstnanců / spolupracovníků...; čísla identifikačních průkazů, rodná čísla, čísla kreditních karet; cenná výzkumná data poskytující např. konkurenční výhodu nebo data obsahující jinak citlivé informace; rozsáhlé kolekce interních dat; přístupové údaje k málo významným systémům a interním datům.
Vhodná úložiště: Síťové disky (interní) ; Cloudová řešení (smluvní)
 
CITLIVÁ DATA
Popis dat: Data určená striktně jen pro vnitřní potřebu přesně definované skupiny osob, například zdravotník a jeho pacient, řešitelé projektu s bezpečnostním prověřením určité úrovně. Vyžadují ze své povahy zvláštní regulaci nebo obzvláštní ochranu, typicky jsou data přísně chráněná ze zákona nebo na základě smlouvy/licence. Jedná se o velmi cenná data spadající pod obchodní tajemství, citlivé osobní údaje. Zpřístupnění mimo danou skupinu oprávněných osob způsobí škodu (finanční, morální, právní) velkého rozsahu se závažnými následky. V praxi bude do této kategorie spadat jen málo dat, většina bude spadat nejvýše do kategorie diskrétních dat. Příklady dat: Zdravotní data, citlivé osobní údaje; velmi cenná výzkumná data(poskytující např. unikátní a těžko opakovatelnou konkurenční výhodu) nebo výzkumná data obsahující vysoce důvěrné údaje; rozsáhlé kolekce diskrétních dat; přístupové údaje k důležitým systémům a diskrétním nebo citlivým datům.
Vhodná úložiště: Síťové disky (interní) ; Cloudová řešení (smluvní)
 

Obsah stránky byl inspirován stránkou Masarykovy univerzity: Doporučení pro užívání úložišť.